Skip to main content

Full text of "Synopsis nosologiae methodicae : sistens morborum classes genera at species cum harum ex Sauvagesio Synonomis"

See other formats


NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE 
Washington 
Founded 1836 U. S. Department of Health, Education, and Welfare Public Health Service 


•SYNOPSIS NOSOLQGLE METHODIC^E. 


SYNOPSIS 

NOSOLOGI^; METHODIC^E, 

S I S T E N S 

MORBORUM CLASSES 

GENERA et SPECIES 

Cum harum ex Sauvagesio Synonomis. 

AuCTORE 

GULIELMO CULLEN, M. D. 

Med. Pract. m Acad. Edinb. Prof. 

Med. Reg. apud Scotos Primario, 

Col. Reg. Med Edinb. Sc-CIO, 

&c. &c. &c. 

Ad Normam noviffimze Editionis 
edita atque emendata. A M E R I C jE: 
Excudebat ABRAH, HODGE, 

M.DCC.LXXXIII. 
'-*U£Jk6*. L E C T O R L 

S, 

Anno 1789 celeberrimus hu- 
jus operis Au&or, tertiam Synop- 
iis Noiblogias Methodicce editio- 
nem in commune dabat ; generi- 
bus tamen Sauvagefii, Linnaei, 
Vogelii e^ Sagari adjunftis. Hic 
Synopfin Culleni tantum excuden- 
dam curavimus, medicinae ftudi- 
ofis accommodatam. Quem la- 
borem jam late laudatam, non mi- 
norem gratiam, patria noftra, la- 
turum /peramus. 

Idibus Matfj 
*7 8 > PROLEGOMENA. RE S eft inter medicos fatis nota, mor- 
bos quofdam natura iive caufa prox- 
ima diverlbs, externa tamen facie, five fymp- 
tomatis, adeo iimiles effe, ut alii ab aliis dif- 
ficillime internofcantur. Cum autem mor- 
bi natura diverli remedia diverfa, quando- 
que et-iam contraria, poftulent, fummi eft" 
momenti ut medicinam facientes morbum 
quemque, a quovis alio, certo dignofcant. 

Dum medici vero, in ipfo artis ufu ver- 
fati, de morbis diftinguendis faepe incerti 
fint, merito queruntur, in fcr;ptis de re me- 
dica, non femper inveniri quae banc umbi- 
guitatem folvere valeant. Saepe quidem 
obfervatum eft, defcriptiones, five hiftorias, 
B quas ( X ) 

quas vocanr, morborum, in fcriptis medico- 
mm reperiundas, plerumque mancas et im- 
perfe&as effe; et nemo eft, ut opinor, qui 
non facile agnofcat, hiftorias morborum 
pleniores, magis exadtas, et characteribus 
melius diftinttas, quam quas adhuc habui- 
mus, defideratas efle. 

Extare multi quidem putarunt, medicos 
veteres, Graecos et Romanos, in obfervandis 
et notandis morborum phaenomenis, diligen- 
tes et folertes fuiffe, atque in horum fcriptis 
hiftorias morborum complures quae nobis 
utiles efTe poffinu Mihi vero videtur vel in- 
eptam et fuperftitiofam antiquitatis venera- 
tionem, vel quandam eruditionis oftentatio- 
nem, fcriptis medicorum veterum in hac re 
aeftimationem nimiam conciliafTe. Minime 
quidem diffimulandum, in fcriptis illis quae- 
dam fubinde reperiri quae morborum charac- 
teres vere delineant. Qualia autem ibi 
occurrunt, quantumcunque a recentioribus 
aeftimata, parum profefto nos docuilTent, 

et ( » ) 

et attentionem noftram penitus, fortaffis ef- 
fugiffent, nifi res eaedem nobis ex propria 
obfervatione prius innotuiffent. Revera, ne- 
oterici libros veterum raro, ad primam 
rerum notitiam comparandam, evoivunt, 
fed plerumque, ut propria tantum inventa 
et obfervationes horum autoritate fufTulci- 
ant, perfcrutantur. Mihi quidem perfua- 
fum eft, vel hiftorias morborum plerafquc, 
quae in fcriptis veterum jam inveniuntur, 
ad morbos segionis a noftra plurimum di- 
verfae pertinere, ideoque nobis parum uti- 
les effe; vel fcripta eorum adeo mutilata et 
corrupta ad nos perviniffe, u| ad ufus noftros 
parum conferre queant. Fatendum faltcm, 
notitiam morborum ex fcriptis veterum hau.- 
riendam multo minorem effe, quam qua opus 
tft ad illam, de qua diximus, ambiguitem 
eximendam. 

i 

Nec nifi fero admccUim ct lente ad hanc 

rem expediendam progreffi funt rccentiores. 
Seculo euim decimo fexto, Galeni fequaces, 

in. ( xii ) 

in inftauranda veterum doctrina, tanta cum 
Jaude verfati, in horum fcriptis explicandis 
et illuftrandis fere folum occupati ; parum 
omnino ad emendandam ve! a nplificandam 
morborum hiftoriam contulerunt. 

Nfc ejufdem aevi medici chemici, Gale- 
nicorum adverfarii acerrimi, in illa re plus 
fecerunt. Medicamentis cnim inveniendis, 
et promifcue adhibendis, folum intenti, a 
morborum ftudio hominum animos prorfus 
avertebant. 

Hinc quidem faclum eft, quod ab inftau- 
ratis literis feculo decimo quinto, ufque ad 
tempora Sydenhami, nullae fere morborum 
hiftoriae plenae vel accuratae confcriptae 
fmt. Sydenhamus vero, fagacitate et judi- 
cio quibus maxime pollebat, majbrem in 
notandis et defcribendis morborum phaeno- 
menis diligentiam adhibendam effe proti- 
nus fenfit, et in hunc finem ad fedulam ob* 
fervationem fe accinxit, qua plur?s tandem 

et ( xiii ) 

et meliores, quam antea quifquam, morbo- 
rum defcriptiones protulit. 

Ad hujus exemplum, et ad normam me- 
thodi, per obfervationes et experimenta, phi- 
lofophandi, tunc temporis invalefcentis, eve- 
nit, ut ab eo tempore plures medici, in hifto- 
riis morborum augendis et accuratius red- 
dendis, operam collocaverint. 

4 tempore igitur Sydenhami in hac re 
mukum laboris nec fruftra impenfum eft; 
rena tamen minime adhuc abfolutam effe 
cenfeo. Multa parum accurata, multa erro- 
nea, multa denique prorfiis falfa, hiftoriis 
morborum, quas jam habemus, ineiTe, novit 
quifque in his aliquantulum verfatus ; et no- 
vit etiam ex variis caufis haec vitia fubrep- 
fiTe. Scriptores enim, alii ad theorias fibi 
placerrtes ftabiliendas, alii ad fidem remediis 
ab ipfis five inventis five multum laudatis 
concihandam; vel veritatem, praeconceptis 
occaecati, non percipiebanr, vcl etiam fidis 

et ( xiv ) 

et falfis corrumpebanr. Plures, re omni 
quovis modo mirabili capti, quod ipfi facile 
crediderunt, alios credere cupientes, rem 
omnem praeter modum ampiificarunt. Plu- 
res denique, ut obfervationibus, hodie adeo 
expetitis, famam fibi compararent, hiftorias 
in mufeo fi&as, pro veris tradiderunt. Haec 
omnia, fi fpecialius indigitarem, de imperfec- 
ta hactenus morborum hiftoria fatis clare 
conftaret ; fed haec omnia impraefentiarum 
praetermitto, et unum folummodo, in hifto- 
nis morborum confcribendis, vitium, ad rem 
noftram maxime pertinens, indicatum volo. 

Multi optimae enam fldci medici, in mor- 
bis obfervandis diligenter verfati, in hiftoiiis 
eorum confcribendis faepe nimium fecerunt. 
Non folum enim fymptomata morbi cujuf- 
vis femper praefentia et infeparabiiia, fed 
piura etiam, et cuncla quidem quovis tem~ 
pore morbum comirantia, recenfuerunr. Ita 
fymptomata rarius, nec necellario cum mor- 
bo conjundb, et plura omnino adventitia et 

fomiit.% ( *v ) 

fbrtuita, notarunt ; dum fimul illa inufitata 
et fortuita ab ufitatioribus et infeparabilibus 
diftinguere penitus neglexerunt. Hinc, hi- 
ftoriam morborum pleniflimam reddere co- 
nantes, quae ad diftinctionem cujufque ab 
alio quovis conferre poffent, omiferunt, im- 
mo difficiliorem reddiderunt. De hacce in hiftoriis morborum redun- 
dantia faepe conquefti medicinam facientes, 
pathognomonica quae dicuntur defidera- 
runt ; hoc eft, ut notentur fymptomata illa 
pauca, quae cuique morbo adeo propria 
funt, ut ab illis folis quifque morbus ab alio 
quovis illico et certo dignofcatur. Hujuf- 
modi autem pathognomonica in fcriptis 
medicis nondum data, ncque unicuique mor- 
bo aftignata funt ; nec, quantum video, ni- 
fi per Nofologiam methodicam, rite inftitu- 
tam, affignari queunt. 

Dudum quidem Sydenhamus et folers 
Baglivius, quo facilius et certius moibi 

diftinguerentur, ( xvi ) 

diftinguerentur, orhnes morbos, per normam 
methodi botanicae, ad genera et lpecies, ap- 
pofitis characteribus idoneis, referri volue- 
runt: Id eft, ut inftitueietur Noioiogia 
methodicn. Hoc etiam confilium alii fum- 
mae farme medici comprobarunt, et quiique, 
ni falior, in artis ufu occupatus fadtum fuifle 
vehementer optaret. Nihil tamen hujuf- 
modi protinus tentarum fuit; an quldem 
ex fruclu inde capiendo parum perfpecto, 
an vcro ex difficultate operis praevifa, non 
conftat; fed revera nihil omnino tentatum 
fuir, donec celcberrimus Franciscus Bois- 
sier de Sauvages, circa annum 1732, rem 
aggreffus lit. 

Quae quidem, excunte feculo decimo 
fexto, Felix Platebus in mcrbis fecun- 
dum fymptomata ordinandis conafus eft, quo- 
dammodo huc referri poffunt; conatus ^utem 
ifti inconditi adeo et imperfecli erant, ut 
quenquam eofdem profecuturum eiTe vix 
expectandum fuit; et revera ante Sauva- 

gesium ( xvil j 

cesium nemo, quantum novimus, titla ei 
parte profecutus eft. Haud diffimulandum 
quidem, PlaterUm Sauvagesio quaedam 
fuggeffifle; pauca tamen, nec faufta admo- 
dum, et quae nemini ufui fuiflent, nifi Sau- 
vasegius, cum meliore fpe^ opus multo 
longius pfovexifTet. 

Ipse quidem Sauvagesius pfrimUm lente 
kt titubanter progrediebatur ; et, re iterum 
atque iterUm tentata, non" riifi poft mukam 
lectionem, et r.ffiduam per triginta annos me- 
«ditationem, Nofologiam methodicam iuam, 
inno 1762 editam, protulit. 

Interea, duo alia, in Nofoiogia roethd- 
dica, tentamina facta funt; alterum a cele- 
berrimo viro, et in diitvibutione rerum me- 
thodica plurimum exerciiato, Carolo a 
Linne ; alterum ab erudito Profeifore Got- 
tingenfi, Rudolpho Augusto Vogel. A 
neutro tamen, utpotc vcftigiis Sauvagesii 
prefTe nimii intiftente, opus multum pro- 
rhotum fuifle videtur. 

C Cvn ( xviii ) 

Cum de utilitate hujufmodi tentaminum, 
jamdudum mihi perfuafum fit, fimulac ad 
medicinae praxin docendam in hac alma 
Academia admotus fui, mei officii effe pu- 
tavi alumnos noftros ad Nofologiae metho- 
dicae itudium allicere ; et, quo facilius hoc 
efficerem, libellos quotquot ad id conferre 
poflent, hic edendos, et in difcipulorum ma- 
nus tradendos, curavi. 

Ex opere Sauvagesii, aliis rebus non 
admodum utilibus referto, ea tanium quae 

ad genera et fpecies morborum diftinguen- 
das pertinerent excerpfi, et cum his Linnaei 

et Vogelii libellos integros conjundtos 

edidi. 

Auctores hi aliquid laudis fine dubio 
merentur; quanquam enim eorum opera, 
rem ex toto confeciffe minime videantur, 
nec multum utiiitatis tyronibus inexpertis 
afferre queant ; in arte tamen verfatis, et in 
dignofcendis morbis aliquatenus exercitaris, 
nonnihilcommodi exinde oriri poffit. 

Difficile ( xix ) 

Difficile quidem erit, hanc rem pro» 
tinus perfectam reddere, nec, ut opinor, nifi 
tentaminibus repetitis fieri poteft. Non 
folum igitur mihi licitum, fed mei muneris 
effe, opus hoc Nofologicum, quantum pof- 
fem, promovere arbitratus lum ; eoque con- 
filio methodum quodammodo novam ten- 
tavi, et una cum fupra dictis edidi. Hanc, 
etfi nequaquam omnibus numeris abfolu- 
tam, prioribus tamen in quibufdam magis 
accuratam inventam fore fpero. 

Qui ante n(5s huic fludio operam de- 
derunt, minus confulto, ut mihi videtur, 
rem aggrefii funt; morborum enim fpecies 
parum perfpeclas habentes, ad fuprema claf- 
fium et ordinum genera conftituenda illico 
fe accinxerunt. A natura vero, fpccics fo- 
lum datae funt ; et generum 'conftitutio eft 
mentis humanae excogitatio, quae, donec 
fpecies omne.s bene notae et perfpectae fu- 
erint, fallax et incerta erit; et in generibus 
quidem conftituendis, nifi ad fpecies fempcr 

refpiciamuSj ( XX ) 

refpiciamus, labor nofter vanus et futilis 
evadet. 

Constitutio generum fupremorum, 
in quovis rerum fyftemate, neuriquam ad? 
huc ablolura eft. Clafles enim, vel etiam 
ordines, omnino naturales, vel in fyftemate 
vegetabili, vel in animali, nondum ubique 
conftitutae funt. De f« ffiiibus methodus 
etiam dimcilior, et de morbis fortaflis omni- 
p dimcillima erit. Videamus igitur qua- 
modo hanc rem quam optime tradtare pof- 
fimus. 

Cum res diftinguendae, numero quam 
plurimae finr, tum ad inveftigationem, tum 
ad reminifcentiam, utiliflimum et neceflari- 
lim efle viderur, ut ad genera quaedam fu- 
prema referantur; cum vero fpecies rerum 
rion admodum numerofae fint, et quarum fi- 
giliatim recenfitarum reminifci, memoriae in 
plerifque hominibus vires non excedat, eas, 
fumma folicitudine, ad clafles et ordines 
^cferre vix opus efle videtur. 

Ita ( xxi ) 

Ita Illuftris De Buffon quadrupedia, 
quorum fpecies numero paucae funt, ad claf- 
fcs et ordines referrq haud neceflarium eflc 
cenfuit, et quae in hunc finem alii tentarunr, 
frivola efle, et ad denominationem ftudiofos 
plurimum turbantem duxifle, putavit, 

Illustri tamen et egregio viio prorms 
aflentire ncqueo. Etiamfi enim inftitutio 
claflium et ordinum morborum, neque pro 
inveftigatione eorum fatis perfecta redcU 
queat, neque pro numero valde neceflaria 
fit , quodammodo tamen rentandam, et ad 
majorem accurationem diligenter perducer^- 
dam efle, puto. 

Enimvero, fi ab illufione quae ex cha- 
ra&eribus claflium et ordinum oriri queat, 
cavemus, et, ni fallor, cavere plcrumque li* 
cet, etiam claflium et ordinum inflitutio- 
nem, in multis ad pleniorem et magis ex- 
adtam fpecierum diftinclionem conferre 
pofle contendo. Etfi enim ejufmodi infti- 
nitjonem, ubique certam et accuratam fem- 

pejT ( xxiv ) 

fcrvationes poftea dili^entius faciendas, du- 
eent; quin et plurimum valebunt, tun ad 
Nofologiam methodicam, tum ad diftincti- 
onem morborum, tandem perfectiorem red- 
dendam,- 

Quamyis morborum characteres hacte- 
nus propofiti faepe erronei, faepe defkientes" 
funt; tentamina tamen omnia jam faclia ex- 
hibere cupiens, in hac tertia Synopfis editione 
ex fyftemate fymptomatico Cl. Michaelis 
Sagar, quae ad genera morborum deftni- 
enda pertineanr, excerpfi, et caeteris fupra 
memoratis fubjunxi. Haec autem tenta- 
mina omnia fimul cdita funt, ut juxta po- 
fita fatilius conferri pofiint, et ut collata 
vel optimos et maxime idonCos characteres" 
indicent, vel ad erroneos corrigendos, et 
ad diftinttiones magis exadtas obtinendasy 
ledtores ducant.- 

Hujusmodi ftudium plurimis medicis ne-' 
ceflarium fore facile credo ; nam morbo-" 
rum titulis inhaerentes, notiones parum ac-' 

curatafr ( XXV ) 

curatas et deterrninatas habent ; et, quantum 
video, ad magis exi&as, nili nofologiae me- 
thodicae ftudio, duci vix poflunt. Ex iis quae jam diximus, tum utilitatem 
tum neceffitatem Nofologiae Methoiicae 
manifeftam fore fpero ; et fimul patebit, 
quare antehac, et nunc etiam, eandem colere 
allaboravi. Proximum eft, ut in hifce pro- 
legomenis, quas in hoc ftudio rrgulas ipfe 
obfer^avi, et ab aliis obfervandas vellem, 
nunc exponam. 

Prima et praecipua noftra cura fuit, ut 
morborum fpecies in ipfis aegris praefentes 
detegerentur et dignolcerentur. Cum ve- 
ro fpecies nifi fimul genus indicaretur, vix 
redte definiri poffint ; et cum genera plu- 
rima a Nofologis indicata unius tantum 
fpeciei fint, inde fa<ftum eft, quod noftri e- 
tiam labores, in generibus praefertim diftin- 
guendis, impenfi videanrur. Ad fpecies 
tamen femper refpeximus; et ad er.s dig- 
D nofcendaj, ( xxvi ) 

nofcendas, characteres generum a nobis 
datos ubique utiles fore fperanius. 

I*r generibus morborum recenfendis, pau- 
ciora, quam in aliis fyftemaiibus dicta funt, 
recenfui ; quod fi redte feci, id ftudiofis mul- 
titudine rerum contemplanda facile turbatis 
imprimis commodum effe puto. Etiam- 
fi enim numerum generum minuens ali- 
quando erraverim, kl tamen tuto tentatum 
fuifTe cenfeo ; cum enim difcipuli noftri 
genera facile et fatis certo diftinguenda recle 
perfpexerint, illos genera forte omifla facile 
jpoftea agnituros efle, credo, 

Genera morborum vero apud nos, 
quam apud alios Nofologos, neceflario pau- 
ciorafunt; q.iia plura, pro diverfis ab aliis 
habita et recenfita, a nobis, utpote nulla, 
quantum nobis videtur, re diverfa, fub uno 
litulo comprehenfa funt ; et hujus rationcs 
poftea locis idoneis tradendae venient. In- 
terea notandum, plura genera, quae primo 
intuitu omtfla videantur, nequaquam ex 

oculis ( xxvii ) 

oculis ftudioforum fublata effe, cum gene- 
ris illius, ad quod perrinere nobis videntur, 
uti fynonyma recenfeantur, et locum fuum^ 
in indice adhuc retineant. 

Deinde, genera morborum' a nobis, quarrr 
ab aliis enumerata et defir.ita, pauciora funt ; 
quia nulla, nifi idiopathica er primaria, no- 
tanda effe duximus ; dum plura ab aliis me- 
morata, fympithica tantum funt, five fymp- 
tomata nufquam per fe exiftentia; et neuti- 
quam igitur pro morbis primariis agnof- 
cenda. Iti Carpholugia, Pandiculatio, Ri- 
gor, Sternutatio, OJcedo, Singultus, Stertor, 
Anxietas, Lajitudo, Stupor, Pruritus, Algor, 
rX* Ardor, a Satjvagesio, et alia ab aliis, 
pro generibus recenfita, a nobis penitus 
omittuntur; et rect.e, ni fallor, nifi quot 
fymptomata, totidem genera morborum, 
ponere velimus. 

Denique, genera morborum apud nos 
pauciora funt ; quia, ex cbffibus vitiorum.. 
et peformitatum, plura a nobis omit- 

tuntur ; ( xxviii ) 

tuntur ; vel quod morbi adeo leves fint, ut 
medicorum a r tentionem et curam non me- 
reanrur; vel quod congeniti et immutabi- 
les medico r um artem penitus eludant. Ita 
Lentigo, Leuce, Cyafma, Seline, et Cicatrix, 
ex clafTe vittorum ; et Phoxos, Gibber, 
Rkyjfemata, Canities, Coloboma, Naevus, Mon- 
Jlrojitas, Rhicnofis, Varus, Valgus, Leiopedes 
Saniodes, Cripforchis, Hermaphroditus, Dionyfif- 
cus, Galiancon, Galbulus, et alia ex clalTe de- 
formitatum apud Vogelium recenfita, 
recle a nobis ornilla putamus. Ejufmodi 
vitia et deformitates, fortaffis in pathologia, 
iive hiftoria generali, mutationum quas, qua- 
vis occafione, fubit corpus humanum no- 
tari polTent; Noiologiam autem methodi- 
cam iis adeo frivolis onerare, vel eandem 
tam multis novis et inutilibus appellationi- 
bus turbare, minime indoneum videtur. 
Judicet itaque lecTtor, quam merito glori- 
atur cl. Sagar, fe generum numerum aux- 
ifle, 

Quod, ( xxix ) 

Quod, modo memorata omiferim, venia 
forfitan mihi facile dabitur. Sunt autem 
alii morbi, memoratu quidem digni, quos 
omiffos non adeo facile condonabit ftudio- 
fus. Hujufmodi omifliones agnofco, et 
quidem doleo ; fed variae rationes, ut qui- 
dam morbi hic omitterentur, effecerunt. 
Primo, fieri poteft, ut quidam obfervatio- 
nem noftram penitus effugerint; dein, funt 
alii fatis noti, quibus, in noftro fyftemate, 
locus idoneus nulquam inventus eft ; de- 
nique, funt alii quorum hiftoria apud medi- 
cos adeo fit> imperfedta, ut nec locus nec 
charadter idoneus iis affignari queat. Ne 
tamen ejufmodi genera penitus omitteren- 
tur, ad calcem operis, omiflbrum, quotquot 
noverim, catalogum fubjunxi, ut pofteri 
perfpicaciores, ea diligentius perpendentes, 
characteres et locum iis aflignent. 

Eodem confilio, ne fcilicet tyronibus 
contemplanda praeter neceflitatem multi- 
plicarentur, non genera folum, fed fpecies 
morborum etiam ad minorem numerum 

redegi. ( xxx ) 

redegi. Hoc magis periculofum videri po- 
teft, cum nullam fpeciem, quae revera ex- 
iftat, recte omittere liceat. Ne quidem ad 
recenfionem fpecierum ipfe accederem, dif- 
ficultas operis me dubium, et timidum ante- 
hac diu cohibuit; et id tantum tentare aufus 
fum, ut fpecies, a Sauvagesio rccenfi- 
tas, ferie paulo luculentiore et emendatiore 
traderem : Re autem amplius, et curatius 
perpenfa, fpecies jam recenfurus, numerum 
earum, apud Sauvagesium recenfirarum, 
multum minuendum efle, arbitratus fum. 

Solus quidem Sauvagesius, nam 
Sagarum nihil moror, in recenfione fpe- 
eierum quicquid praeftitit ; et, licet e- 
gregius vir, plurimis obfervationibus undi- 
que collecYis, multum de re medica meritus 
fit; haud tamen diffimulandum, illum in 
multis graviter erralTe, dum fpecies revera 
eafdem, fub diverfa appellatione repetitas, 
pro diverfis ponebat ; et praefcrtim dum fpe- 
cies fympathicas, tam faepe idiopathicis 
immifcebat, qua ratione earum numerum to- 
tum praeter modum auxit* Hos ut tolle- 

rem ( xxxi ) 

rem errores, quod potui feci, numerofis 
nempe apud Sauvagesium fpeciebus, rec- 
te, quantum egojudico, ad pauciores redac- 
tis. 

Quod ut efficerem, primo fpecies plures, 
uti diverfas a Sauvagesio recenfitas, pro 
una eademque habui, et fub uno titulo po- 
fui ; atque hujus rei rationes locis fuis ido- 
neis pofthac tradendae funt. 

Deinde, cum fpecies idiopathicas folum 
pro veris et genuinis enumerare velim, 
quotquot pro fymptomaticis habere potui, 
totidem ex numero fpecierum apud Sau- 
vagesium fuftuli. Cum autem, in recen- 
fione fpecierum fymptomaticarum aliquis 
ufus fit, earum recenfionem, feorfum tamen, 
denuo appofui. 

Deniqjte, alia et praecipua ratio, qua 
fpecierum, a Sauvagesio recenfitarum, 
numerum minuendum effe cenfui, ea eft, 
qua plures ab eo pro diverfis pofitas, pro 

fpecierum ( xxxii ) 

fpecierum varietatibus, tantum habui et e- 
numeravi. 

Hoc autem eft, quod in Nofologia Me- 
thodica maxime difficile videtur, dicere ni- 
mirum, quid pro ipfa fpecie morbi, quid 
pro ejufdem fpeciei varietate, tantum ha- 
bendum fic. Cum autem criteria illa, quae 
in Zoologia et Phytologia, ad fpecies a va- 
rietatibus certius diftinguendas adhiberi pof- 
lint, in Nofologia Methodica nequaquam 
invenienda fint; varietates morborum a 
fpeciebus diftinguere ubique difficilius erit. 
Quamobrem varietates plures recenfere, tu- 
tiffimum et fere neceffarium efl> duxi. Ejuf- 
modi vero diftindtionem, in artis ufu utiliffi- 
mam fore ratus, illam adhibere ubique anni- 
fus fum; quod ft non in omnibus, cum ae- 
que certa cognitione, cum aliqua falcem ve- 
rifimilitudine, diligenter quae fequuntur 
penfitatis, faepe fecifle videor. 

Cum morbus aliquis, quo plures homines 
laborant, fymptomata cujufdam fpeciei cha- 

racteriftica ( xxxiii ) 

racteriftica omnia et fola, in unoquoque 
oflendit; quantumvis haec in alio minus, in 
alio magis vehementia fint, hoc fpeciem di- 
verfam exhibere non putamus; et, in uni- 
verfum, morbos gradu folum differentes, 
non nifi ejufdem fpeciei varietates praebere 
cenfemus. 

Tunc igitur de varietate a fpecie diftin- 
guenda quaeftioni tantum locus eft, cum 
in diverforum hominum morbis, vel ex 
folitis cujufvis fpeciei fymptomatis, quae- 
dam abfint, vel iifdem quaedam addita iint. 

Cum ex fymptomatis folitis qnaedam ab- 
iint, quoties inter fymptomata, quae magis, 
et ea quae minus, effentialia funt diftinguerc 
liceat, ex horum abfentia non nifi varieta- 
tem adeffe conciudimus. 

Cum vero fymptomatis characterifticis 

alia quaedam addita fiat, fi addita pro fymp- 

tomatis fymptomatum, potius quam pro 

E fymptbmatij ( xxxiv ) 

fymptomatis caufae haberi queant, varieta- 
tem tantum conftituunt. 

Denuo, cum fymptomata addita, in fpe- 
cie data, prorfus infolita fint, et fimul con- 
ditiones morbi praecipuas parum vel nihil 
mutari videantur, haec quoque varietatera 
tantum praebere cenfenda. 

Cum morbi genus quoddam, ex princi- 
piis diverfis oriri queat, idem, ex diverfita- 
te principii, fpecie diverfum evadere poteft, 
nec femper tamen ; nam, quotiefcunque di- 
verfitas illa parva fuerit, et fimul fymptoma- 
ta parum ab ea fuerint mutata, hoc etiam 
non nifi varietatem exhibere, putamus. 

Morbi genus itidem, pro diverfa ejus 
fede, diverfae fpeciei fieri poteft; quotief- 
cunque vero fedes diverfa, neque partis 
ftructurae, neque functionis ratione diffe- 
rat, hujufmodi fedis diverfitas etiam pro va- 
rietate tantum habenda eft. 

Porro, ( XXXV ) 

Porro, cum de morbis invicem diftin- 
gueudis hic agatur, obfervari vellem, res 
duas effe, quae ad frmilitudinem et affinita- 
tem morborum, in diverfis hominibus indi- 
candam, plurimum facere poflint. 

Altera eft, quod principii quaedam fi- 
militudo, morborum inde in diverfis homi- 
nibus genitorum fimilitudinem arguit ; ita, 
quando morbi diverfo<um hominum, ex 
uno eodemque principio oriantur; quan- 
do, etiam principium illud, ad morbum 
gignendum, in unoquoque neceffarium fit ; 
denique, quando idem principium, ubique 
fere ejufdem qualitatis et vis effe videa- 
tur, tum demum morbos, ex ejufmodi prin- 
cipio genitos, ejufdem vel fimillimae naturae 
effe, judicare licet. 

Hoc de morbis contagiofis plerifque va- 
lere mihi videtur. Ex his enim funt, qui 
in pluribus hominibus ab eadem ipecifica 
contagione oriuntur ; nec, in eorum ali- 
quo morbus, nift ab i!la ccntagione r.p- 

oiicata.. ( xxxvi ) 

plicata, oriri unquam obfervatur; et fi- 
mul illius contagionis vires et qualitates, 
ubique fere, eaedem effe videntur. Quod 
ad proxime diclum fpectat, id quibuf- 
dam dubium videri poteft ; fed, cum e- 
jufdem contagionis effe&us, per fecula plu- 
ra jam obfervati, femper et ubique admo- 
dum fimiles fint, eam qualitate et viribus 
eandem effe, merito concludimus ; et, ob 
hoc praefertim, quod effedlus ifli, quatenus 
diverfi videantur, plerumque hominis infec- 
ti conditioni cuidam, potius quam conta- 
gioni, qualitate vel viribus diverfae, tribui 
poffunt. 

Morbos, itaque, eadem contagione fpe- 
cifica ortos, fimillimae naturae effc creden- 
dum; ejufmodi morbos etiam vix, nifi u- 
nicam ejufdem generis fpeciem, praebere ; 
iramo, earum diverfitatem quandam ali- 
quando obfervatam, non nifi ejufdem fpe- 
cici varietatem indicarej fflfpicanduns eft. 

Haec ( xxxvii ) 

Haec omnia, non folum de exanthema- 
tis contagiofis, fed etiam de plerifque febri» 
bus epidemicis, dicta velim. Hanc au- 
tem opinionem, de fimilitudine febrium e- 
pidemicarum proferens, a gravis auctori- 
tatis viro Sydenhamo, hujufmodi febres 
fpecierum plurium effe Itatuente, diifentire 
cogor. Redte quidem, an fecus, multum 
dubito ; et pofteris litem dirimendam relin- 
quo, hoc fimul praemonito, plurimum me- 
dicinam facientibus inter futurum, de alte- 
rutrius fententiae veritate fibi fatisfacere, 
vei potius quas limites utrique fint ponendae, 
ftatuere. 

Altera res, quae fimilitudinem morbo- 
rum, in diverfis hominibus, oftendere pof- 
fit, eft fimilitudo remediorum quibus fa- 
nantur. Similitudo quidem morborum in 
fimiiitudine caufae eorum proximae, qua- 
lifcunque fit, revera confiftit ; cum remedia 
vero morbis medeantur, tantuni quatenus 
caufas, eorum proximas tojlanr, morbos, 

qui ( xxxviii ) 

qui iifdem omnino remediis fanantur, ejuf- 
dem naturae efle oportet. 

Hujusmodi ratiocinatio, tum ad phleg- 
mafiarum miflione fanguinis, tum ad fe- 
brium intermittentium cortice Peruviano 
fanatarum, fimilem naturam indicandam, 
plurimum certe facere poteft. Hanc au- 
tem doctiinam, utcunque in praxi medica 
aliquando utilem, fallacem tamen, neque 
in praxi, neque in Nofologia methcdica, 
nifi caute admodum, adhibendam effe cen- 
feo. Apud vulgus medentium quidem, re- 
media eadem quibufque fere ejufdem gene- 
ris, fpeciebus, et harum varietatibus adhi- 
beri, et hinc genera plura nullo modo fpecie 
differre, videantur. Sed pcritiores norunt, 
morbos, aliquo modo diverfos, rarius quam 
putatur, ab iifdem prorfus remediis fanari : 
Bene etiam norunt, ex promifcua remedio- 
rum adhibitione fieri, quod eadem remedia 
adeo faepe fruftranea, fanationes faltenl 
minus perfectae fint. Porro, norunt cx- 
pertifiimi, ad recte medendum, omnino o- 

pus ( xxxix ) 

pus effe, ut remedia, non folum generi, fed 
fpeciei cuique, et faepe etiam varietatibus 
quibufdam, apprime lint accommodata. 

Ad artcm medicam breviorem, et exin- 
de faciliorem, reddendam, fpecies morbo- 
rum quafcunque, a varietatibus fuis diftin- 
guendas effe, arbitratus fum. Hanc tamen 
diftin&ionem in pluribus quodammodo in- 
certam effe fateor, et, in nofologia metho- 
dica, tutiflimum fore puto, varietates mor- 
borum plerafque notare et recenfere. Hoc 
itaque praeftare ub';que annifus fum, aliis 
iapientioribus, qui pofthac huic operi fe 
immifcere velint, relinquens, difcriminatio- 
nem magis certam (latuere. 

o 

Exposita jam qua ratione morborum, 
tum gencrum, tum fpecierum, numerum 
minuere laboravi ; fuperelt, ut quo modo 
eorum, quae admifi, characteres conflituen- 
di funt, nunc cxpcnam. Im- ( xl ) 

Imprimis igitur, notas externas, fenfi- 
bus noftris facile obvias, ubique felegi, ne- 
gle&is, vel potius rejectis, de ftatu corporis 
interno conjecturis quibufcunque. Porro, 
ex notis quae fenfibus funt obviae, illas 
medici potius quam aegri fenfibus percipi- 
endas, femper praetuli ; quum tamen has, 
utcunque fallaces, penitus negligere vel 
omittere non liceat. 

Secundo, ea fymptomata pro notis 
chara&erifticis praecipue feligenda putavi, 
quae perpetuo cum morbo praefentia funf, 
et hoc quidem femper annitendum efTe pu- 
to. Cum vero plurimi morbi fub eorum 
decurfu, aliam atque aliam omnino for- 
mam capiant, in his, ex ferie rerum, et 
fymptomatum (ibi invicem fuccedentium, 
character faepe neceffario petendus eft. 

In hac re autem tra&anda, duplex quae- 
ftio exoritur. Prima eft, An ex morbi • 
principio characteris partem defumere li- 
ceat? 

Ad ( xli ) 

Ad hanc refponderi poffit, quod, etiamil 
de principiis morborum apud medicos judt- 
ciuin faepe fallax, et prorfus falfum fit, 
nec temere idcirco ad morbos diftinguen- 
dos adhibendum ; cum eadem tamen ali- 
quando fatis certe nota fint, et facile ob- 
fervanda, hujufmodi principia in noiologia, 
pro notis chara&erifticis recle adhiberi poffe 
cenfeo. 

AlteRA quaeftio hic exoriens eft, quate- 
nus ex ferie fymptomatum, fub decurfu 
morbi occurrentium, characterem ejus pe- 
tere liceat ? Ad hanc etiam pomt rcfponde- 
ri, quod, cuin plures morbi, uti exanthema- 
ta et febres intermittentes, nifi polt de- 
ciwfum aliquot dierunr, ex ferie -fympto- 
matum fibi invicem fuccedentium, nulio 
modo dignofci queant ; ut hujufmodi mor- 
bi diftinguantur, ex ferie illa characrer ne- 
ceffario fumendus eft. Characteres aurem, 
non nifi poft longum morbi decurfum, 
fortaffis non nift poft morbum fmitum, fta- 
tucndi, nequaquam in nofologia ufurpan 
j? debcnt. ( xlu ) 

debent. Ita apud 111. Linnaeum Febriurfi 
continentium, quas vocat, chara&eres a diutur- 
nitate totius morbi defumpti prorfus inepti 
funt. 

In conftituendis morborum characteribus, 
regula tertia eft, quod, cum quifque ferc 
rhorbus, ex plurium fymptomatum concurfu 
iolum dignofcatur, ex iis pro notis characte- 
rifticis quot fufficiant ; nec plura tamen adhn 
benda funt. Priores nofologi mihi viden- 
tur, in characteribus quos dederint, ple- 
rumque nimis breves et deficientes fuifle ; 
et forfan mihi vitio verti poteft, quod ali- 
quando fim in iifdem nimis longus et re- 
dundans. Nufquam quidem volens fui re- 
dundans; ut vero elTem copiofus ubique me 
conatum fateor, prudentiffimum fore ra- 
tus etiam afcl redundantiam appropinquare, 
quippe pofteris multo facilius erit, quod ni- 
mium eft tollere, quam quod deficiat fup- 
plere» 

t* C xliii ) 

In characteribus denique morborum con- 
ftituendis, quaeritur etiam, an ex defectu 
funcftionis cujuflibet, quae in fano unoquo- 
que exercetur, vel ex abfentia fymptoma- 
tum, in aliis generibus vel fpeciebus appa- 
rentium, notas quafdam defumere liceat > 
Sauvagesius quidem defedtus functio- 
num, utpote nihil pofitivum indicantes, pro 
morbis noluit admittere ; plures igitur, qui a 
Linnaeo fub ordine conjlritloriorum, et a 
Vogelio fub clafle epijchejium, recenfentur, 
penitus omifit. 

Sed, pace tanti viri, dixerim, quanquam 
defeftus, n* ftrictius loqui velimus, nihil 
pofitivum indicet ; defedtum tamen functio- 
nis, quam exercet quifque fanus, ftatum 
corporis humani exhibere, quem ut diftin-» 
guamus utiliffimum eft, atque etiam necef- 
farium, et ejufmodi ftatus pro morbo redte 
haberi poteft. Porro, etiamfi in quibuf- 
dam delectus ifti aliquando fine moleftia vel 
morbi fymptomate obferventur ; in plerif- 
que tamen magnam moleftiam, et fympto-? 

mata ( xliv ) 

mata plurima pariunt. In his igitur, defec- 
tum funcYionum, faepe fymptomatum c^u- 
fam manifeftam, pro morbo haberi licet, 
et ex ejufmodi. defecfhi, in plurimis morbis 
horum notas charatlerifticas petere licet, et 
oportct. Sauv.agesius ipfc in hac re 
parum fibi conftare videtur, Debilitatum 
claflem inftituens, et Amnefam, Agrypniam y 
Jfchuriam, et alia etiam tanquam genera ce-. 
cenfens. 

Quod notas ex abfentia fymptomatum, 
in aliis congeneribus apparentium, fpectat ; 
eas nequaquam bonas, et, ubicunque fieri 
poteft, evnandas cenfeo. Ir> pluribus vc- 
ro vitari, quantum vidco, non poffunt ; 
nec a quovis nofologo adhuc fuerunt vita- 
tae. 

Cum, fecundum has regulas, characleres 
morborum confthuendi fint, plurimum re- 
fert, eofdem fermone accurato et luculento 
exprimere ; nec minus, morbum quemque 
apta nomine infignire, 

No,- ( xlv ) 

Norunt eruditi, 111. Linnaeum metho- 
cum plantarum perfectiorem reddidifle, eo, 
quod botanices linguam, ufurpatis ubique 
vocibus maxime idoneis et definitis, magis 
a.ccuratam eTecit; nec quidem dubito quin 
deiineatio morui, adinftar delineationis 
plantae, a Linnaeo exhibitae, in nofologia 
multum nrofutura fit. In nofolop-ia au- 
tem, ac in botanice, non aeque necefTarium 
efTe videtur; tum quod tam mukae rerum 
circumftantiae, in, nofologia, ac in botani- 
ce, notandae non veniunt ; tum quod fymp- 
tomatologia, in quibufcunque fere Patho- 
logiae generalis fyftematibus exhibita, plu- 
rimum in hac re jarn praeftitit. Fatendum 
qu/idem, fymptomatologias vulgo prolatas, 
nec adeo plenas effe, nec adeo exadtas, ac op- 
tandum eiTet ; et, fi pleniores fierent, atque 
ubique voces magis idoneae et accurate 
defmitae ufurpatae efTent, ad nofologiam 
perficiendam certe plurimum conferre pof- 
fct. In hujufmodi vero tantamine caven- 
dum eft, ne diilincYioncs nimium fubtile% 
et du.Uiae adhibeantur, uti ab auclore Ob- 

fervatiowtxtt ( xlvi ) 

Jervationum Clinkarum, quae Warfaviae an» 
nis 1767 et 1768 prodierunt, fattum fuiffe. 
opinor. Ipfe quidem hujufmodi nihil ten- 
tavi, tum quod plus exegiiTet, quam per lon- 
gum tempus mihi fuppetivit otii, tum quod 
mihi minus necefTarium videtur, qui voces 
apud medicos uiitatiffimas, et in fenfu vuigo 
recepto, ubique fere ufurpandas curaverim. 

Quod ad denominationem morborum at- 
tinet, in Claffium, Ordinum, et Generum 
nominatione, eas, quantum potui, regulas 
obfervavi, quae in Linnaei Citicis Botani- 
cis, et in ejufdem Philofophia Botanica, ab 
ill. audtore traduntur. 

Quando notiones novae funt proferen- 
dae, etiam nova nomina imponenda funt, 
et ejufmodi aliquando, parcius licet, adhi- 
buimus. Cum vero nomenclaturam me-r. 
dicam, diuturno ufu conmmatam, fine gra- 
vi caufa mutare non liceat; ne fadtum ef- 
fet ubique curavimus ; quod tamen ill. 
Linnaeum faepe, nulla urgente neceffi- 
tate^ fecifle, eC Vogelium, appellationi- 

bus ( xlvii ) 

bus novis, frivolis, ineptifque, Nofologiarri 
deturpafTe, obfervavimus. 

Ut clarior et certior habeatur morborum 
notitia, appellationibus felectis, fynonyma, 
tum aliorum nofologorum, tum auctorum 
maxime celebrium, ubique appofuimus. Hoc 
diligentius feci, ut inde norint ftudiofi, ex 
quibus praecipue fcriptis, morborum icientia 
optime obtineri poffit. 

In recenfendis fpecierum fynonymis, ap- 
pellationes, quibus Sagarus ufus fit, omifi, 
tum quod ipfe aliorum auctorum fynonyma 
ubique omittens, nos de fpeciebus, quas in- 
dicare voluit incertos, faepe reliquit ; turri 
quod, in reccnfione fpecierum, illum profec- 
to mihus peritum fuifTe, et regulas nofologiae 
methodicae optimas quafque neglexifie, no- 
bis videtur. 

Synonyma veterum medicorum adhuc 
omifi, non quod eorum fcripta prorfus negti- 
genda efle putaverim, fed quod ego, neque 
fatis certo, neqne cum fru&u, fynonyma e©- 
rum indieare potuerim, S E R I E S 
CLASSIUM et ORDINUM*. 
CLASSIS I. PYREXI^E. 

ORDOI. F E B R E S. 

II. PHLEGMASI M. 

III. EXANTHEMATA. 

IV. H^MORRHAGI^: 
V. P R O F L U V I A. 

C L. II. N E U R O S E & 

O. I. C O M A T A. 

II. A D Y N A M I JE. 

III. S P A S M I. 

IV. VESANLE. 

* Clafiium inftitutionem primo a Sauvagesio da» 

tam, LlNNAEUS, VoGELIUS, etSAGARUS, in om- 

nibus fere, fecuti funr. Cum vero ex eorum claffibus 
plures fint, uti Vitiorum, Anhelationum* 
Dolorum, et Fluxuum, neq.ie naturales, nec quo- 
fis modo idooeae, ejufmodi inftitutkmem fequi non 
potui. Aiam Uaque limplicicfem, et in univerfctm, 

ut 
G ( 5° ) 
CL. III. CACHEXIiE. 

O. I. M A R C O R E S. 

II. INTUMESCENTLE. 
III. IMPETIGINES. 

CL. IV. LOCALES. 

O. I. DYSi)STHESIiE. 

II. DYSCINESIiE. 

III. APOCENOSES. 

IV. EPISCHESES. 
V. T U M O R E S. 

VI. ECTOPLE. 
VII. D I A L Y S E S. 

ut mihi videtur, aptiorem, hic protuli. H.iec fortaf- 
fe etiam minus abfolu-a videri poffr, quod inter mor- 
bos totius fyfleTiatis, in primis tiibus cLffibus rccen- 
iitos, et ilias pa:t;s fingularis, five Lccales, in 
chAic quarta collocatos, ciitUnclio non i,bique facilis 
erit. Hoc quidem, rarius licer, aiiquando tteri pcfie 
ccncedimus. Scd pihil praeftar.tius nobis nunc 
fuppetir; et, ob ration-.s in Pi olegomf nis, pag. xx. 
idlatjs, de perfecla cfaffium infljtuticne non zdmo- 
dain folliciii lutr.us. CL. I. P Y R E X I JE Ciiaracter. Poft horrorem puifus fre- 
quens, calor major, plures functiones 
laefae, viribus praeferLim artuum immi- 
nutis*. 

Syxonyma. Pvlorbi febriles Auficru??t. * Qj^J hic, et phlribus quie fequurtur iocis, no' "s 
forfitan vitio verti pouir, quodainmodo hic obitcr ex- 
cufare iiceat. Ita, dici poteft, pyrexins aiiouando vi- 
deri, qjas nuiius praecefier.it horror, et pyrexias in 
qjibus neque pulfus frequentior, neque caior msjor, 
quam in (anis elTe fu'et ; characlerem id.-o datum ne- 
que verum, neque ubiqje adhibendum. Ifliufmodi 
pyrexias, rariflime licet, aliqu»ndo videri negafe nolo ; 
fpd, in characleribus ciaffi.im, ad fprcies cflgnofcendas 
adhibendis, ut fingujae claflis notae in uns.quaque 
fpecie confpiciantur, haud neceffjrium videjur, et fuffi- 
cir, fi earum pieraequc in fpecie quavis adfint. 

Chara&er idmeus quifque, piurium norarum five 
fymptomatum concurfum notare deb'jt, et maicquidem 

cum 52 GENERA MORBORUM 
ORDOI. FEBRES. 

Praegreffis languore, laffitudine, et aliis de- 
bilitatis fignis, pyrexia fine morbo locali 
primario. 

Febres AuSlorum S. Cl. IL V. Cl. I. Sag. Cl. XII. 
Morbi febriles critici L. Cl. II. 

cum veteribus Vogelius calorem audtum fo!um, et 
recentiores Sylvius et Cel. Boerhaavius pulfuum 
velocitatem folam, pro charadtere pyrexiae, five febris 
ut vocant, pofuerunt. Certe, qui dicunt febrem adeffe 
etfi pulfus nihilo naturali frequentior ftt, ex aliia 
quam velocitate pulluum fignis febrem adeffe ju- 
dicant; quod etiam plurium fymptomatum notatio- 
nem, in quovis charadlere neceffariam effe, oftendit. 

Porro, hic obiter obfervari velim, pulfuum velocita- 
tem folam, pyrexiam vel febrem adeffe nequaquam 
femper indicare ; cum a caufis externis plurimis pul- 
fus fit naturali velocior, fine morbo, five quavis fundti- 
onum laefione. Hifce de pyrexiae characlere quaefti- 
onibus, in charadlere a nobis hic dato, quantum potui- 
mus, profpedtum eft. Sed, in aliis clafiium et ordinum 
chavafteribus adeo felicem effe vix licet ; et in charac- 
teribus plerifque, fi ad fpecies plerafque characler 
refte adhiberi pcffit, paucas exceptiones non moror. 
TJfilem plerumque fuiffe mihi fufricit, ubique perfec- 
tum fore nou fpero. C U L L E N I. Sl 

SECT. I. INTERMITTENTES. 

Febres, miafmate paludum ortae, paroxyf- 
mis pluribus, apyrexia, faltem remiffione 
evidente interpofita, cum exacerbatione 
notabili, et plerumque cum horrore rede- 
unribus, conftantes : Paroxyfmo quovis. 
die unico tantum*. Intermittentes AuEorum S. Cl. II. O. III. L. Cl. II. 

O. II. V. Cl. I. O. I. Sag. Cl. XII. O- III. 
Remittentes AuHorum S. Cl. II. O. II. Sag. Cl. XII. 

O. II. f. * Qui perpenderit qaae de febribus rcmittcntibus t 
quae videntur continuae, a coutinuis, flriclius di&is 
diftinguendis, mox dicenda funt, facile videbit quam- 
obrem, tum intermittentium tum continuarum charac- 
terem antea datam, hic mutare neceflarium habui. 

f Febrium rcmittcntium, quafi a febribus intcr- 
mittentihus exquifitis prorfus differentium, ordinem 
feparatum inftituerunt Nofologi Sauvagesius, 

Lin- 54 GENERA MORRORUM 

Exaceibantes L. Cl. II. O. III. 
Continuae V. Cl. I. O. II. *. 

Continuae periodicue Scnncrt. de febr. Lib. II. cap. 

Cuntinuae remittentes, Boerb. Aph. 727. 
Compofitae ex acutj petiodica, Junk. Tab. 82. 
Continuae remitrentes, proportionatae, Torti. The- 

rap. Spec. L. V. cap. I. 
Continentes Mortoni, Exerc. II. Linnaeus, et Sac arus ; rmnus rtcle rsmen, fi mihi 
judicaie fas iit. Remittcntcs enim, quae dicuntur, ex 
eodcm principio, miafmate nempe paludum, ac in- 
termittentes, oriuntur ; iifciem in locis, et eodem anni 
teir.pore, utraque fimul epidernice graffjtur ; utraque 
lifdem protfus remediis fanatur ; et laepifiime in eo- 
dem homine idem, qui viJetur, morbus, nur.c inter- 
inittentis nunc rcmittentis typum exhiber. Morbi id- 
circo, caulis, fanatione, et typo fimiilimi, nec ad 
ordinem, nec ad fecVionem diverfam difirahendi 
erant. 

* Magis inconfulto adbuc Vcgelius rcmittentes 
omnes cum continuis foci3vif. Continuac, quas 
voc3mus, omnes quiuem remifiiones et exacerba- 
tiones ofte^dunt; fed a t cmittcntilus r,d intcrmit- 
tentes merito referer.dis, plurimum aliis mullis difie- 
runt, ut mcx dicetur. C U L L E N I. 55 

Genus. I. TEKTIANA. 

Paroxyfmt fimtles intervalio quadraginta 
o&o circiter horarum : Acceffionibus me- 
ridianis. 

Tertiana AuHorum, S. G. 88. L. 16. V. z. Sag. p. 
704. Hffm. Tom. II. pag. 11. StabL de terti- 
ana febris geniam univcrfurn manifeftante, Ha- 
lie 1706. Ejufd. Cflfusl. magn. Caf. 2t. CafuaL 
min. Caf. 96. Clegborns difeafes of Minorca, 
cap. III. Senac, de recond. febr. natura. 

Tertiana eft vel 

L Interpofita apyrexia, quae 
1. Variar paroxyfmi duratione. 

A. Tertiana paroxyfmis haud ultra horas 
duodecim extenfis. 

Tertiana Ifgitima, S. fp. 1. Senncrt. de febr. L. II. 

cai>. 18, Hffm. Tom. II. p. 12. 
Teitiana vera, Clegb. Min. p. 140. 

B. Tertiana paroxyfmis ultra horss duode- 
cim extenfis. 56 GENERA MORBORUM 

Tertiana notha five fpuria, S. fp. 2. Sennert. de 
febr. L. II. c. 18. Clegb. Min. p. 140. Hoffm. 
Tom. II. p. 12. 

2. Variat paroxyfmorum recurfu. 

C. Tertiana quotidie revertcns, paroxyfmis 
inaequalibus, alternis fimilibus. 

Tcrtiana duplex, S. fp. 13. Srnnert. de febr. L. II. 

c. 31. V. G. 1 2. Clegb. Min. p. 141. 
Duplicana L. 18. 

D. Tertiana alternis diebus revertens, pa« 
roxyfmis eodem die binis. 

Tertiana duplicata, S. fp. 14. Jones^ de febr. interm. 
P. II. cap. 6. River. Cent. IV. obf. 16. 

E. Tertiana quotidie revertens, paroxyfmis 
altero die binis, altero unico tantum. 

Tertiana triplex, S. fp. 15. Clegb. Min. p. 142. Se- 

mitertiana Hoffm. II. p. 40. 
Semitertiana primi ordir.is Galcni, Sj>ig. de fcmiter- 

tiana, L. II. cap. 4. C U L L E N I. 57 

F. Tertiana quotidie revertens, interpofita 

remiflione inter diem imparem et pa- 
rem magis, inter parem et imparem 
minus, notabili. 

Hemitritacus, Celji^L. III. cap. 3. 
Semitertiana, Clegh. Minorc. p. 143. *. 
Semitertiana fecundi ordinis, Galeni y Spig. L. II. c. 5. 
Amphimerina hemitritaeus, S. fp. 8. 
Amphimerina pfeudo hemitritaeus, S. fp. 9. *. 

3. Variat fymptomatibus. 

G. Tertiana affe&ibus foporofis ftipata. 

Tertiana carotica, S. fp. 10. Werlhof de febribus, 

et au&ores ab eo allegati, p. 6. 
Tertiana hemiplegica, S. fp. 20. Werlhof. ibid. 
Quotidiana foporofa, S. fy. 8. Car. Pif. obf. 17$. 

i 7 6. 
Febris caput impetens, Sydenh. Ep. ad R. Brady. 

H. Tertiana fpafmis et motibus convulfl- 
vis ftipata. 

* Fortaflj9 hemitrkaea quaeyis ad remittentes 
relegari poffit ; et, licet affinea fepararc nolui, limi- 
ces non fatis certc ponendoa effs fateor. 

H 5C GENERA MORBORUM 

Tertiana aahmatica, S. fp. 6. Bonct. Polyalth. VoK 

I.p. ajo. 
Tertiana hyfterica, S. fp. 8. Wtdeln A. N. C. Dfc. 

I. A. IJ. obf. 193. 
Hyfteria febricofa, S. G. 135. fp. 8. A. N. C. Dec. 

I. Ann. II. obf. 193. 
Tertiana epileptica, S. fp. 16. CaUcrae Trib. med. 
p. 225. Lautter. Hiftor. med. bienn. Cap. II. 
caf. 2. 
■Q^otid. epileptica, S. fp. 3. Edinb. EJJays, Vol. 

V. P. II. art. 4Q. 
Ecclampfu febricofa, S. G. 133. fp. 17. 
Epilepfia fcbricofa, S. G. 134. fp. 9. 
Tertiaaa tetanodes Medici Beobacht. I. Band. p. 24. 
Tetanus febiicofus, S. G. 122. fp. 10. Stork, Ann. 
Med. II. p. 163. 

I. Tertiana efflorefcentia cutis ftipata. 

Tertiana pctechialis, S. fp. 3. M. Donati t L. III. 

Cap. 14. Lautter. Hift- Med. cap. II. caf. 10. 
Tertiana fcorbutica, Wedel. A. N. C. Dec. I. A. II. 

Obf. 193. 
Tertiana urticata, S. fp. 22. Flanchon. Journ. de 

med. 176^. Clegh. Minorc. p. 157. 
Tertiana milisri», S. fp. 21. Wdlthieri de med. Gcr- 

bnan. apud RoncaUi Europ. med. p. 151. C U L L E N I. & 

K. Tertiana phlegmafia ftipata. 

Tertiana pleuritica, S. fp. 4. Valejii in epid. L. 1, 
Se£t. 3. Lautt. hift. med. cap. II. caf. $. 9. 

Fleuritis periodica, S. G. 103. fp. 14. 

Tertiana arthritica, S. fp. 5. Morton. Exerc. I. cap, 
IX. hift. 23. Lautt. loc. cit. caf. 19. 

4. Variat aliis morbis complicata. 

Tertiana fcorbutica, S. fp. 9. EtmuUer, prax. L. I. 

Sert. XVI. cap. 2. 7,1»«« L. VIII. caf. 15. 
Tertiana fyphilitica, S. fp. 17. Deidier de morb. 

vener. Secl. IV. 
Tertiana verminofa, S. fp. 18. Stifer. in a&. Helm- 

ftad. Lancis de noxis palud. L. II. cap. £. et 6. 

Illuft. Pringle Difeafes of the army, p. 98. Ra- 

mazzini conft. epidem. rural. ann. 1690. Sec"L 

XI. Van dett Bofcb. C onft. epid. verminof. ann, 

1760, &c 

5 . Variat ratione principii *. 


Nallum quidem febrium intermifteiKium pri.1- 
sipium fufficiens praetec mialma paludum a^nofci- 
mus; fed, cum miaftna hoc non femper validum fir ad 
morbum arceflcndum, nifi aliae poteftajtes ejxcitantea 

finuil 60 GENERA MORBORUM 

Tertiana accidentalis, S. fp. 12. Sydenbam^ cap. 

Tertiana a fcabie S. fp. 11. Juncksr, tab. 80. Hoffm* 
II. p. 12. 

II. Interpofita remiffione tantum *. Tritaeophya, S; G. 8$. Sag. p/695. 
Tritaeus, L. 21. 
Hemitritaea, L. 23. 

Tertianae remittentes et continuae AuHorum. 
Tertianae fubintrantes, proportionatae, fubcontinuae, 
Torti Therap. Special. Lib. III. cap. 1. 

fimul agere concurrant ; has poteftates excitantes 
pro parte principii hic admittimus, licet neutiquam 
morbum excitaflent, fi miafma paludum non antca 
applicatum fuiflet. 

* Tertianae Remittentes variant adeo, tum typi 
tum fymptomatum ratione, et formae earum diver- 
fae adeo faepe in eodem homine inter fe commu» 
tantur, ut in iis denominandis nihil fere quod perpe- 
tuum iit efferri poflit. Tertianas autem, quas comi- 
tatas dixit Torti, eas fcilicet quae fymptomate quo- 
dam peculiari et gravi comitantur, recenfui; dein, ut 
caetera ad hanc rem pertinentia intelligantur, auc- 
tores plures qui de tertianis remittentibus optime 
fcripferunt, et exempla earum praecipua exhibuerunt, 
cnumeravi. C U L L E N I. 6z 

Tertiana fubcontinua, S. fp. 19. 
Quotidiana deceptiva, S. fp. 2. 
Amphimerina femiquintanaj S. fp. 24.. 
Tritaeophya deceptiva, S. fp. 10. 

Ex tertianis comitatis Torti loc. cit. prae- 
cipuae funt : 

A. Tcrtiana cholerica five dyfenterica, Tort. ibid. 

Lautter, Hift. med. caf. 6. 16. 17. 20. Morton t 
App. ad Exerc. II. 

B. Tertiana fubcruenta five atrabilaris Tort. ibid. 
Haec a Ckgbernio nunquam vifa eft. 

C. Tertiana cardiaca Tort. ibid. Lautter, Hift. med. 

caf. r$. 18. 23. 
Amphimerina cardiaca, S. fp. £. . 
Tritaeophya afibdes, S. fp. 6. 
•Febris continua afibdes, V. 27. 

* Amphimerinas inter et Tritaeophyas, uti inter 
quotidianas et tertianaa duplices, diftinclio faepe dif- 
ficilis. Sed quotidianas tertianis multo rariores, 
et oeconomiam animalem in febres typi tertiani 
msxime proclivem efie norunt experti, hinc plures 
ampbimerinas ad tertianas remittentes retuli. Judi- 
cent autem autoptae. 6z GENERA MORBORUM 

Di Tertiana diaphoretica, Tort. ibid. 

Tritaeophya typhodes, S. fp. 4. 

Tritaeopfiya elodes, S. fp. 5. f. 

Febris continua elodes, V. 21. 
U. Tertiana fyncopali9 Tort. ibid. Lauftcr, caf. ii». 
12. 13. 15. 16. 

Tritaeophya fyncopalis, S. fp. 1. 

Amphimerina fyncopalis, S. fp. 4, 

Amphimerina humorofa, S. fp. 6. 

Febris continua fyncopalis, V. 29. 

F. Tertiana algida, Tort. ibid, Lauttcr, caf. 13. 
Amphimerina epiala, S. fp. 3. 
Amphimerina phricodes, S. fp. 7. 
Tritaeophya leipyria, S. fp, 9. 

Tertiana leipyria, S. fp. 23. Valcarenghi Med. 

Ration. p. 18. 
Febris continua epiala et leipyria. V. 19. et 24. 

G. Tertiana lethargica, 7ort. ibid. 
Tritaeophya carotica, S. fp. 7. Lautter, 1. 7. 14. 
Tertiana apoplectica Morton. Exerc. 1. cap. IX. 

Hift. 25. 

Tertiana foporofa Werlbof. de febr. p. 6. 
Febris epidemica Urbevetana Lancif. de noxis 
pal. effluv. I. II. c. 3. 

•\. De typo febris fudatoriae Boyeri Metb. afuivre 
iani lcs malad. epidem. quam huc retulit Sjiuvgge- 
fius, ex ipiius Boyeri defcripticne mihi ncn liquct, e: 
ad typhum rcferri mallem. C U L L E N I. 63 

Tertianarum remittentium exempla praecl- 
pua, nobis nota, funt fequentia. 

Caufos Hibpocratis. De Morb. Vulg. L. III. feft. ». 
Tritaeophya caufus, S. fp. 3. 
Febris ardens Botrbaavii y Aph. 738? 
Tcrtiana perniciofa, quae fimuLta tertiani circui- 
tus efligie lethtlis, et mille accidentibus pericu- 
lofiffimis irnplicata, exiftit. Lud. Mercatus de fe- 
bribus, Lib. VI. 
Tertiana peftilens, P. Sal. Diverfus de febri pefti- 

lent. cap. X. 
Tertiana maligna peftilens Rivtrii, L. XVII. Se&. 

II. c. 1. et Se&. III. c. 3. 
Morbug Hungaricus Lang. Lemb. L. I. Ep. 4. 
Sennert. de febr. L. IV. cap. 14. Jordan. de 
peflis phaen. cap. 19. 

Languor Pannonicus Cobtr. obf. caftr. Hung. 

1. obf. 6. &c. 
Amphimerina Hungarica, S. fp. 10. 
Vide poftea, nota» ad Typhum. 
Hcmitritaeus peflilens, Scbenck obf. L. VI. ex Corn. 

Gemma. 
Febres peftiientes ./Egyptiorum, Alpin. de met?. M- 
gypt. L. 1. cap. 14. 

Febris tertiana epidemia, BartboVin. Hifl. anat. cenr. 
II. 56. 

Fcbres epidemicae Autumni ann. 1657 et 165S, 
Willis de lebr. cap. 16, 64 GENERA MORBORUM 

Febris fyneche3 epidemici ab ann. 1658 ad 1664, 
ct poftea ab ann. 1673 'A 1691. Morton. App. 
ad Exerc. II. 
Febres Antumnales incipientes, Sydenh. de morb. 

acut. ad ann. 1661— 1664^ et in epift. ad H. Pa- 

man ad 1678, et feq. 
Affeclus epidemicus Leidenfis, Fr. Syfoii Prax. med. 

app. traft. X. et oratio de affeclus epidem. 

caufis. 
Morbus epidemius Leidenfis 1669, Fanois, Diff. 

apud Haikr. Difp. tom. V. 
Tertianae perniciofae et peftilentes et febres caflren- 

fes epidemiae Lanciji de nox. palud. effiuv. 
Febres intermittentes anomalae et mali moris, Hoffm, 

II. p. 38. 
Febris cholerica minus acuta, Hoffm. II. p. 112. 
Febris epidemica Leidenf. ann. 1719. Koker apud 

Halkty Difp. tom. V. 
Amphimerina paludofa, S. fp. 19. 
Febris paludum Illuftr. Pringle Difeafes of the army, 

Ed. 4to, 8ro, p. 179. 
Bononienfis confthutio hiemalis 1729, Eeccari ia 

A. N. C. Vol. III. Obf. 48. 
Amphimerina biliofa, S. fp. 22. 
Febris Caftrenfis Illuftr. Pringle Ioc. cit. p. 174.. 
Febris putrida epidemica, Huxham de aeie ud arin. 

1729. 
Fcbris biliofa Laufanenfis, Ci, Tiffot. de febr. liiiof. C U L L E N I. 65 

Tritaeophya Wratiflavienfis, S. fp. 3. Hahn. Epi- 
demia verna Wratiflav. in app. ad A. N. C. vol. 

X. 
Tritaeophya Americana, S. fp. 12 ? 
Febris anomala Batava, Grainger de febr. anomala. 
Morbus Naronianus Pujati de morb. N-ron. 
Febris continua remittens, Hillary's Dif. of Barba- 

does. 
Febris remittens Indiae Orientalis, Lind. Med. Edin, 

DifT. Inaug. 1768. 
Febris critica et febr. biliofa aeftatis, Rouppe de morb. 

navig. 
Fcbiis remittens regionum calidarum, Cl. Lmd. 

Med. Haflar. Effay on the difeafes of hot cli- 

mates. 

Tertiana remittens fyrnptomatica efl. 

Tritaeophya la&ea, S. fp. 8. 

Fcbris ladtea, Etmulleri Coll. confult. cal". £7. 

G. II. C|U A R T A N A. 

Paroxyfmi fimiles intervallo feptuaginta 
duarum circiter horarum : Accefiioni- 
bus pomeridianis. 66 GENERA MORBORUM 

Quartana Auilorum S. G. 89. L. 17. V. 3. Sag. 711. 
Hoffm. II. p. 23. ^a*^. tab. 84. 

Eft vel, 

I. Interpofita apyrexia. 
1. Variat typo. 

A. Quartana paroxyfmis quarto quoque 

die fingulis ; aliis diebus nullis. 

'Quartana legitima, S. fp. 1. Sydenbam de morb. 
acut. eap. V. 

B. Quartana paroxyfmis quarto quoque 

die binis; aliis diebus nullis. 

Quartana duplicata, S. fp. 4. Bonct. 

C. Qyartana paroxyfmis quarto quoque 

die tribus ; intermediis diebus nul- 
lis. 

Quartana triplicata, S. fp. 16. 

D. Quartana quae ex quatuor diebus ter- 

tium tantum a febre vacuum haber, C U L L E N I. 6? 

paroxyfmis quarto quoque die fimi- 
libus, 

Quartana duplex, S. fp. 3. V. ij. 

E. Quartana quotidie acoedens, parcxyf- 
mis quarto quoque die fimilibus. 

Qjartana triplex, S. fp. 5. V. 14. Barthol. H. 
anar. c. 1. 95. 

2. Variat fymptomatibus. 

Qiiartana cataleptica, S. fp. 7. Bonet. Poiyahh. 
vol. 1. p. 80^. 

Quartana comatofa, S. fp. i£. IFerlbcf. de febr. 

C. Pifonis Obferv. de morbis a colluvie ferof«_ 

obf. 166. 167. 16S. 169. 171» 172. 173. 174. 

Qyartana epileptica, S. ip. 3. Schohii Gonf. yo. 
380. 

Qjartana hyfterica, S. fp. 10. Marton. Pyrtf, 

Exerc. I. cap, IX. H. 10. it, 
Qjartana nephralgica, S. fp. 9. 
Qjartana metaftatica, S. fp. 17. 
Quutana amens, S. fp. l2 . Sydenham ,de mbtb.> 

acut. cap. V. 
Qu.irtana fplenetica, S. fp. 2. Etmuller, Co.lt, 

confulr. caf. 25. 68 GENERA MORBORUM 

3. Variat aliis morbis complicata. 

Qjartana fyphilitica, S. fp. 6. Plateri obf. L. III. 

p, 676. Edinb. Eff. art. XLVII. obf. 8. 
Quartana arthritica, S. fp. »1. Mufgr. de arthr, 
fympt. cap. IX. H. 4 et £. 
Arthritis feori'equa, S. fp. 10. 

Arthritis foricofa, S. fp. 10. Werlhof. de 
febr. Cockburn de morbis navigantiuro, obi. 
19. 
Quartana fcorbutica, S. fp. 14. Barthol. de med. 
Dan. dilT, IV. lim. L. VIII. caf. 18. 

II. Interpofita remiffione tantum. 

Tetartophya, S. G. 8$. Sag. 323. L. 22. 
Qjartana remitteas Autlorum. 

Varietates funt. 
Tetartophya fimplex, S. fp. 1. *. 

* Qjartanam continuam morbum rariflimum 
efle, tetlantur fcriptores medici omnes ; fed illius ex- 
emplum ex Franc. Joclis operum tomo 3. citat. 
Sauv. In loco autem citato, nihil ad rem pertinens 
inveni; fed tomi quinti pag. 63. haec verba profe* 

runtur, C U L L E N I. 6 9 

Amphimerina femiquartana, S. fp. 23. 

Tetartophya femitertiana, S. fp. £. 

Tetaitophya maligna, S. fp. 6. Lauiter. Hift. 

med. caf. 21. M. Donat. L. III. cap. 14. ex 

M. Gatenaria. Ilorft. L. 1. obf. 15. 
Tetartophya carotica, S. fp. 4. Werlbof. de febr. 

Biancbi Hift. hep. pars III. conft. ann. 1718. 

p. 751. 
Tetartophya fplenalgica, S. fp. 2. *. 

runtur. Febris quartanae " Species veteres duas 
conftituunt. £>jiartaham continuam, (quae mihi fep- 
tuagenario nunquam vifa eft, et ideo eam aut rarifli- 
mam aut nullam efle judico), et Iutcrpolatam, quae 
frequentiflima eft. 

* Huc febrem Fernelianam Rrjm. Fortis refert 
Sauv. et vult ftbrem ita a Forte dittam fujffe, quod 
ea mortuus iit ipfe Fernelius : Sed quodammodo 
hic errafTe Sauvages t us mihi videtur. Nam febres 
quafuam Fernelianas vocat Fortis, Tom. II. cent. 
II. obf. 3$, et 36. non quod e genere remittentium 
fuerint, fed qucd vifceris cujufdam, hepitis prae- 
fenim, labe comitatae fint ; et mr,rtuus quidem efl: 
Fernelius ex inflammatione lienis. Scd quod hic 
morbus 'quartanae typum unquam exhibuit, non 
diciuir a Plantio, qui in vita Fernelii, operibus eju9 
praefixa, de eo rnorbxi r.arrat. 70 GENERA MORBORUM 

Tetartophya' hepatalgica, S. fp. 3. Car. Fif. in 

pVaefat. p. 33. 
Amphimerina fpaimodica, S. fp. 16. 

; E R R A T I C JE. 

Ad Tertianam vcl Quartanam Erraticas 
S. pertincre puiamus * ; et hic idco ea- 
rum varietar.es fubjunximus. . 

Erratica quintana, S. fp. 1. Tu-p. L. III. $2» 

Forefl. L. III; obf. 43. cx quartana ill. Van 

Siuieten, Comm. p. £0£. 
Erratica feptana, S. fp. 2. Boerh. apud i!1. Vaft- 

Svjietcn ibui. M. Don. L. 3. 14.. 
Hebdomadaria SchenckH ex Gibalto. 
Septimam, ill. Morgag. XLIX.' 36. 
Erratica oelana, S. fp. 3. Etjjiuller prax. L. I.' 

Se3. XV. cap. 2. Cyriili in Etmnllcr, j>. 1S7, 

188. $6c. /Ta/Zrj Controv. L. V. c. 2 £. P. &/. 

Z>/-v. in not. ad D< A. de Altomau, cap. XII. 

Z«»/. Z.»/ P, M. L. III. obf. 34. &£*//. 

zw in E. N. C. D. I. anr. IV. et V. oh 70. 

Jrno.d. de febr. Stomach. epid. § IV. apud 

Halhr. Diff. Pract. Vol. V. De Haen de divifr 

febr. div. iv. p. g. 

' Vide Senacu.ii de recondita febriura natura, 
L. I. Can. 1. ' •C U L L E N I. 7l 

Hemicrania lunatica, S. fp. 10. 
Erratica nonana, S. fp. 4. Zac. Luf. i!)id. 
Erratica decimana, S. fp. c. Zac. Luf ibid. 
Ephemera dichomene, S. fp. n. M. Don. L. III. 

14. ex Gentili. 
Erratica vaga, S. fp. 6. Ri wr . cent. III. obf. 33, 

Etmuller, L. I. S. XV. c. 2. 

G. III. QJJOTIDIANA. 

Paroxyfmi limiles intervallo viginti qua- 
tuor circiter horarum : Paroxyfmis 
matutinis. 

Qjotidiana AuF.orum, S. G. 87. L. ic. V. 1. 

Hffm. II. ■$■$, JuncL tab. 79. 

I. Interpofita apyrcxia. 
1. Variat folitaria. 
A. Univerfalis. 

Quotidiana eadem hora matutina rc- 
diens. 

Qyotidiana fimplex, S. fp. 1. 

Qjotidiana legitima, Sennert de febr. cap. s^, 72 GENERA MORBORUM 
B. Partiaiis. 

Quotidiana partialis, S. fp. 10. Cnoffcl E. N. C. 

U. I. A. III. obf. 20;. Edinb. Med. EJf. vol. I. 

art. 31. vol. II. art. 19. 
Quotidiana cephalalgica, S. ip. 6. Mortott Pyret. 

cxerc. I. Hift. 27. Van Swieten in Boerh. p. 

S3+- 
Cephalalgia intermittens, S. fp. 7. 

Cephalaea febricofa, S. fp. 4. 

Quotidiana ophthalmica, Morton, ibid. hift. 17. 

Van Stvieten, ibid. 

Ophthalmia febricofa, S. fp. 23. 

2. Variat comltata. 

Quotidiana ifchiadica, S. fp. £. Edinb. EJf. rol. 

V. art. 49. 
Ifchias inteimittens, S. fp. 1. 
Q^otidiana nephralgita, S. fp. 7. Morton, ibid. 

hift. 28. 
Nephralgia febricofa, S. fp. 13. 
Qjotidiana uretico-fputatoria, B. Sibarf. E. N, 

C. D. II. A. II. obf. 104. 
Quotidiana epileptica, S. fp. 4, Edinb. Ejj. loc. 

cir. 
Kyfteralgia febricofa, S. fp. 9. C U L L E N I. 73 

Vefpertinae vel fymptomaticae videntur fe- 
quentes. 

Qjotidiana hyfterica, S. fp. 3. 
Quotidiana catarrhalis, S. fp. g. 
Quotidiana ftranguriofa, S. fp. 11. 

II. Interpofita remiffione tantum. 

Amphimerina, S. G. 84. L. 20. Sag* G. 321. 

Q^otidiana continua, V. i^. 

Qjotidianae remittentes et continuae AuSlorum. 

Amphimerina latica, S. fp. 1. 

Febris continua lymphatica, Eimuller Coll. conf. 

caf. 32. Rivcr. obf. cent. I. obf. 57. 
Amphimerina fmgultuofa, S. fp. 14. 
Febris continua Lyngades, V. 26. 

Amphimerinae S. caeterae vel ad tertii- 
nas pertinere, quorfum plures fopra 
retuli, vel fymptomaticae et vefperti- 
nae efle videntur. Hujufmodi funr, 

Amphimerina catarrhalis, S. fp. 2. 
Amphimerina anginofa, S. fp. 12. 
Amphimerina tufficulofa, S. fp. 13. 
Amphimerina peripneumonica, S. fp. 1$. 71 GENERA MOREORUM 

Amphlmerina variolofa, S. fp. 20. 
Amphimerina miiiaris, S. fp. II. 
Amphimcrina arthritica, S. fp. 21. 
De Aniphinerina mimofa Bontii et phrenitica 
ejufdem, S. lp. 17. 18. non Kquet. 

S E C T. II. C O N.T INU^*. 
Febres, fine intermiffione, nec miafmate 

* £l_uae Jine exacerlatione partiali* et fnt acctffu, 
ncn phiries quam femel i/el bis in mcnfe revertens, ad 
ufque fitiem aegritudinis poftverat, Febrem conti- 
•nuam effe, dixit Sauvagesius; et hujufmodi 
febres, cum fcholis medicis pieri que, Continentes 
vocat Linnaeus. Hujufmodi autem febjem in 
qtiadraginta annorum praxi fatis frequenti, vix un- 
quam certo vidi, et fere femper in febribus, muxime 
coutrnuis, exacerbationes et remiffiones, etiam quo- 
tiuie, fatis manifeftas obfervavi. Mecum quidem 
fentire videtur Vogei. ius, uti ex ejus conrinuarum 
charsclere faiis pattbit; nec diffentit expertiflimus 
De Haen, Hti videre eft in Jibro ejus de divifione fe- 
brium, Divif. IV. Scho?. 1. ; et a^prime fententiam 
ooflrarn confirmat Brendelius, verbis (tquemi- 
bus : " Omnes namquc fcbies nolhae, acutae, et in- 
fanimatciuie, ct exauthcmatlcac, et maVgnae, reli- 
cuaeve lufn gcncris, funt ccnwiuae rar.itlcntcs, ct 

luCU' C U L L E N I. Ta 

i y 

paludum ortae, fed cum remifiionibus 

et exacerbuionibus, parum licet nota- 

bilibus, perfhntes : Paroxyfmis quo- 
vis die bmis *. luculenta intenfiunum remijjtonumque fpatia intc- 
iranir Bundel Opufcul. P. II. Diff. XI. fe£t. S , 

Porro, etfi in febribus quibufdam exaceibationcs 
et remiffiones parum notabiles, et perinde obfervatu, 
dirtkiles fint, eafdem Umen revera fieri cenfeo,- et ob 
hoc praeferrim, quod in febribus qiiibufcunque, expa- 
roxyfmis pluribus manifefto conflantibus, paroxyf- 
mus qi.fque, . inter nyclhemerae fpatium, curfam 
fuum, ex exacerbitione et ''remiffione confiantem, 
fei«per abfolvat, ita ut in his rebus oeconomiam- 
animalem circuitus diurni legi cui-iam fubjci vi- 
deatur. Huic etiam in fanitate parere folet, et huic inf 
fcbribus heclicis quibufque ad ' amuffim fubjicitur. 
VerifimiHimum itoque viderur, eundem circuttum,» 
quem toties obfervavimus, in febrnus quibufcunque 
locum habere ; nec febrem quamcunque continet:.- 
tem revera in rerum oatura dari. 

* Cum continuam quamquc ex paroxyfrris re- • 
getitia confiftere ponimus, faepe ambigaum R:ri* 

poff;» . 76 GENERA MORBCRUM 

Continuae, S. Cl. II. O. I. V. C!. I. O. II. Sag. 
666. Boerh. J2j. 

Contire.tes, L. CI. II. O. I. Stabl. Caf. magn. 
35. Caf. min. 87. Junck. 58. Sennert. de febr. 
L. II. cap. 2. et 10. poflit, utrum febris data ex continuarum fit, an 
ex remittentium ordine, et ut rite determitietur , tum 
intermittentium, ad quas omnes au&orum remit- 
tentes pertinere putamus, tum continuarum, defi- 
nitionem aliam quam antea nunc dedi. In plerif- 
que cafibus, ut opinor, definitiones nunc datae fatis 
facile et certo adhiberi pofiint. Sed fagacioribus qui- 
bufvis examinandum reHnqno, an vel definitione9 
noftrae recle dentur, vel fi quid reclius dari queat. 
Febrem quarrque continuam ex paroxyfmis quovis 
die binis confbre credimus; cum autem in quibuf- 
dam, tum intermittentibus tum remittentibus, itidem 
paroxyfmi duplicati videantur, ex illa nota fola febre3 
continuae dignofci non poffunt. Ex illa nota fola 
quidem ut dignofcantur nequaquam volui ; nam in 
cafu quovis ambiguo, vel a principio, vel a typo, vel 
ortu ab intermittentibus, remittentem quamvis cog- 
nofci prfTi puto. Videant porro in his rebus ver- 
fati, annon a principio, faepe manifefto et maxime 
frequenti, contagione nimirum humana, febrcs con- 
tinuae faepe certe cognofci poflmt. C U L L E N I. 77 

G. IV. S Y N O C H A *. 

Calor plurimum au&us ; pulfus fre- 
quens, validus, et durus ; urina ru- 
bra ; fenforii fundtiones parum tur- 
batae. * Febrium continuarum divifio, a Galeni tempo- 

ribus, in hunc ufque diem, eadem fcre ufitata eft, et 

vel ex putredinis gradu parum accurate definito, 

vel ex duratione morbi, defumpta fuit j utraque ta- 

men nota, pofterior praefertim, qua praecipae ufi 

funt Nofologi Sauvagesius, Linnaeus, et Sa- 

garus, manifefto inepta eft. Vide Frohgomena t 

pag. XXXIII. et pag. XLI. et XUI. Aliam 

itaque divifionem a differcntia fymptomatum, et ,i 

natura morborum, quantun» de ea judicare liceat, 

defumptam, inftitui ; fccutus fimul illam apud 

tannos nunc maxime ufitatam divifionem feb*ium 

continuarum in lu/iammatorias et Ncrvofas. Has 

autem appellationes, utpote quodammodo theoreticas, 

vitavi. Nomina quibu.s ufus fum apud medicos 

dudum recepta fuht ; et (i forfitan fenfu Vulgo re- 

cepto, in quo medici ipfi parum conftanter fuerunf, 

iis non ufus fum, parum curo, dum definitvoc.es fub=> 

junclae ab errore quovis praecayere pcffint. ?S GENERA MORBORITM 

Synocha, S. G. 80. L. 12. Junci. 58. 

Synocha, Hve tebris acuta fanguinea, noffm» II. 

104. 
Synochus, V. 16. 
Continua noo purris, Bcerh. 729. 
Ephemera, S. G. 79, Bocrb. 728. j/unci. CJ. 
Diana, L. ij. 
Febris inriammatoiia Auilorum. Varietares funt,, 

Synocha plethorica, S. (p. r. 

Synocha fmguinea, Sennert. de febr, L. II. 
cap. 1 1. 
Ephemera plethorica, S. lp. 1. 
Ephemera a fiigore, S. (p. 5. 
Ephemera a calore, S, fp. 4. 
Syncchus pleuritica, S. fp. £. 

Febiis pleuritica Ann. 176^. Sydenh. fecl. V.. 
c. 1. S , 
Synochus rhsumatifans, S. fp. 7. Sydcnh. ftcl. V. 

c. 2. 
Synochus biemalis, S. fp. 8. Sydcnh. in P. S. ad'. 

tra&at. de hydrope. 

Symptomaticae funt, 

Ephemera naufeativa, S. fp. 2. 
Ephemera a phlogcfi, &c. S. fp. 6. C U L L E N I. 79 

Synocha dolorum, S. fp. 7. 
Ephemera la&ea, S. fp. 5. 
Ephemera menftrua, S. fp. 8. 
Synocha catairhalis, S. fp. £. 

Synocha fcorbutica, S. fp. 6. 
Synochus fcorbutica, S. fp. 13. 
Synocha cephalalgica, S. fp. 8. 

G, V. T Y P H U S. M>rbus contaglofus ; calor parum aue- 
tus ; pulfus parvus, debilis, plerum- 
qu2 trequsns ; urina parum mutata; 
fenforii fun&iones plurimum turba- 
tae ; virejs muitum imminutae. 

Typhus, S. G. S2. Sag. 677. 

Species funt, 

r. Typhus" (Petechialis) plerumque cum 
petechiis. ' 

Variat gradu *, 

* Morbos grad<j folum differentes npmirnbus 
«iiverfis infiguire nequaqvraaa conveait ; cum autem 

nuperis So GENERA MORBORUM 

i. Typhus mitior. 

Febris maligna heftica five lues neurodes convulfiva, 
Willis de morb. convulfiv. C3p. 8. *. 

nuperis temporibus apud medicos uiitatum fit, fe- 
brem quandam, quafi ab ahis quibufvis difterentem, 
nomine Fcbris Nervo/ae appellare ; huic opinioni 
Quiiiummodo morem gerens, fub titulo Typbi mitio- 
ris, variorum audlorum febres ad recentiorum ner- 
vofas aliquomodo referendas lecenfui. In hac re 
autem, cum limites neutiquam accurate puncndi 
lunt, me accuratum fuiffe non dixerim. 

Minus adhuc placuit, ad mentem vel veterum 
vel recentiorum inter febrium genera aliquod fub 
nomine Febiis Putridae recenfere. In omni typbo 
humorum in putredinem proclivitatem adeffe puto; 
fed vario tantum gradu adeft, ita ut major minorve 
putredo fpeciem variare, nequaquam mutare, poteft. 
tciat fub titulo Tjypbi gravioris eas, quae prae- 
fertim putridae adpellatae funt, febtes indigitafle, 
uti ex appofitis \\iriorum auclorum appellationibus 
fatis patcbit. 

* HoC eft exemplum, ni fallor, primum appelhtio- 
nis 1'cursdcSf vel nervofae, fcbribus quibufvia datae; 

quarn C U L L E N I. 81 

Febris peftilens Fracafior. d.e morb. contag. L; 

II. cap. 4. 
Febris peftilens ilne chara&ere veneni Forefl. L. 

VI. obf. 26. 
Febris hedYica peftilens Foreft. L. VI. obf. 32. 
Febris nova ann. 168^. Sydcnbam. Sched. moni- 

tor. 
Febris putrida nervofa Wintringh, Comm. Nofo- 

log. ad ann. 1720, 1721. 
Febris lenta nervofa. Huxbam on fevers, chap, 

8. 
Febris contagiofa. Lind on fevers and infe^ion 

fajfim. 
Typhus nervofus, S. fp. 2. 
Typhus comatofus, S. fp. 3. 
Tritaeophya typhodes Mangcti t S, fp. 11. Rayw* 

Fort. de febribus, p. 24. 

2. Typhus gravior. 

Febris peftilens, P. Sal Diverf. de febre pefti- 
lenti. quam protinus Angli, noo tamen nifi nuper admo- 
dum aliarum regionum medici, ufurpati funt. 

L 8z GENERA MORBORUM 

Fcbris peftilens iEgyptiorum Alpin. de med. M- 

gypt. L. i. cap. 14. 
Typhus JEgyptiacus, S. fp. 6. 
Febiis peflilens maligna Sennert. de febribus, L. 

IV. cap. 10. 
Febris maligna peflilens River. L. XVII. k&. 

III. cap. r. 
Febris peflilens maligna, ann. 1643. Wlllis, de 

febribus, cap. 14. 
Typhus carcerum, S. fp. 1: 

Febris nautica peflilentialis Huxham de aere ad 
ann. 1740. 

Miliaris nautica, S. fp. g. 
Febris putrida contagiofa in carceribus genita, 
Huxham de aere ad ar.n. 1742. 
Miliaris purpurata, S. fp. h. 
Febris carcerum et nofocomiorum. 111. Pringle^ 
Difeafes of the army, p. 294. III. Fan Svjicten, 
Maladies des armees, p. 136. 
Typhus caftrenfis, S. fp. £. 

Febris caftrenfis, quam vulgo cephalalgiam epide- 
micam vocant Hcnr. Maii et A. Ph. Koph. Dif. 
apud Halierum, tom. V. 
Febris Hungarica five caftrecfis JuncJcer. 74. et. 
flurium AuSlorum *. 

* Morbum five febrem Kungaricam ad tertianas 
remittentes, cum Sauvagesio et Iil. Pringle, 

fupra C U L L E N I. 83 

Febris caftrenfis Gallorum in Bohemia, ann. 1742, 

Scrinci. Dilf. apud Haller. tom. V. 
Febris petechialis, Sennert. L. IV. cap. 13. River, 

prax. L. XVII. fed. III. cap. I. Hojfm. II. p. 

84. Juncker. 73. Huxham on fevers, chap. 8, 

Ludvoig. Inft. med. clin. No. 146. Schreiber 

von erkentnefs, und cur der Kr.mk heiten. 

p. 1 26. Manro, Difeafcs of military hofpirals, 

p. 1. 
Febris catarrhalis maligna petechizans, Junchr. 

72. Hojfm. II. 75. £//?r de cogn. et cur. morb. 

Sefl. VI. 

Exempla febrium petechialium funt fe- 
quentia. 

Febris quae lenticulas, punfticula, aut peticulas 
vocant, Fracajloriui de morb. contag. L. II. 
cap* 6. 

fupraretuli; nec dubium eft quin morbu9 Hunga- 
ricus di&us faepius fub forma remittentis apparue- 
rit; fed fimul conftat febrem in caftris Hungaricis 
primo ortam, et per milites inde redeuntes per to- 
um fere Germaniam difperfam, ex genere conti- 
nuarum fuifte, {Viile Ruland. de morho Hungarlco. 
cap. VIII. quacft. 39. ), et plerumque eandem effe 
quam nunc in Nofocomiis quibufvis faepe exorientem 
bene novimus. Ad hunc locum igitur etiam appo* - 
aendam efie putavi. S 4 GENERA MORBORUM 

Febris peticularis Tridenti, ann. 1^91. Roioretus t 

de febr. pcticul. 
Febris pctechialis epirlemica Coloniae ann. i6j2. 

Donciers, Idea febris petechialis. 
Febris petcchialis epiaVmica, Pofcnii 1683, C. F. 

Leeu in App. ad A. N. C. Vol. II. 
Febris petechialis epidemica Mutinae, 1692. Ra- 

mazzini Conft. MutirienGs, Oper. pag 187. 
Febris maligna petechizans, ann. 1698. Hoffht. II. 

p. 80. 
Febris petecbialis Wratiflaviae, ann. 1699. Hehvicb. 

Ephem. Germ. D. III. A. VII. et VIII. obf. 

132. p. 6;6. # 

Febris rpidemia LipGae 17 18. M. Adolph. A. N. 

C. III. Obf. 131. p. 296. 
Febris endemica et epidemica Corcagienfis, ann. 

1708, 1718, et feq. Rogers, Effay on epidenaic 

difeafes. 
Febiis continua epidemica Cotcagienfis, ann. 1719. 

et feq. M. Conncl Obferv. de morbis. 
Febris petechialis epidemica, Cremonae 1734. 

Falcharengki Med. ration. Sect. III. 
Febris petechizans Petropoli 173$. Weitlrccht. 

Diff. apud Haller. tom. V. 
Febris petechialis, ann. 1740, 1741, in Haflu 4 

Rhur. A. N. C. vol. VII. obf. 4. C U L L E N I. 85 

Febris maligna petechialis Rintelii 1741. Zurfte- 

nau. A. N. C. Vol. VII. obf. 4. 
Febris petechialis epideroica Silefiae 1741 et ftq. 

Brandborft. DiT. apud Haller. tom. V. 
Febris petechialis epidemica Viennae 17^7, Ha- 

fenohrl. Hift. med. cap. 2. 
Febris petechialis epidemica Lipfiae 1757, Lu- 

du-vig. Adverfar. tom. I. pars 1. 
Febris petechiaiis epidemica variis Germaniae 

locis ab ann. 1755 ad 1761. Strack de morbe 

cum petechiis. 

II. Typhus (IReroldes) cum flavedine cutis. 

Typhus iclerodes, S. fp. 7. 

Febris flava Indiae Occidentalis Warren. Malig- 
nant Fever of Barbadoes. Hillarys Difeafes of 
Barbadoes. Linning on the Yellow Fever of 
South-Carolina. Edinb. Phyf. Litter. Eflays, 
Vol. II. Machittrick de ftbre flava Indiae 
Occidentalis, Edinb. 1766. 

Typhi etiam fpecies effe videtur Ephemera fudatoria, S. fp. 7. 

Ephemera Britannica, Caius de ephcm. Bnt. SO GENERA MORBORUM 

Sudor Anglicus, Seunert. L. IV. cap. ic. 
Hydfonofus, Forejl. L. VI. obf. 8. 

An eodem pertinet, 

Miliaris fudatoria, S. fp. e. 

Febris fudatoria, Le Suette Gallorum, Meyferey 
Meth. aife, &c. Ejufd. Maladies des Armees 
250. Boycr Methode a fuivre dans les mala- 
dies epidemiques ? 
De Typho byfterico verminofo, S. fp. 4. 
Typho exhauftoram, S. fp. 8. 
Typho a manipuera, S. fp. g. 

Nobis non liquet. 

G. VI. SYNOCHUS*. 

Morbus contagiofus. Febris ex fyno- 
cha et typho compofita, initio fyno- 
cha, progreilii et verfus finem ty- 
phus. 

Synochus, S. G. 81. L. 13. 
Lenta L. 14. 
Phrenitis, V. 18. 

Febris continua putrida, Boerh. 730. 

* Cum plures febres nec inflammatoriae nec 
nervoiae ex cmni Darte fint, ncque idcirco vel ad 

Sy- C U L L E N I. 87 Varietates ex Sauvagefio funt. 

Synochus fanguinea, S. fp. 1« 

Fcbris depuratoria, ann. 1661 ad 1664. Sy- 
denh. de morb. acut. 
Synochus fudatoria, S. fp. 2. 

Febris continua epidemica, ann. 166$ ad 1667^ 
Sydenb. ibid. 
Synochus foporofa, S. fp. 12. 

Febris continua epidemica, ann. 1675« Sydenb. 
ibid. 
Febris continua putrida annor. variorum. Win- 

tringbam Com. nofologicum. 
Synochus ardens, S. fp. 6. 
Synochus miliaris, S. fp. 14. 
Synocha miliaris, S. fp. 6. Synocham vel ad Typhum facile referendae; ge« 
nus Synochi, cujus typus hifce regionibus frequena 
confpicitur, hic inferui. Inter Typhum tamen et 
Synochum limites accuratos ponere non poffum; et 
an revera pro diverfis generibus habenda, vel pohtis 
diverfis, utri eorum Synonyma auftorum referenda, 
funt, dubito. Quae vero hic fubjunguntur, a Sau- 
vagesio fpecies diclae, ad Synochum fatis rc&e, ut 
mihi videtur, referri poffunt, 88 GENERA MORBORUM 

De fynocho variolode, S. fp. 3. et 
Synocha dyfcnteriode, S. fp. 4» 

Nobis non fatis liquet, et m.nus adhuc dc 

Synocho anniverfaria, S. fp. g. 
Synocho fpermatica, S. fp. 10. 
Synocho tarantata, S. fp. 11. 

Complicata eft 

Synochus fcorbutica, S. fp. 13. 
Et fymptomatica eft 

Synochus afcabie, S. fp» ir;. 

H E C T I C A. 

Febris quotidie revertens ; acceffionibus 
meridianis et vefpertinis ; remiffione, 
rarius apyrexia, matutina ; plerumque 
fudoribus no&urnis, et urina fedimen- 
tum furfuraceo-lateritium deponente*. 

Heaica, S. G. 83. L. 24. V. 80. Sag. 684. 

* Cum febrium in numerum, he&icam receperint 
Nofologi omnes, eam etiam cum charaftere h'\c 
apponendam duxi. Ejufmodi autem febrem, cum 

nun- C U L L E N I. 89 

Ex Sauvagefio fpecies funt, 

HedYica chlorotica, S. fp. 3. 

HecYica fyphilitica, S. fp. 4. 

He&ica fcrophulofa, S. fp. £. 

He&ica a calculi9, S. fp. 6. 

HecYca hydropum, S. fp. 7. 

HecYica verminofa, S. fp. 9. 

HecYica cache&arum, S. fp. 10« 

HecYca fluxuum, S. fp. 11. 

HedYca infantilis, S. fp. 1. Characlere caret, et 

nobis ve! rachitica, vel fchrophulofa, vel vermi- 

nofa videtur. 
HedYca vefpertina, S. fp. 2. vix pro morbo tu- 

beri poteft. 
D; hecYica lymphatica, Baglivi S. fp. 12. et 

Ht-clica nervea, Cl. Lorry, S. fp. 13. 

Nobis non liquet. 

nunquam nifi fymptomaticam obfervaverim, in nu- 
merum idiopathicarum, quas folas enumerare licet, 
admittere nolui. In plerifque exemplis, hccYicam 
tevera fymptomaticam efle, ex Sauvagesii fpeci- 
rbus, quas vocat, hic recenfitis, fatis manifeftum 
fiet. VideipfiusSAUVAGESii Scholium. Tom. I. 
pag. 319. 

M 90 GENERA MOREORUM O. II. P H L E G M A S I JE. 

Febris fynocha ; phlogofis ; vel dolor to- 
picus, fimul laefa partis internae func- 
tione; fanguis miflus, et jam concre- 
tus, fuperficiem coriaceam albam often- 
dens. 

Phlegmafiae membranofae et parenchymatofae, 
S. Cl. III. O. I. II. Sag. 60$. *. 

* Haec phlegmafiarum in rr.cmbiano^as et ra- 
renchymatofas divifio prorfus inepia eft ; ptimo 
enim, quod de fiatu pauium interr.arum ilatuit, de 
quo in Nofologia ilatuere non licet; dein, quod par- 
tes membranofae et parenchymatofae non fatis certo 
diftinguuntur; et hinc Metritis, quam inter mtmbta- 
nofas recenfet Sauvagesius, a Linneao et Sa- 
garo inter parenchymatofas collocatur ; dcnique, 
quod phlegmafiae quaedam, ut hepatitis, vei membra- 
nofae vel parenchymatofae efie poiTunr. 

Nec magis idcnea eft oidinis phleemafiaium 
mufculofarum apud Linnaetjm ct Sagarum infti- 

tuiio. C U L L E N I. 9* Morbi fibriles phlogirtici, L. Cl. III. 

Febres continuae compofitae infl.immatoriae, V. 

Morbi acuti fcbriles, Boerb, 770. 

Febres inflammatoriae, Hoffm.ll. io$. Junck.61. 

G. VII. PHLOGOSIS*. 

Pyrexia, partis externae rubor, calor, et 
tenfio dolens. 

Species funt, 

I. PMogofis (Phlegmone) ruborc vivido ; 
tumore circumfcripto, in faftigium ple- 
rumque elevato, faepe in apoftema abe- 
unte ; dolore faepe pulfatili. 

Phlegmone AuSorum, S. G. 15. L. 39. V. 351. 

tutio, in qua neuter quidem fatis accuratus efr. 
Maie enim phlegmone a Linnaeo mufculofa dici- 
tur, nec bene Cynanche plerumque membranofa, ra- 
rius mufculofa, a Sagaro ad mufculofas in univer- 
fum refcrtur. 

* Pro nomine generis cujus fpecies eft Erythema, 
minus redl» in priore editione ufurpatum fuit phleg- 
mone. Novum nomen neceffarium nobis videba,- 
tur, et nihil aptius quam* : Ph1bgoiis fuppetebat. 92 GENERA MORBORUM 

Jnflammatio, L. 231. Boerb. 370. Junck. 20. 

1. Variat forma. 

Furunculus, S. G. 18. V. 352. 
Tcrminthus, V. 381. 
Papula, L. 275. S. p. 6. 
Varus, V. 436. L. 269. S. p. 7: 

Bacchia, L. 270. 

Gutta rofea, S. G. 4. 

Gutta rofacea, V. 437. 

i. Variat fede *. 

Hordeolum, S. G. 27. L. 276. V. 434. 
Ocalgia, S. G. 197. L. 44. V. 148. 

Dolor otalgicus, Hoffm. II. 336. 
Parulis, V. 362. 
Maflodynia, S. G. 210. V. 153. 
Paronychia, S. G. 21. L. 258. V. 34^. 
Arthrocace, S» G. 78. L. 256. 

Paedarthrocace, V. 419. 

Spina ventoia, Boerb. £26. 
Phimofis, S. G. 22. L. 297. V. 348. 

Paraphimofis, V. 349. 

* An fequentes pro totidem fpcciebus reccnferi 
poffint, judicent peritiorcs. C U L L E N I. 93 

ProcYitis, L. 30. 

Prodlalgia, S. G. 214. 
Cluneiia, V. 167. 

II. Phlogofis (Erythema) colore rubicun- 
do, preflione evanefcente ; ambitu in- 
aequali, ferpente ; tumorc vix eviden- 
te, in cuticulae fquamulas, in phlyctae- 
nas vel veficulas abeunte ; dolore u- 
rente. 

Erythema, S. G. 11. 

Eryfipelas Auflorum % V. 343. 
Hieropyr, V. 344. 

i. Variat vehementia. 

Anthrax, S. G. 19. L. 272. V. $$$. 
Carbo et carbunculus AuHorum. 
Erythema gangraenofum, S. fp. 7. 

2. Variat caufa remota. 

Erythema a frigore. 

Erythema pernio, S. fp, 4. 

Pernio, L. 259. V. 350. 
Erythema ambuftio, S. fp. 2. 

Eryfipelas ambuftio, S. fp. 4. 94 GENERA MORBORUM 

Combuftura, L. 24$. 
Combuftio, Boerb. 476. 
Encaufis, V. 347. 
Erythema ab acri alieno applicato, 

Eryfipelas Chinenfe, S. fp. 7. 
Erythema ab acri inquilino, 
Erythema intertrigo, S. fp. £. 
Intertrigo, L. 247. V. 502. 
Erythema a compteilione, 

Erythema paratrima, S. fp. 6. 
Eiythema a pun&ura* S. fp. 9. 
Eryfipelas a vefpis, S. fp. 19. 
Pfydracia a vefpis, S. fp. 2. 

3. Variat complicata. 

Erythema cum phlegmone, 

Eryfipelas phlegmonodes duftorum. 
Erythema cum oedemate, 
Eryfipelas fymptomaticum, S. fp. 6. 

Phlogofis fequelae iunt, 

A P O S T E M A, 

Poft phlogofm, remittentibus dolore el C U L L E N I. 95 pulfatione, tumor albefcens, mollis, 
fiuctuans, pruriens. 

Apoftema, S. G. 39. Sag. ^. 

Abfceflus, L. 132. V. 354. Bocrb. 387. 402. 
Puftula, L. 274. 

G A N G R M N A. 

Poft phlogofin, pars livens, mollis, parum ' 
fenfibilis, faepe cum veficulis ichoro- 
fis. 

Gangraena, S. G. 314. L. 2$-$. V. 327. Sag. 
203. Boerb. 388. 419. 

SPHACELUS. 

Poft gangraenam pars nigricans, flaccida, 
facile lacerabilis, fine fenfu vel calore, 
et cum foetore carnis putridae ; vitio 
celeriter ferpente. 

Sphacclus, L. 234. V. 328. Bocrh. 419. 457. 96 GENERA MORBORUM 
G. VIII. OPHTHALMIA. 

Rubor et dolor oculi ; lucis intolcrantia ; 
plerumquc cum lachrymatione. 

Ophthalmia, S. G. 196. L. 43. V. 341. Sag. 231. 

Junck. 24. 
Chemofis, V. 46. 
Ophthalmites, V. 47. 
Inflammatio oculorum, Hoffm. II. 165. 

Ophthalmiae fpecies et varietates funt, 

I. Idiopathicae, 

1. Ophthalmia (membranarum) in tunica 
adnata, et ei fubjacentibus membranis, 
five tunicis oculi. 

A. Variat gradu phlogofis extcrnae. 

Ophthalmia Taraxis, S. fp. 1. 
Ophthalmia humida, S. fp. 8. 
Ophthalmia chemofis, S. fp. 12. 
Ophthalmia Eryfipelatofa, S. fp. 7. 
Ophthalmia puftulofa, S. fp. 6. 
Ophthalmia phlyclaenodes, S. fp. 21. C U L L E N T. 97 

B. Variat affe&is tunicis internis. 

Ophthalmia choroeideae, S. fp. 13. 
Ophthalmia tenebricofa, S. fp. 10. 

2, Ophthalmia (farfij cum tumore, ero- 
fione, et exudatione glutinofa tarfi pal- 
pebrarum. 

Ophthalmia trachoma, S. fp. 4, 
Ophthalmia ficca, S. fp. 5. 

II. Symptomaticae. 

1. A morbo ipiius oculi. 

Ophthalmia angularis, S. fp. 14. 
Ophthalmia tubsrculofa, S. fp. 3. 
Ophthalmia trichiafis, S. fp. 2. 
Ophth^lmia cancrofa, S. fp. i£. 
Ophthalmia a fynechia, S. fp. 16. 
Ophthalmia a lagophthalmo, S. fp. 17. 
Ophthalmia ab eicomate, S. fp. 18. 
Ophthalmia ab ungue, S. fp. ig. 
Ophthalmia a corneae fiftuia, S. fp. 20. 
Ophthalmia uveae, S. fp. 22. 

N $8 GENERA MORBORUM 

2. A morbis aliarum partium vel totius 
corporis. 

Ophthalmia metaftatica, S. fp. 24. 
Ophthalmia fcrophulofa, S. fp. g. 
-Ophthalmia fy philitica, S. (p. 11« 
Ophthalmia ftbricofa, S. fp. 23. 

G, IX. P H R E N I T I S. Pyrexia vehemens; dolor capitis ; rubor 
faciei et oculorum ; lucis et foni into- 
lerantia ; pervigilium ; delirium ferox 
vel typhomania. 

Phrenitis, S. C. 10 r. L. 2$. Sag. G. 301. Boerfa 

771. Hoffm. II. 131. Junck. 63. 
Phrenifmus, V. 45. 
Cephalitis, S. G. 109. Sag. G. 310. *. 

* Cum fymptomata nulla dentur quae fempei 
phlegmifiam cerebri a phlegmalia membranarum 
ejus, iive meningum, certo diftinguere ptflint ; ne- 
fiue ft&iones cadaverum diftindYiones a Sauvage- 
sio, Linnaeo, et Sagaro, adhibitas cccfirment; 

Cefha» C U L L E N L 

Sphacelilmus, L. 32. 
Siriafi3, V. 34. 99" Phrenitidis idiopathicae fpeciem unicam hic 
ponere licet, et cujus fynonyma fequen- 
tia eiTe putamus. 

Phrenitis vera, S. fp. 1. Boerb. 771. 
Phtenitis idiopathica, Junck. 63. 

Cephalalgia inflammatoria, S. fp. 9. 
Cephaiitis fpontanea, S. fp. 3. 
Cephalitis firiatis, S. fp. 4. 
Siriafis, V. 34. 
Cephalitis Liuriana, S. fp. 5. 

II. Phrenitides Symptomaticae funr, 

Phrenitis fynochi pleuriticae, S. fp. 2. 
Phreniti9 fynochi languineae, S. fp. 4. 

Cephalitidem, S.G. 109. Sag. G. 310. et Spbacdifmum,- 
L. 32. pro generibus a pbrcnitide diverfis admiuerc 
noiui, et ea hic ideo, uti fynonyma, fub titulo Phre- 
nitidis, pofui. 

ReiEle monet Vogelius figna phrcnitidis, vel ut 
vocat phrenifmi, hoc eft, inflammationis cerebii aut 
membranarum ejus, admodum ambigiu efTs. ioo GENERA MORBORUM 

Phrenitis calentura, S. fp. n. 
Phrenitis Indica, fp. 12. 
Cephalitis JEgyptiaca, S. fp. 1. 
Cephalitis. epidemjca, ann. 1510, S. fp. 6. 
Cephalitis verminofa, S. fp. 7. 
Cephalitis cerebelli, S. fp. 8. 

Phtenitis miliaris, S. fp. 3. 
Phrenitis variolofa, S. fp. 5. 
Phrenitis Hioibillofa, S. ip. 6. 

Phrenitis a plica, S. fp. 8. 
Phrenitis aphrodifiaca, S. fp. q. 
Phrenitis a tarantifmo, S. fp. 14. 
Phremtis hydrophobica, S. fp. ijj» 

Phrenitis a dr lote, S. fp. 13. 
Cephalitis traumatica, S. ip. 2. G. X. C Y N A N C H E. 

Pyrexia aliquando typhodes; rubor et do- 
lor faucium ; deglutitio et fpiratio dif- 
ficiles, cum anguftiae in faucibus 
fenfu. 

Cynanche, S. G, i io, h, $■$, Sag, G. 300. C U L L E N L ioi 

Angina, V. 49. Hoffm. II. 124. Junck. 30. 
Angina inflammatoria, Boerb. 798. 

Species funt, 

I. Cynanche (tonfillaris) membranam fau- 

cium mucofam, et praecipue tonfil- 
las, tumore et rubore afficiens, cum 
febre fynocha. 

Cynanche tonfillaris, S. fp. 1. 

Anginae inflammatoriae, (p. $. Boerb. 8o£. 

II. Cynanche (maligna) tonfillas et mem- 

branam faucium mucofam afficiens 
tumore, rubore, et cruftis mucofis 
coloris albefcentis vel cineritii, 
ferpentibus, et ulcera tegentibus ; 
cum fcbre typhode et exanthe- 
maiis. 

Cynanche maligna, S. fp. 3. ( 

Cynanche ulcerola, S. Var. a. Journ. de Med. 

1758. 
Cynanche gangraeaofa, S. Var. b. Journ. de 
med. 1 756. 
Ulcera fiucium et gutturis anginola et lethalia. 
Hifpanis Garrotillo, Lud. Mercdu confult. 24. roi GENERA MORBORUM 

Angina ulceroO, Cl. Fotbergiil, Account of rhe 
ulcerous fore thtoar, Edit. 1751, Huxbam on tke 
mahgnant ulcerous fore tnroat, from 17^1 *o 

Febris epidemica cum angina ulcufculofa, Dou- ^ 

glas PracYical hiftory, Boflon 1736. 
Angina epidemica, Rujjfcl Oecon. nsrur. p. io£. 
Angina gangraenofa, Witherings D;ff. Inaug. E- 

dinb. 1766. 
Angina fuffocativa, Bara"s Inquiry, New-Ycrk, 

'77 1 - 

Angina maligna, Jobnfonc on the malignant angi- 

na, &c. Worcefter 1779. III. Cynanchc (trachealk) refpirationc 
difficili, infpiratione ftrepente, vo- 
ce rauca, tufli clangofa, tumore 
fere nullo in faucibus apparente, 
ilegluticione parum difficili, et fe- 
ore fynocha. 

Cynanche trachealis, S. fp. $. 

Cynanche laryngea Autlorum, Elier. de cogn. ef 

curand. mcrb. fecl. 7. 
Anginae inflammatoriae, fp. 1. Bocrh. 801. 
Angina latens et diihcilis, Dodon. obf. 18. 
Angiua interna, Tuty. L. 1. obf. 51. C U L L E N I. 103 

Angina perniciofa, Greg. Horfi* Obferv. L. III, 
obf. i. N. An haec Sauvagefii fynonyma et fe- 
quentia ad eundem morbum per- 
tinent, videant experti ; fequentia 
autem ad morbum charaderis dati 
manifefto pertinere videntur. 

Suffbcatlo ftridula, Scotis the Croup. CI. Home 

oa the Croup. 
Aflhma infantum, Miilar on the aflhma and 

chincough. 
Afthma infantum fpafmodicum, Ru/I;, Difllrta- 

tion, London 1770. 
Cynanche ftridula, CrauforJ, DifT. Inaug. Edinb. 

1771. 
Angina epidemica, ann. 1743. Mollqy apud Rut* 

tys hiftory of the weather. 
Morbus ftrangulacoriu9, Starr, Phil. Tranf. N04 

495. ». * An hic morbus ad cynanchen malignam, an ad 
trachealem pertinet, mihi non certo conitar, et fae- 
pius de eorundem morborum apud plures auftoree 
defcriptionibus icidem iacertus fym. 104 GENERA MORBORUM 

Morbus truculentus inftntum, Francof. ad Via- 
drum et in vicinia graffans, ?nn. 1758. C. a 
Bergen. A. nova. N. C. tom. II. p. 157. 

Angina ir.flammatoria infantum, RuJJely Oecon. 
nat. p. 70. 

Catarrhus fuffocativus Barbadenils, anr. 1758. 
Hilarys Barbadoes, p. 1 34. 

Angina polypofa, iive membranacea Michaelis, 
Argentorati 1778, et Autlores ab ingeniofo et 
erudito Micbacle allegati. 

IV. C) T nanche (Pharyngaea) cum rubore in 

imis praefertim faucibus ; degluti- 
tione maxime diinciii, dolentiffima ; 
refpiratione fatis commoda, et fe- 
bre fynocha. 

Cynancbe pharyngea, S. fp. 6, Eller de cogn. 

et cur. fe£t. 7. 
Anginae inflammatoriae, fp. 4ta, Boerb. 804. 

V. Cynanche (Parotidaea) cum tumore ex- 

terno parotidum ex maxiliarum 
glandularum magno ; refpiratione 
et deglutitione parum lacfis ; fcbre 
fynocha plerumque leni. C U L L E N I. io5 

Cynanche parotidaea, S. fp. 14. Gallis Oreil- 
lons et Ourles, Tijfit Avis au peuple, No. 
116. Encyclofcdie , au mot Oreillons. 

Angina externa, Anglis the Mumps, Rujfel t 
Oecon. natur. p. 114. Scotis, the Branks. 

Catarrhus Bellinfulanus, S. fp; 4. 

OfTervazioni di Girol Gafpari, Venez. 1731. 

Oflervazioni di Targ. Tuzzetti, Racolta ima, p. 
I76. 

Cynanche purpuro-parotidaea, S. fp. i^. 
vel ad malignam, S. fp. 3. vel ad Scar- 
latinam pertinere videtur. 

Cynanchae fymptomaticae funt> 

a. A caufis intemis. 

Cynanche epidemica, S. fp. 2. 

Amphimerina aDginofa, S. fp. 12. 

Febria anginofa, lluxbam de aere. 
Cynanche prunella, S. fp. 12. 
Cynanche exanthematica, S. fp. 4, 
Cynanche arthritiiV.i, S. fp. 10. 
Cynanche hepatica, S. fp. 8. 
Cynanche a dyfenteria, S. fp, 13, 

o io6* GENERA MORBORUM 

k A caufis externis. 

Cynanche a deglutitis, S. fp. g; 
Cynanche mercurialis, S. fp. n. 

Cynanche thymica, S. fp. 7. raro inflam- 
matoria eft, et vix hujus loci. 

G. XI. PNEUMONIA*. 

Pyrexia; dolor in quadam thoracis parte; 
refpiratio difficilis ; tuffis. 

Febris pneumonica, Hoffm. II. 136. 

* Ab omni aevo, in hunc fere diem, fcriptores 
medici, et eos fecuti Nofologi omnes, phlegmafia- 
rum pedloris interni duo efle genera, peripneumo- 
niam fcilicet et pleuritidem, ftatuerunt. Recentio- 
res autem ex feelione cadaverum didicerunr, vete- 
res de fede, ideoque de differentia horum morborum 
faepe falfo ftatuifle, tt quem in pleura coftali fe- 
dem habere veteres putabant, faepius in pleura pul- 
monem invefliente fitum fuifle invenerunt anato- 
mici recentior». ". Novimus, porro, quod, fi quidem 
morbi illi diverfam aliquando fedem habuerint, id 
tamen per fymptomata vix certo cognofci pofle ; et, 
utcunque fit, morbos illos quatenus, quovis mooo 
diftinclos, revera maxime efle affines, plerumque 
fimul conjun&os, et eoldem diftinxifle ad ufus medi- 

cinae C U L L. E N I. 107 

Species funt, 

I. Pneumonia (peripneumonia) pulfu non 
femper duro, aliquando molli ; dolore 
thoracis obtufo ; refpiratione perpe- 
tuo difficili, faepe non nifi trunco 
corporis eredto exercenda ; faciei tu- 
midae colore purpureo ; tuffi plerum- 
que humida, faepe cruenta. 

cinae parum omnlno contulifle. Hifce igitur per- 
penfis, phlegmafias peftoris interni non nifi gcnus 
unicum conftituere, cum Hoffmanno expertifli- 
mo putamus ; quamobrem hujufmodi genus hic 
fub nomine Pneumoniae pofuimus. Symptomata, 
quae pro chara&erifticis adhibuimus, cum quae itt 
omni phlegmafia pedtoris interni femper adlint, et 
in qualibet praecipua fint, ea redte charadterem 
genericum conftituere videntur, 

An fpecies diverfae vere ftatuendae fint, anceps 
haereo. Sed, opinionibus et confuetudini medicorum 
aliquid concedere volens, peripneumoniae et pleuri- 
tidis quatenus, vel ex opinione medicorum vel ex pro- 
pna obfervatione, eas diftinguere liceat, charadteres 
fpecificas dedi. Interim tamen obfervari velim, in= 
ter illos moibos, utcunque aliquando diftindtos, li- 
jnites accuratos plerumque non ponendos efle. io8 GENERA MORBORUM 

Peripneumonia, S, G. 112. L. 34. V. 41. Sag. 
G. 311. Boerh. 820. Juncler, 67. 

1. Peripneumoniae idiopathicae fimplices, 

Peripneumonia pura five vera AuBorum y S. fp. 1. 
Peripneumonia gaftiica, S. fp. 11. Morgagn. 
de cauf. et fed. Epift. XX. art. 30. 31. *. 

Variat gradu, 

Peripneumonia catarrhalis, S. fp. 6. 

Peripneumonia notha f, SyJenh. fect. 6. cap, 
4. Boerh. 867. Morgagni dc cauf. et fed. 
Epift. XXI. 11.— 15. 

* Ad peripneumoniam, an ad pleuritidem, poiiu.j 
pertinet haec varietas, mihi non certo conftat. 

-f Peripneumoniam notham & vera gradu tantum 
differre opinor ; ideoque uti varietas hic appofui. In 
eo quidem difTerre puro, ciuod in peripneumonia 
noiha inflammatio fit lenior, et affluxus humorum in 
pulmones copiofior, qusm in <vera. Cum autem in 
notha fymptomata pyrexiae, doloris, difpnoeae, et 
tuffis, vario gradu et varia ratione conjunfta, adeffe 
poflint, minime mirandum fi hujus morbi apud di- 
yerfcs au£brcs difcriptiones parum unifoimes finr, 
et necne moib^s lub tkulo peripneumoniae nothae C U L L E N I. I09 

2. Peripneumoniae idiopathicae complica- 
tae febre *. 

Peripneumonia putrida, S. fp. 2. -j-. 
Peripneumonia ardens, S. lp. 3. 
Peripneumonia maligna, S. fp. 4. 

a diverfis aucloribus defcriptus idem revera fir, du- 
bia quaedam vnoverit do£iiffimus Morgagni. Per- 
penfis tamen omnibus de hac re dictis, et cum obferva- 
tionibus pluribus apud ipfos aegros faclis collatis, ni- 
hil dubito quin morbus a Sydenh amo et Boerhaa- 
vio, fub m\x\a peripncumoniae notbae defcriptus, unus 
idemque fit, nec ab eo morbum a Valsalva in 
Francisco Corallio, vel morbum in celebri 
Antonio Valisnerio, ab ipfo Morgagni ob- 
fervatum, re ipfa diverfum fuifle puto. 

* Cum morbi diverfi fimul ccmplicat; fint, fsepe, 
quis illorum pro morbo primario hahendus fit dubi- 
tari poteft; nec in hac re me ubique refte judica- 
tum iri fpondso. In quibufdam mei ipfius judicio 
ufus fum ; in plerifque vero Sauvagesium fecutus 
fum. Sufficere plerumque ratus ob cculos itudio- 
fcram complicationes iftas quomodocunque ponere. 

-j- Sauvagesium, ut foleo, fecutu?, hanc et tres 
fequentes ipccies q jafi diverfas recenfui, cum tamea 
pro una eademque habsre veiiem. no GENERA MORBORUM, 

Peripneumonia typhodes, S. fp. £. 
Amphimeiina peripneumonica, S. fp. i£. 

3. Peripneumoniae fymptomaticae. 

Peripneumonia arthritica, S. fp. 7. 
Peripneumonia exanthematica, S. fp. g. 
Peripneumonia phthificorum, S. fp. 8. 
Peripneumonia hydrophobka, S. ip. 10. 
Peripneumonia rachialgica, S. fp. 12. 

II. Pneumonia (pkuritis) pulfu duro;. 
dolore, plerumque lateris, pungente, 
fub infpiratione praefertim aufto ; de- 
cubitu in latus molefto ; tufli dolentif- 
fima, initio ficca, poftea humida, faepe 
cruenta. 

Pleuritis, S. G. 103. L. 27. V. 50. Sag. G. 303. 

Boerh. 87^. Juttck. 67. 
Paraphrenefis, S. G. 102. L. 26. *. 

* In morbo qui vuJgo parapbrenefis vel fiara- 
pbtenitis, et reclius a Sagaro diaphragmhis, ap- 
pellatur, pleurae fuper diaphmgma extenfae in- 
fiammationem adeffe, et in ea morbum confiftere 

agnofcunt C U L L E N I. m 

Paraphrenitis, V. ££. Boerh. 907. 
Diaphragmitis, Sag. G. 304. . Pleuritides idiopathicae fimplices. 

Pleuritis vera, S. fp. 1. Boirb. 87^. Ferna 

princeps morb, acut. pleuritis, L. 1. cap. 2. 3. 

Zeviani della parapleuruide, cap. 3. Morgag. 

de fed. et cauf. morb. Ep. XX. art. 56. XXI. 

4$. Wendt. de pleuritide, apud Sandifort. Thef. 

II. 
Pleuritis pulmonis, S. fp. 2. Zevian. dell. para- 

pleur. III. 28. &c. 
Pleuripneumonia, pleuro-peripneumonia, perip- 

neumo-pleuritis Auftorum t Baronius de pleuri- 

pneumonia. agnofcunt medici omnes ; non re €te igitur uti ge- 
nus a pneumonia diverfum recenfuerunt Nofologi. 

Nec quidem pro diverfi a pleuritide fpecie recen- 
feri poteft ; cum plerumque nulla alia praeter illa 
pleuritidis fymptomata oftendit. Quae a plurimi9 
huic morbo tributa funt, rifus nempe fardonicus, 
et delirium phreniticum, certe non (emper adfunf* 
Primum, quod nunquam vidi, certe rariilimum eft ; 
et pofterius, alias etiam pneumoniae fpecies faepe co- 
mitatur, nec tantum a parte pleurae inflammata, 
quantum a gradu pyrexiae, vcl diathefis phlogifti- 
«ae, pendere videtur. tn GENERA MORBORUM 

II!. Halkri opufcul. patholog. obf. 13. Mor^ 
gagn. de fed. ct cauf. Epift. XX. et XXT. paflim. 
Clegborn Minorc.!, p. 247. Jriller de pleuritide, 
aph. 1. 2. 3. cap. I. 8. Huxbam D.iff. on 
pleurifits, &c. chap. I. 111. Pringle Dif. of 
the army, p. 147. 

Pleuritis convulfiva, S. fp. 13. Biancb. Hift. 
hep. vol. 1. p. 234. 

Pleuritis hydrothoracica, S. fp. 15. Morgag. de 
cauf. et fed. XX. 34. 

Pleuritis dorfalis, S. fp. 3. Vcrna, P. III. cap. 8. 
PJeuritis mediaitini, S. fp. 4. P. Sal. Div. de 

affecl. part. cap. 6. Friend, Hift. Med. de 

Avenzoare. 

Mediaftina, V. 52. 

Pleuritis pericardii, S. fp. £. Verna, P. III. cap. 9. 
Parapleuriris Ztrviani della parapleuritide. 
Pleurodyne, parapleuritis, S. fp. 19. 

Paraphrenefis diaphragmatica, S. fp. 1. Dc Haen, 

Rat. med. I. 7. III. pag. 31. 
Paraphrenefis pleuritica, S. fp. 2. 
Paraphrenefis hepatica, S. fp. 3. 

De inflammatione mcdiaftini, pericardii, et 
diaphrngmaris Vide Morgagn. de cauf. 
ct fed. VIII. 13. XXI. 35. 36. 46. XLV. 
16. Van Szuieten ad Boerh. 913. C U L L E N I. n 3 

II. Pleuritides complicatae. 

1. Febre. 

Pleuritis biliofa, S. fp. 7. 
Pleuritis eryfipelatofa, S. fp. 1 1. 

Pleuritis biliofa, Biattcb. Hifi. i.ep. vol. I» p. 
236. 
Pleuriris putvida, S. fp. g. 

Synochus pleuritica, S. fp. $. 
Pleurius pefiilcns, S. fp. 16. 
Pieuiius miliaris, 3. lp. 20. 

2. Catarrho. 

Pleuritis catr.rrhalis, S. fp. 10. 

Pleuritis lymphatica, Bianch. Hift. hep. I. p. 

233- 

III. Pleuritides fymptomaticae. 

Pleuritis traumatica, S. fp. 6. 

Pleuritis verminofa, S. fp. 8. Ferna pleur. p. I. 
cap. 1. P. III. cap. 11. Morgagn. de fcd. et 
cauf. XXI. 43. 44. 

Pkuiitis ftomachialis, Bianch. Hift. hep. I. P- 
232. 

P ii4 GENERA MORBORUM 

Pleurodyne verminofa, S. fp. 2. 
Pleuritis laclea, S. fp. 17. 
Pleuritis Polonica, S. ip. 18. 

IV* Pleuritides falfae. 

Pleuritis hepatica, S. fp. 12. Panatol. Pentac. I. 

obf. 37. 
Pleuritis fplenica, S. fp. ig. 

;Pneumoniae fequelae funt. 

V O M I C A. 

Poft pneumoniam, refolutione quadam non 
terminatam, dyfpnoea et tuffis perflan- 
tes, cum decubitu in latus fanum diffi- 
cili, et febre hectica. 

Vomica Boerb. 83$. JuncL 3^. *. 
Pleurodyne vomica, S. fp. 21. 

* Vomicam vocamus quam vomicam claufam 
appellant medici, et inde characler nofter. Charac- 
teres autem vomicae apud Linnaeum et Voge- 
iium vomicam apertam tantum refpiciuntj ideo- 
que ad illos auclores hic non referimus. C U L L E N I. 115 

E M P Y E M A. 

Poft pneumoniam fuppuratione termina- 
tam, faepe poft vomicam, remiffio do- 
loris, dum perftant dyfpnoea, tuffis, de- 
cubitus difficilis, et febris he&ica, fae- 
pe cum fenfu liquoris in pedlore fluc- 
tuantis, et lignis hydrothoracis. 

Varietates ex Sauvagesio, licet non fem- 
per diftinguendas, hic fubjungimus. 

Empyema a peripneumonia, S. fp. 1. 
Empycma a vomica, S. fp. 2. 
Empyema pleurae, S. fp. 3. 
Empyema mediaftini, S. fp. 4. 
Empyema diaphragmatis, S. (p. 5. 
Empyema intercoftale, S. fp. 6. 

G. XIII. C A R D I T I S*. 

Pyrexla ; dolor in regione cordis ; anxietas ; 

h Re£le omnino dixit Vogelius, Carditidis 
fymptomata fere eadcm ejje ut in peripneumonia, fed 
graviora, et ita etiam fenfiffe videtur Linnaeus, 

c.um n6 GENERA MORBORUM 

fpi.itus difficilis ; tuflis ; pulfus maequa- 
lis ; palpitatio; fyncope. 

Cr.;d'tis, S. G. iii. V. 54. 
Peiicaiditis, V. 53, 1 

I. Idiopathica. 

Cardiiis fpontanesi, S. fp. 1. Senac. Traite de 
coeu.. L. IV. chap. 7. Meckel, Mem. de Ber- 
lin, 1756. 

Eryfipelas pulmonis, Lamm. Obferv. Lib. II. 

II. Symptomatica. 

Carditis traumatica, S. fp. 2. Senac. ibid. chap. 
6. 

G. XIV. PERITONITIS. 

Pyrexia ; dolor abdomints, corpore ere&o 
au&us ; abfque propriis aliarum phleg- 
mafiarum abdominalium fignis. 

cum apud illum neqae Carditis, neque Pericarditis, 
inter morbos phlogifticos tecenfetur. Certe novi- 
mus, pericardium f.epe inflammatum fuifle fine aliis 
praeter peripneuraoniae flgnis. C U L L E N I. u; 

Si figna darentur quibus dignofci queant 
fequentes, pro fpeciebus peritonitidis 
recenferi poiTent. 

I. Peritonitis in perironaeo ftndtius didto, 
iive in peritonaeo, abdomen intus fuc- 
cingente. 

Peritonitis, V. 62. LieulauJ. Hift. anat. med. 
L. 1. obf. 3. Raygerus apud eund. L. I. obf. 
341. Morgagn. de fcd. LVII. 20. 

II. Peritonitis in peritonaeo, per omentum 
extenfo. 

Epiploitis, S. G. 106. Sag. G. 308. *. 

Omentitis, V. 61. 

Omenti inflammatio, Boerh. 958. et 111. Van Swie- 

ten Comm. Stork. Ann. med. I. 132. Hulme on 

the puerperai fevcr. 

* Tum Epiploitis, tum Mefenteritis, ut Peritoni- 
dis fpecies hic recenfetur, non quam quod ejuidem 
continuae membrar>ae fint affectiones, quam quod 
nulla f.-re figua dari poilunt, quibus a peruonitide, 
flridtius dicla, dignolci queant. n8 GENERA MORBORUM 

III. Peritonitis in peritonaeo, per mcfente- 
rium extenfo. 

Mefenteritis, V. 60. 
Enteritis mefenterica, S. fp. 4» 

G. XV. GA STRITIS. 

Pyrexia ryphodes ; anxietas ; in epigaftrio 
ardor et dolor, ingeftis quibullibet auc- 
tus; vomendi cupiditas, et ingefta pro- 
tinus rejedta ; fingultus. 

Gaflrhis, S. G. 104. L. 28. V. 56. Sag. G. 306. 

Vcmriculi inflammatio, Boerb. 951. 

Febris flomachica inflammatoria, Hoffm, II. 120. 

I. Idiopathicae. 

1. A caufis internis. 

A. Gaftritis (phlegmonodea) dolore acuto, 
pyrexia vehementi *. 

* Tum gaftritis, tum enteritis duarum efie fpe- 
&ierum, quarum una phlegmonoika, altera eryfipela- 

tofa C U L L E N L 119 Gaftritis legitima, S. fp. 1. Eller, de cogn. et cur. 

morb. Secl. XI. Haller y obf. 14. hift. 3. Lieut. 

Hift. anat. med. L. 1. 74. 
Gaftritis eryfipelatofa, S. fp. 4.*. 
Cardialgia inflammatoria, S. fp. 13. Yralles de 

opio, fe£l. II. p. 231. 

2. A caufis externis. 

Gaftritis a veneno, S. fp. 3; 

B. Gaflritis (eryfipelatofa) dolore, et py- 
rexia lenioribus, rubore eryfipelatofo in 
faucibus apparente. tofa dici poteft, mihi ex pluribus obfervationibus fa- 
tis certo conftat ; et ejufmodi fpecies itaque hic re- 
cenfui, etfi fatendum fit, gaftritidis eryiipelatofae, et 
magis adhuc enteritidis eryfipelatofae, figna faepe 
obfcura et incerta efle. De his vero monere volui 
ut diligentius inquirant pofteri. 

* Quam hic gaftritidem eryfipelatofam disit 
Sauvagesius, orrmino phlegmonodeam efle mihi 
videtur, 120 GENERA MORBORUM 

II. Symptomaticae. 

Gaftritis exanthem .tica, S. fp. $. 

Gaftntis herniofa, S. ! p. 7. 

De gauntide fternocoiUi, S. fp. 6. non liquet. 

G. XVI. E N T E R I T I S. 

Pyrexia typhodes ; dolor abdominis pun- 
gens, tendens, circa umbilicum tor- 
quens ; vomitus ; alvus pcrtinaciter ad- 
ftri&a. 

Enteritis, S. G. 105. L. 29. V. 57. Sag. G. 

3°7- 
Intiftinorum inflammatio, Boerb. 959. 
Febris inteftinorum inflammatoria ex mefenterio, 

Hffm. II. 170. 

I. Idiopathicae. 

Species funt, 

I. Enteritis (phlegmonodaea) dolore acuto, 
pyrexia vehementi, vomitu et alvo a- 
ftricta. C U L L E N I. 121 

Enteritifiliaca, S. fp. i. 

Enteritis colica, S. fp. 2. Boerb. 963. 2. Enteritis (eryfipelatofa) dolore et py- 
rexia lenioribus, line vomitu, et cutn di- 
arrhoea. 

Species fymptomaticae. 

Enteritis flatulenta, S. fp. 3. 
Enteritis enterocelica, S. fp. £. 

G. XVII. H E P A T I T I S. 

Pyrexia ; hypochondrii dextri tenfio et do- 
lor, faepe pungens pleuritici inflar, fae- 
pius obtufus; dolor ad claviculam et 
fummum humeri dextri ; decubitus in 
finiftrum latus difficilis ; dyfpnoea ; tuf- 
fis ficca ; vomitus; fingultus*. 

Hepatitis, S. G. 113. L. 3$. V. $8. %. G. 312. 
Boerb. 914. Hoffm. II. 14. Junck. 66. 

* Inter fymptomata hepatitidis, colorem faciei 
fiavefcentem, pofuit tum Sauvagesius., tum Sa- 

GARUS, 122 GENERA MORBORUM 
Sauvagefii fpecies funt, 

Hepatitis erjfipelatofa, S. fp. i.*. 

Hepatitis pleuritica, S. fp. 2. Bianch. Hift. hep. 

tom. I. p. 388. 

Pleuritis hepatica, S. fp. 12. 
Hepatitis cyftica, S. fp. 4. f . 

garus, et hic etiam addit, urinas iSleritias, biliojas, 
et ferum fanguinis miffi et crufta fubftava; ied haec 
fymptomata bilis regutgitantis vel reforptae retfius 
aLiNNAEoet Vogelio omifla fuifle cenfeo; nam 
ejufmodi fymptomata non tantum non perpetua, fed 
ctiam rariflima funt. 

* De erythemate vel eryfipelate, quod vocant, 
vifcerum, minus recle fenfifle medicos cenfeo; nam, 
me faltem judice, erythema non nifi fuperficies illas 
interna9 quas tegit epithelion et funica viljofa, epi- 
dermidi externae continua et analoga, afficere po- 
teft. Nullum igitur eryfipelas pulmonis, de quo 
fcripfit Lommius, Obferv. lib. 2. agnofco ; nec he- 
pstitidem quandam a Sauvagesio hic ervfipelato- 
fam recle diflam efle pufo, t-t hepatitidem quidem ex 
Amato hic defcriptam revera phlegmonodeam fuiffe 
credo. 

-|- Quin ex contufione vel aliis caufis oriri poflit 
infiamrnatio cyftidis felleae, vel duftus choledochi, 

nullti3 C U L L E N I. 123 

Hepatitis obfcura, S. fp. 5. *. 

Pro fp;cie male recenfetur morbus fecunda- 
rius. 

Hepatitis fuppurans, S. fp. 6. 
Hepaulgia apoftematofa, S. fp. 7. 

G. XVIII. S P L E N I T I S. 

Pyrexia ; hypochondrii finiftri tenfio, calor, 

nullus dubito ; fed quibus fignis cognofci queat, nifi 
in uno cafu, non novi. In iclero, fcilicet, cum do- 
lore in regione epigaftrica acuto, a calculo, ut vi- 
detur, in duclu choledocho haerente, inflammatio- 
nem ducljs cyftici faepe ortam fuifle, omnino cen- 
fcndum, et ne oriatur femper cavendum. 

* Hepatitis per characlerem datum evidens et 
iaepe acuta eft; fed alias obfcura et chronica ; nam, 
in fedione cadaverum, faepe reperitur apoftema 
hepatis, quando nulla fere, faltem obfcura tantum, 
inflammationis fymptomata p.acceflerint. Rec~te 
igitur hepatitidem obfcuram indicavit Sauvagk- 
sius. et omnino optandum eft, ut diligentius in- 
qu:ant medici, quomodo hupfmodi morbus digOpfci 
aueat, 32 4 GENERA MORBORUM 

tumor, et dolor preffu au&us; abfque 
iignis nephritidis. 

Splenuis, S. G. 114. L. 36. V. 59. Junck. 67. 

Sag. G. 313. 
Li<.;is intiammatio, Boerb. 9^8. et 111. Fan Swie~ 

ten. Comm. 

Una tantum fpecies recenfetur. 

Splenitis phlegmonodea, S. fp. 1. Forefl, L. XX. 
Ob r . £.6. De Haen, apud Van S<wieten t p. 

958. 
Pleuritis fplenica, S. fp. 19. 
Splenalgia fuppuratoria, S. fp. 3; 

G. XIX. NEPHRITIS. 

Pyrexia ; dolor in regione renis, faepe ure- 
teris iter fequens; miclio frequens uri- 
nae, vel tenuis decoloris, vel ruberri- 
mae; vomitus ; cruris flupor; tefticuli 
ejufdem lateris retra&io sut dolor. 

Nephritis, S. G. u$. L. 37. V. 6;. Sag. G. 
3*4' C U L L E N L 125 

Species. 

I. Idiopathica. Spontanea. 
Nephritis vera, S. fp. 1. 

II. Symptomaticae. 

Nephritis calculofa, S. fp. 2. 
Nephralgia calculofa, S. fp. 1. 
Nephralgia arenofa, S. fp. 2. 
Nephralgia purulenta, S. fp. 7. 
Nephralgia arthritica, S. fp. 3. 

G. XX. C Y S T I T I S. 

Pyrexia ; hypogaftrii tumor et dolor; mic- 
tio frequens dolorifica, vel ifchuria; te- 
nefmus. 

Cyftitis, S. G. 108. L. 31. V. 66. Sag. G. 309» 
Iuflammatio veticae, Hcffm. II. 1^7. 

Species funt, 
I. A caufis internis. 
Cyftitis fpontanea, S. fp. u iz6 GENERA MORBORUM 
II. A caufis externis. 

Cyftitis a o»nth.<ridibu8, S. fp. 2. 
Cyftitis traumatica, S. fp. 3. 

G. XXI. H Y S T E R I T I S. 

Pyrexia ; hypogaftrii calor, tenfio, tumor, 
et dolor ; os uteri tadlu dolens ; vomi- 
tus. 

Hyfteritis, L. 38 V. 63. 
Metritis, S. G. 107, Sag. G. 31 £. 
Inflammatio et feb/is uterina, Hoffm. II, 1 r6. 

Species funt, 

Metritis puerperarum, S. fp. 1, 
Metritis typhodes, S. fp. 2. 
Metritis la£tea, S. fp. 3. 

G. XXII. RHEUMATISMUS. 

Morbus ab externa, et plerumque evidente 
caufa ; pyrexia; dolor circa articulos, 
mufculorum tradtum fequens, genua 
et reliquos majores, potius quam pe* C V L L E N I. t*7 

dum vel m^nuum articulos, infeftans> 
calore externo audtus. 

Rheumatifmus, S. G. 185. L. 62. V. 138. Botrb. 

1490. Ju?ick. 19. 
Dolores iheumatici et arthritici, Hoffm. II. 317; 
Myofitis, Sag. G. 301. 
Lumbago, S. G. 212. Sag. G. 169. 
Ifchias, S. G. 2*3. Sag. G. 170. 
Pleurodyne, S. G. 148. Sag. G. 254. 

Species idiopathica, 

Rheumatifmus acutus, S. fp. 1. 
Rheumatiimus vulgaris, S. ip. 2. 

Variat fede. 

A. In mufculis lumborum. 

Lumbago rheumatica, S. G. 212. S. p. ii 
Nephralgia rheumatica, S. fp* 4. 

B. In mufculis coxendicis. 

Ifchias rheumaticum, S. G. 213. fp. 10. 

C. In mufcuiis thoracis. 

Pleurodyne rheumatica, S. G. 148. fp. 3. 
Pleuritis fpuria, Botrb. 878. i28 GENERA MORBORUM 

Species fympi.omar.icae. 

Lumbago plethorlca, S. fp. 3. 
Ifchias (anguineum, S. 'p. 2. 
Pleurodyne plethorica, S. (p. 1. 

Rheumatifmus hyftericus, S. fp. 7. 
Ifchias hyltericum, S. fp. 3. 
Pleurodyne hyfterica, S. fp. 6. 

Rheumatifmus faltatorius, S. fp. 8. 
Pleurodyne flatulenta, S. fp. 4. 
Pleurodjne a fpafmate, S.fp. 9. 

Rheumatifmus fcorbuticus, S. fp. 4. 
Lumbago fcorbutica, S. fp. 5. 
Pleurodyne fcorbutica, S. fp. 11. 

Ifchias fyphiliticum, S. fp. 7. 
Pleurodyne venerea, S. fp. £. 

Lumbago fympathica, S. fp. 13. 
a mefenterii glundulis induralis, 
a pancreate tumido, purulento, fcbirrojb, foutri, 
ab induratis pyloro, vena cava, pancreate t 
a rene /ibirrofo, putrefafio, 
ab abfcejfu circa venae cavae bifurcationem, 
a vermibus intra renes. C U L L E N I. 

Lumbago a faburra, S. (p. 8. 
Pleurudyne a cacochylia, S. ip. 7. 

Rheurmtifmus faltatorius verminofus, S. fp. 8. 
Ifchias verminofum, S. fp. 8. 
Pieurodyne verminofa, S. fp. 2. 

Rheumatifmus metallicus, S. p. 10. 

Lumbago a hydrothorace, S. fp. 14. 
Lumbago pfeudoilchuri , S. fp. 16. 
Lumbago ex aneurifm>te, S. fp. 11. 
PlcuroJyne ex aneurifmjre, S. fp. 10, 
Pleurodyne a rupto oefophago, S. fp. 20. 
Pleujodyne rachitica, S. fp. 1 %, 

Ifchi is a fparganofi, S. fp. £. 
Pieurodyne cuarrhalis, S. ip 14. 
Pieurodyne phthifica, S. fp. 8. 

Rheumatifmus necrofeos, S. fp. 14. 
Rheumatifmus convulfivus, S. fp. i£. 

Ifchlas gravidarum, S. fp. 4. 
Lumb.igo partus, S. fp. 7. 
Lunrjbago a nifu, S. fp. io» 
Ifchias a fubluxatione, S. fp. 9, 129 130 GENERA M0RB0RUM 

Rheumatifmus dorfalis, S. fp. n. 
Lumbago a fatyriafi, S. fp. i $. 

Rheumatifmus febricofus, S. fp. 9. 
Lumbago febrilis, S. fp. 4. 
Pleurodyne febricofa, S. fp. i£. 

Rheumatifmus miliaris, S. fp. 12. 
Lumbago miliaris, S. fp. 9. 
Pleurodyne miliaris, S. fp. 16. Rheumatifmi fequela eft, 

ARTHRODYNI A*. 

Poft rheumatifmum, nifum violentum, vel 
fubluxationem ; dolores artuum vel * Si, ut quidam ftatuunt, rheumatifmus chronicu» 
ab acuto, genere omnino diverfus fit, nomen fim- 
plex, uti genus omne, habere oportet, et hujufmodi 
nec ineptum, ut puto, impofui. Porro, cum pro fe- 
quela rheumatifmi acuti vel rheumatifmi fimpliciter 
dkendi, rheumatifmum chronicum dic"tum femper 
habeo, et cum inter utrumque morbum faepe limi- 

tes C U L L E N I. 131 mufculorum, fub motu praefertim, aucli, 
plus minufve fugaces, calore lecYi vel alio 
externo levati ; artus debiles, rigidi, fa- 
cile, et faepe fponte f rigefcentes ; py- 
rexia nulla ; tumor plerumque nullus. 

Rheumatifmu9 chronicus Auftotum. 

Lumbago et ifehias aliquando morbi acuti, 
fed cuui faepius chronici lint, plerum- 
que ad hunc locum pertinent. 

G. XXIII. O D O N T A L G I A *. tcs vix ftatuendi fint, ideoque pro diverfo genere 
rheumatifmum chronicum recenfere vix potui ; 
rheumatifmus tamen chronicus exquifitu9 ab acuto 

natura adeo diverfus evadit, et medelam adeo di- 
verfam expofcit, ut merito nomine prorfus diverfo 
infigniri poffit ; et ll quis pro genere etiam diverfo 
poncre velit, per me profeclo licer. 

* In priori Nofologiae methodicae noftrae editio- 
ne, Odontalgiam pro rheumatifmi fpecie habui, ac re- 
cenfui ; led, cum eam a rheumatifmo alio quovis cau- 
fam prorfus diverfam, acre, fcilicet, membranas fen- 
ftbiles irritans, habere obfervaverim, pro genere, a 

rheu- ip GENERA MORBORUM 

Rheumatiimus vel arthrodynia maxillarum, 
a carie dentium* Odontalgia, S. G. 19$. L. 4$. V. 14$ Sag. G, 

Itf. Junck. 2$. 
Odontaij/ia, fi»e iheumatifmu» odontalgicub, Kijfm. 

II. 33°* 

Varietates ex Sauvagefio funt, 

Odontalgia cariofa, S. Ip. 1. 

theumaiifmo diverfo, etiam habere rellem, et blc 
itaque uti genus diveifum poiuw 

Etiamfi odcntalgiam a figore et &liis irrita- 
meDtis aliquando fufcitari vidrtur, cariem defi- 
tium, diathcfin pl.li-giitic&m inducemerr, femper 
fubcffe puto. Sunt fort.ffis ahi moibi. ab acri ir- 
ritante orti, qui iheumatifmum ^xadle fotis refe- 
runr; fed de iis nobis non conflat. Si tamen re- 
vera exifreret, ad mentem Claiiff. D. Cottunnii, 
Ifchiat nervofa rheumatifmi ab acri nervos irritanfe 
orti eXttnpliim aliud haberemus; itd neque phaeno- 
mena a Cottannio relata, ntque ratib n.ederdi. ntf- 
que fectionfs cadaverum, ejufmodi moihum urquam 
exftitilTe mihi ptobant ; ideoque neque hic. reque ali- 
bi J/cbiadem nervofant Cottunni inter rheumatifmi fp«* 
cies recenfui. C V L L E N I. 133 

Odontalgia fcorbutica, S. fp. 4. 
Otiontalgia catarrhalis/S. (p. 3. 
Odontalgia anhntica, S.fp. 6. 
Odontalgia gravidarura, S. fp. 2. 
Odontalgia hylteitC3, S. fp. 3. 
OJontalgia llomachica, S. !p. 9. G. XXiV. P O D AG R A*. 

Morbus haereditarius, oriens fine caufa ex- 
terna evidenre, fed praseunte plerum- 
que ventriculi affedtione infolita ; py- 
rexii; dolor ad articulum, et plerum- 
que pedis pollic, cerre pedum et ma- 
nuum jundturis, ptrifliiiium infeftus ; 
per intervalla revertens, et faepe cum 
ventriculi, vel alinrum internarum par- 
tium, affe&ionibus alternans. 

Podagra, V. 17$. Beerb. 1254« 
Febris poda^rica, V. 69. 

* Artbrhis nomen, utpote apud rtiedicos ambigu- 
um, rejeci, et padagra nomine, utpote typum morbi 
praecipwum no:ante, cum cclebri Bo£RHaavio ufus 
funu 134 GENERA MORBORUM 

Arthritis, S. G. 183. L. 60. V. 139. Sag. G. 

142. 
Dolor podagricus et arthriticus verus, Hoffm. II. 

339« 
Dolores arthritici, Hoffm. II. 3 1 7. 

Affeftus fpaftico arthritici, Junck. 46. Re&e forfitan Sauvagesius, more fibi in- 
folito, hujus morbi non nifi unicam ef- 
fe fpeciem affirmavit ; fed varietates fe- 
quentes notari poffunt. 

I. Podagra (regularts) cum inflammatione 
artuum fatis vehementi, per aliquot dies 
perftante, et paulatim cum tumore, 
pruritu, et defquamatione partis, rece- 
dente. Arthritis podagra, S. fp. 1. 
Arthritis rachialgica, S. fp. 11. *. 
Arthritis aefliva, S. fp. 4. 

* Ut folitus fum, Sauvagesii varietates, five 
fpecies quas vocat, hic appono ; fed tum quod fpecies 
ejus non feroper bene defiuitae fmt, tum qucd po- 

dagra C U L L E N L i 35 

II. Podagra (atonica) curn ventriculi vel a- 
lius partis internae atonia, et vel fine 
expe&ata aut folita artuum inflammatio- 
ne, vel cum doloribus artuum lenibus 
tantum et fugacibus, et cum dyfpepfia 
vel aliis atoniae fymptomatis, fubito fae- 
pe alternantibus. 

Arthritis melancholica, S. fp. 6. 
Arthritis hiemalis, S. fp. 2. 
Arthritis chlorotica, S. fp. _£. 
Arthntis afthmatica, S. fp. 9. 

III. Podagra (retrograda) cum inilamma- 
tione artuum fubito recedente, et ven- 
triculi vel alius partis internae atonia 
mox infecuta. 

IV. Podagra (aberrans) cum partis inter- 
nae inflammatione, vel non praegrefla, 
vel praegrefla, et fubito recedente, in- 
flammatione artuum. 

dagra regularis et atonica a fe invicem non fem- 
per prorfus disjuagantur, in apponendis loco idoneo 
Sauvagesii fpeciebus, me ubique accuratum fore 
non fpondeo. 136 GENERA M0R30RUM 

Conjungitur aliquando aliis morbis poda- 
gra. 

Arthritis rheumatica, c . fp. 3. 
Arthritis fcor utica, S. fp. 7. 
Arthritis fyphjlitica, S. fp. 8. 

Ad podagram nequaquam pertinere viden- 
tur fequentes. 

Arthritis rachirica, S. fp. 13. 
Arthritis Americana, S. fp. 14, 
Atihritis Bahamenfis, S. fp. i£. 

G. XXV. ARTHROPUOSIS*. 

Dolores arruum vel parrium mufculofarum, 
faepe poft c.ntufionem, profundi, ob- 
tufi^ diuturni; tumor vel nullus, vel 

* Cum neque rheumatifmum neque podagrar» 
in apoftema unqunm abire credo, eit hic morbus 
ab utr qie certe diverfus, ideoque pro genere pecu- 
liari recenfendus. Utinam char^fter ad eum a 
iheumatifmo, arthrodvnia, arthrocace, et phlogofi, 
diftinguendum, ubique fatis ceito adhibendus, dari 
poflet. C U L L E N I. 137 

modicus, ct diffufus ; phlogofis nulla ; 
pyrexia pnmum lenis, tandem hedtica ; 
et tandem partis apoftema. 

Lumbago pfoadica, S. fp. 6. ForJyce , Praclice of 

Phyfic, P. II. pag. 70. 
Lumbago apoftemaioia, S. fp. 12. 
Lumbago ab arthrocace S. fp. 17. 
Ifchias ex abfceflu, S. <p. 6. 
Morbus coxarius. De Haen, Rat. Med. Vol. I. C. 

xxxii. i.3« GENERA MORBORUM O. III. EXANTHEMATA. Morbi contagiofi, femel tantum in decur- 
fu vitae aliquem afficientes ; cum fe- 
bre incipientes ; definito tempore ap- 
parent phlogofes, faepe plures, exiguae 
per cutem fparfae*. 

Exanthemata, Sag. Cl. X. 

* Quo chara&ere recle definiri, et quibus limiti- 
t)us circumfcribi debeat hic ordo, admodum incertum 
eft. Si eruptiones enim a contagione fpecifica or- 
tae, folae pro exanthematis, et morbis hujus ordinis, 
habendae fint; certe eruptiones a nulla contagtcne 
fpecifica, fed a quodam febris ftatu folum, pendentes, 
inter exanthemata genuina nequaquam recenfendae 
funt. Ita petcchia a nobis omittitur, et foifitan tum 
mMaria tum apbtba omittenda eflet. Dein, cum 
exanthemata pleraque contagiofa fint, et non nifi 
fsmel in decurfu vitae altquem afficiant, omnino 
idoneum videtur ut haec ab eruptionibus non conta- 
giofis, quae faepe in decurfu vitae aliquem afficiant 

YCl C U L L E N L 139 

Phlegmafiae exanthemaficae, S. Cl. III. O. I. 
Morbi exanthematici, L. Cl. I. O. II. 
Febres exanthematicae, V. Cl. I. O. II; 

G* XXVI. ERYSIPELAS K 
Synocha duorum vel trium dierum, ple- 

vel afficere poflint, rite difiinguantur. Variola igi- 
tur et eryfipelas minus re&e fub eodem ordihe col- 
locantur. Dsnique, cum eruptiones in morbo quo- 
dam non femper ejufdem fint formae, nec femper, 
nec certo q mvis morbi die, in illo morbo comja- 
reant, an ejufmodi morbus inter exanthemata recen- 
fendus fit, merito dubitari poteft ; ideoque an peftis 
ad exanthematum, an ad fcbrium ordinem, rtferri 
debeat, dubito^ 

De hifce omnibus utiliter f>rtaffu difputari poteft ; 
de iifdem vero certo ftatuere vix aufim ; quod mi- 
hi' tamen in Nbfologia maxime idoneum effe vide- 
tur id ex cha r aclere quemdedi fatis patebit. 

Cum autem ad characleres generum et fpecierum, 
ordinis chara&er non orr.Bino neceffarius fit, hunc 
quodammodo neglexi, et hic morbos a Nofologis 
pro exanthematis habitos plerofque recenfui. 

* Vox Eryfipelas tum pro phlogofi erythemate., 
tum» pra fcbre eryfipelacea, a fcriproribus medicis u- 

i'u-patur ? *4» GENERA MORBORUM 

rumque cum fomnolentia, faepe cum 
delirio. 

In aliqua cutis parrc, faepius in facie, 
phlogofis erythema, G. VII. fp. 2. 

Eryfipcl.19, S. G. 97. L 10. Sag. G. 296. 
Febris eiyfipelacea, V. 68. Hoffm. II. 98. 

Species funt, 

I. Eryfipelas (veficuhfum ) erythemate, ru- 
bedine ferpente, latum fpatium occu- 
pante, et locis ejus quibufdam in vefi- 
culas magnas abeunte. 

Erypelas rofa, S. fp. 1. Settnert. de febr. L. II. 
c. I£. 

furpatur, fed refle Sauvagesius virium cutaneum ; 
quod nullam febrem, nifi fymptc;matici<m, fibi junc- 
tam habeat, erythema appellari, et eryfipelas, tanrum 
febris illa exanthematica, quam erythema fcquitur, 
vocari velit. 

Minus rtcle forfitan 111. Linnaeus rryfipela» 
pro protypo exanihematicorum habuit; inter exan- 
themata enim, an rccle, reccnfetur ipfum eryfipelai 
dubitari poieft. C U L L E N I. , 4I 

Febris eryfipelatofa, Sydenbam, fed. VI. cap. V. 

Eryfipelas typhodes, S. fp. 2. *. 
Eryfipelas peftilens, S. fp. £. \. 
Eryfipelas contagio(urn, S. fp. 9, 

II. Eryfipelas (phlyRaenodes %) erythe- 
mate ex papulis pluribus, trunci cor- 
poris partes praecipue occupantibus, * Haec non nifi varietas eryfipelatis veficulofi, 
gradu folum differens, efle videtur. 

f Haec et fequens non nifi febres cum erythe- 
mate fymptomatico videntur. Hic tamen notandum 
eft, eryfipelas faepe aliquid putridae et gangraeno» 
fae indolis prae fe ferre; nec dubito quin eryfiptlas, 
quod in hac regione, plerumque diathefi phlogiftica 
comitatur, aliquando, praefertim in regionibus ca- 
lidioribus, cum diathefi putrida adiit ; et foifitan 
duas cryfipelatis fpecies, inflammatoriam nempe et 
putridam, indicare potuifiemus; fed de pofteriori 
nobis non fatis conftat. 

J An haec fpecies ad idem cum eryfipelate vefi- 
culofo genus retfe referatur, dubito; fed judicent 
periti. t^i GENERA MORBORUM 

et protinus in phlyctaenas, five veficu- 
las parvas, abeuntibus. 

Eryfipelas Zofler, S. fp. 8. 

Zona, Anglis, The Shingles, RuJJcl de tabe 

gland. p. 124. Hift. 3$. 
Herpes Zoftcr, S. fp. 9. 

Symptomaticum. 

Eryfipelas a veneno, S. fp. 3. 

Caeterae Sauvagesii fpecies ad e- 
rythema pertinent. 

G. XXVII. P E S T I S. 

Typhus maxime contagiofa, cum fumma 
debilitate *. 

Incerto morbi die, eruptio bubonum vei 
anthracum. 

Peftis, S. G. 91. L. 2. Junck. 78. 

Febris peftilentialis, V. ^. Hoffm. II. 93. 

* De charadtere peftis, lites inter medicos faepe 
ortae funt, nec facile dirimendae, ita ut characler 
quibufcunque peftis cafibus adhibendus dari poffir,- 
fed fufficiat ctnracl:rem dedifle qui in plerifque ad» 
hiberi queat. C U L L E N I. i 43 

Variat gradu. 

Pcftis benigna, S. fp. 2. Peftis Maflilienfis Clafl*. 
3. Traite de la pefte, pag. 41. Ejufdem pefti», 
Cl. $ta, Traite, p. 228. 
Peftis remittens, S. fp. g* 

Peftis vulgaris, S. fp. 1. Peftis Mafli!. CI. 2. 
Traitc, p. 38. Ejufd. Cl. 2. 3. et 4ta, Traite, 
22$. &c. Waldfchmidt. de peftc Holfatica, 
apud Halkri, Diff. pradl. tom. V. Chenot de 

pefteTranfylvanica iy^* ^IQ' ^e Haen, Rat. 

med. Pars xiv. 
Peftis ./Evyptiaca, S. fp. 11. Alpin. de med. 

JEgypt. 
Piftis interna, S. {p. 3. Peft. MaffiL CL 1. 

Traite, p. 37. 224. 

Species dubiae funt, 

Ptfti3 fporadica, S. fp. 4. 
Peftis carbunculofa, S. fp. £. 
Pcftis Si.maea, S. fp. 8. 
Peftis Icorbutica, S. fp. 10. 

G. XXVIII. V A R I O L A. 

Synocha contagiofa cum vomitu, et, ex epi- 
gaftrio preflb, dolore» i44 GENERA MORBORUM 

Tertio die incipit, et quinto finitur erup- 
tio papulafum phlcgmonodearum, quae, 
fpatio o&o dbrum, in fuppurationem, 
et in cruftas demum abeunt, faepe 
cicatrices depreflas, five foveolas in cute, 
.relinquentes. 

Variola, S. G. 92. L. 3. Sag. G. 290. 
Fehrls rariolofa, V. 3$. Hoffm. II. 49. 
Variolae, Beerb. 1371. Junck. 76. 

Species funt, 

I. Variola (dijcreta) puftulis paucis, dif- 
cretis, circumfcriptione circularibus, tur- 
gidis; febre, eruptione facta, protinu* 
ceffante. 

Variola difcreta benigna, S. fp. 1. 

Variolae regulares difcretae, Sydenb. Se&. III. 
cap. 2. 
Variolae difcretae fimplices, Hehet, obf. fp. 1. 
Variola difcreta complicata, S. fp. 2. Hch. (p. 

Variolae anomalae, Sydenb. Seft. IV. cap. 6. C U L L E N I. [ 45 Variola difcreta dyfenteriodes, S. fp. 4. Sydcnh. 

Se£l. IV. cap. 1. 
Variola difcreta veficularis, S. fp. {. 
Variola difcreta cryftallina, Mead de variol. cap. 

2. 
Variola difcreta verrucofa, S. fp. 6. Mead ibid. 
Variola difcreta filiquofa, S. fp. 7. Friend. Oper. 

P* 35 8 - 
Variola difcreta miliaris, S. fp. 8. Helvet. obf. 

*>• 3' 

II. Variola (confluens) puftulis numerofis, 
confluentibus, circumfcriptionc irregu- 
laribus, flaccidis, parum elevatis ; febre 
poft eruptionem perftante. 

Variola confluens, S. fp. 9. 

Variolae regulares confluentes, ann. 1667. Sy- 

denb. Secl. III. cap. 2. 
Variolae confluentes limplices, Hehet. obf. 
fp. 1. 
Variola confluens cryftallina, S. fp. 10. 
Variola Japonica, Kempfet. 
Veficulae Divae Barbarae, C. Pif obf. 149.*. 

* Pro fpecie variolae, has veficulas hic pofuit 
Sauvagesius. Sed veficulae a Pitone defcriptae 
potius ad Pemphigum pertinere mihi videntur. 

T 146 GENERA MORBORUM 

Variola confluens maligna, Hehet. obf. fp. I* 
Variola confluens cohaerens, S. fp. II. 

Variola confluens maligna, Hefoet. fp. 2. 
Variola confluens nigra,, S. fp. 1 2. tydenb. Sedl. 
V. cap. 4. 
Variola confluens maligna, Hefoet. fp. 3. 

Variola fanguinea, Mead de variolis, cap. 2. 
Variola confluens corymbofa, S. fp. 13. 
Variola confluens maligna, Hefoet. fp. 4. 

G. XXIX. VARICELLA. 

Synocha. 

Papulae poft brevem febriculam erum- 
pentes, in puftulas variolae fimiles, 
fed vix in fuppurationem euntes; 
poft paucos dies in fquamulas, nulla 
cicatrice reli&a, definentes. 

Varicella, V. 42. 

Variola lymphatica, S. fp. 1. 

AngKs, the Chicken-Pox, Edinl. Med. EJfays, 

Vol. II. Art. 2. near the end. Heberden, Med. 

Tranfacl. Art. 17. C U L L E N I. i 47 

G. XXX. RUBEOLA, 

Synocha contagiofa cum fternutatione, epi- 
phor#, et tufli ficca, rauca. 

Quarto die, vel paulo ferius, erurnpunt 
papulae exiguae, confertae, vix emi- 
nentes, et poft tres dies in fquamu- 
la.s furfuraceas minimas abeuntes. 

Rubeola, S. G. 94. L. 4. Sag. 203. 
Fsbris morbillofa, V. 36. Hoffm.. II. 62. 
Morbilli, Junck. 76. 

I. Rubeola (vulgaris) papulis minimis, 
confluentibusp corymbofis, vix eminen- 
tibus. 

Rubsola vulgaris, S. fp. 1. 

Morbilli regulares, Sydenh. Sedt. IV. cap. 5, 

Variat 

1. Symptomatis gravioribus, et decujfu 
minus regulari. 

Rubeoh arsomala, S. fp. ;, 143 GENERA MORBORUM 

Morbilli anomali, Sydenh. Scft. V. cap. 3. 

2. Comitante Cynanche. 

Rubeola anginofa, S, fp. 4. Edinh. EJfays, Voh 
V. arr. 2. 

3. Comitante diathefi putrida, Clar. Watfon, 

Lond. Med. Obferv. Vol. IV. Art. XI. 

ll. Rubeola (variolodes) papulis difcretia 
eminentibus. 

Rubeola vatiolodes, S. fp. 3. *. 

Scotis the Nirles. 

G. XXXI. MILlARIAf. 

* Sauvagesium focutus, hunc morbum hic in- 
dicavi, etii muitum dubito an recle ad rubeolam 
referendus fit. Non folum enim f\>rma papularum 
pluiimum differt, (cd, quod majoris momenti tfle 
videtur, eft plerumque abfque fymptomatis catarrha- 
libus, rubeolae adeo propriis. 

f Inter medicos, fpeciatim Viennenfes, de indole 
rnorbi miliaris nuper acriter difputatum eft j et im- 

primia C V L L E N I. i 49 

Synochus cum anxietate, frequenti fufpirio, 
fudore olido, et punftionibus cutis. primis an unqusm idiopathicus, an vero fcmper 

fy uptomaticus fit, certatim quaeritur. Qjaod nun- 

qu.»m idiopathicus fit, pratter opinionem medico- 

rum, a medio feculi decimi feptimi ln hunc ferc 

diem, omnium, et contra fententiam medicorum hu- 

jus aevi quorundam fpe&abilium, affirmare non au- 

fiio ; fed cum experientiam in hac re faepe fallacem, 

et medicos plerofque imitatorum fervum pecus fuiffe 

noverim, dubitare cogor j et, utcunque fit, morbum 

miliarem plerumque fymptomaticum fuilTe, ex 

obfervatione propria, per multos annos frequenti, 

certo novi. Nunquam contagiofum, nec mani- 

fefio epidemicum, quibufdam licet temporibu9 

iolito frrquentiorem, vidi. Morbis febrilibus qui- 

bufcunque, tum inflammatoriis tum putridis, a- 

liquando adjungitur; in nullis tamen, nifi regi- 

mine calido et fudoribus praeeuntibus, ortum, et 

in pluribus, regimine temperato, et fudoribus vitatis, 

morbum, alias experftandum, prorfus vitatum obferva- 

vi. In quibufdam corporis partibus quafi arte excita- 

tum aliquoties novi. Denique, cumcontagionum fpe- 

cificarum plerarumque indolem materia, fi qua datur, 

miliaris nequaquam imitetur, tum quod certo mot- 

bi dis erupuonem non efficiaf, tum quod non 

feme) 150 GENERA MORBORUM 

Incerto morbi die erumpunt papulae ru- 
brae, exiguae, difcretae per totam 
cutem, praeter faciem, crebrae, qua- 
rum apices, poft unum vel alteium 
diem, puftulas minimas, albas, brevi 
manentes, oftendunt. 

Miliaria, L. 7. 

Miiiaris, S. G. 95. Sag. G. 29$. 

Febns milians, V. 37. 

Febris purpurata rubra et alba miliaris, Hoffm. 

II. 68. 
Febris purpurea feu miliaris, JuncL 75. 

femel tantum, fed faepius in vitae decurfu, ho- 
minem afficiaf. De hujus igitur materiae na- 
tura fpecifica, vel ad morbum quemvis idiopa- 
thicum gignendum apta, valde dubito. In hac re 
mecum fentientem experientiflimum et peritiflimum 
Carolum VVhit-e habere mihi gratulor. Vide 
V/bite on the cnanagement of Lying-in Women. 

Cum autem io hac re me falli potuifle, facile ag- 
nofco, ne fameo al'109 fimul fallerem, miliariam inter 
exanthemata hic recenfui, et chara&erem ejus, quem 
quivis, hunc morbum pra itliopathico habens, dare 
voluerit, exhibui ; peritis quibuivis hanc rem ccrtiua- 
dJjudicandam relinqueas. C U L L E N I. »5* Germanis de Friesel. God. Welfch. Hift. 
med. de novo puerperarum morbo, qui der 
Friesel dicitur, Lipf. 165$. 

De hoc morbo fcriptores praecipui funt. 

Hamilton, de febr. miliar. 1710. Fantonus, de 
febr.mil. 1747. Allioni^ de miliar. 1758. For- 
dyce, de fsbr. mil. 1748. Fifcber, de febr. mil. 
1767. De Haen, de divif. febr. 1760, et in 
Ratio med. paffim. Matt. Collin ad Baldinger 
de miliar, 1764. 

Ad Idiopathicam, fi qua datur, pertinent, 

Miliaris benigna, S. fp. 1. 
Miliaris maligna, S. fp. 2. 
Miliaris recidivans, S. fp. 3. 
Miliaris Germanica, S. fp. £. 

Symptomaticae manifefto funt. 

Miliaris Boia, S. fp. a. 

Miliaris Britannica, S. fp. i, 

Miliaris nova febii3, Sydenb, Sched. monit. S. 

fp. d, 

Miliaris fudatoria, S. fp. e, 

Miliaris nautica, S. fp.f. i$% GENERA MORBORUM 

Miliari9 purpurata, S. fp v h. 
Miliaris la&ea, S. !p. c. 
Miliaris puerperarum, S. fp. k. 
Miliari9 fcorbutica, S. fp. /. 
Miiiaria critica, S. fp. b. 

G. XXXII. SCARLATINA. 

Synocha contagiofa. 

Quarto morbi die, facies aliquantum tu- 
mens ; fimul in cute paffim rubor 
floridus, maculis amplis, tandem co- 
alefcentibus, poft tres dies in fquamu- 
las furfuraceas abiens; fuperveniente 
dein faepe anafarca. 

Scarlatina, S. G. 98. V. 39. Sag. G. 394. Juaci. 
75- 

Species funt, 

I. Scarlatina (fimplex) nulla comitantc 
cynanche. C U L L E N I. I53 

Scarlatina febris, S. fp. i. Sydenbam. fecl. VI. cap. II. Scarlatina (cynanchka) cum cynanche 
ulcerofa *. * Spatio quadraginta annorum Scarlatinam fex- 
ies vel fepties in Scotia epidemicam obiervavi, et in 
unoquoque exemplo morbus illias fpeciei erat 
quam Scarlatinam anginofam vocat Sauvagesius. 
Nos Cynanchicam appellavimus, ex eo quod ulceri- 
bus faucium internarum fere femper comitata fuit. 
Cum in plerifque aegris morbus cynanchem malig- 
nam plurimum, aliquando fatis exacle referebat, nec 
unquam fcarlatinam epidemicam in omnibus aegris 
fimplicem effe viderim, faepe dubitavi annon fcar- 
latir.a omnis fit cynanchica, et femper idem fere 
morbus ac cynanche maligna, fupra inter Phleg- 
malias relata. Plures autem rationes in hanc fen- 
tentiam ire non finunt. Certe enim, teftibus Sy- 
denhamo perfpicaciffimo et aliis, fcarlatina fim- 
plex, ftve nulla comitante cynanche, aliquando ob- 
fervata fuit, et datur, itaque contagio quaedam 
jpecifica efflotefcentiam cutis fcarlatinam, et hanc 
abfque afFtidione qusdam cynanchica, gigrens. 
Quod, fi uliquando etiam contagio iit, fiucea 

afficiens,' 

u 154 GENERA MORBORUM 

Scarlatina aDginofa, S. fp. 6. Witbcring on the 
fcarlet fcver. De fcarlatina porriginofa, S. fp. 3. Sydenh. 
Sect. VI. Cap. 6. et Scarlatina variolo* 
de, S. fp. 5. nobis non liquet. afficiens, quae plerumque etiam fcarlatinam gig« 
nat, hoc nihil praeterea mihi probare videtur, quam 
quod fit contagionum quarundam natura, ejufmodi ut 
fimul tum fauces, tum cutem, aflacere valeat. Cum 
tamen contagiones iftae ita difFerre poflint, ut altera 
cutem, altera fauces magis et primario afficere pro- 
clivis fit, hanc differentiam inter fcarlatinae et cy- 
nanchis malignae contagionem femper inefle puto. 
In morbo epidemico, quem pro Scarlatina habui, a- 
liquot aegrotantium fine cynanche quacunque e- 
rant; et in iis fere omnibus, quibus adfuit cy« 
nanche, haec benigna admodum, ulcera tonfillarum, 
parva tantum nec ferpentia, et plerumque pus bo- 
num fundentia, exhibuit, et morbus raro funeftus 
fuit. In cynanche vero maligna aegrotantes omnes 
in ipfo morbi ingreffu, cynanche correpti funt, et 
haec fere femper ulcera maligna, foeda, ferpentia, 
gangraenofa, oflendebat. Morbus porro, putredinis 
€t debilitatis indicia plurima prodens, plerumque 
exitialis evafit. e U L L E N I. IS - 5 . 

G. XXXIII. URTICARIA*. 

Febris amphemerina rj~. 

Dle fecundo rubores maculofi, urticarum 
puntfturas referentes, interdiu fere e- 
vanefcentes, vefpere eum febre rede- 
untes, et poft paucos dies in fquamu- 
las mmutiiHmas penitus abeuntes^ 

* Eft morbus ab Anglis, The Nettle Rajh dicrus, 
qui quibufdam Urticaria audit ; fed morbus ille, Tbe 
NeJtle Rajh, ut ab eruditiflimo viro G. Heeer- 
DE(f, in Coli. Reg. Med. Lond. AdYis defcribitur et 
quatem faepius ipfi vidimus, eft ab urticaria nofolo- 
gorum omnino diverfus, utpote fiae febre chronicus, 
et ad Impetigines fortafiis referendus. 

f Hanc in priori editione contagiofam dixi ; fed 
ex p-opria experientia conta-iiofam fjiiTe non novi, 
et quo auftore contagiofam antea dixi, nunc non in- 
vcnio. 

c 

* Ad aliorum potius quam msipfijs mentem hic 
characler confcriptu9 efi ; nam hunc morbum raro 
vidi, et nunquam epidemicum, vel r?gu!ariter, ut 
hic defi:ribi:ur, decur.rentem, obfervavi. 156 GENERA MORBORUM 

Febris urtic .ta, V. 40. 
Uredo, L. 8. 

Purpura urticata, Junck. 75. 
Scarlatina utticata, S. fp. 2. 

Eryfipelatis fpecies altcra, SyJoib. Se£t. VI. 

cap. 6. 
Febris fcarlatina, et febris urticata, Mey/erey, 
Mal. des armees, 291. et feq. G. XXXIV. PEMPHIGUS. 

Typhus contagiofa. 

Primo, fecundo, aut tertio morbi die, in 
variis partibus veficulae, avellanae mag- 
nitudine, per plures dies manentes, tan- 
dem ichorem tenuem effundentes. Pemphigus, S. G. 93. Sag, 291, 

Morta, L. I. 

Febris bullofa, V. 41. C U L L E N I. I57 

Species ex Sauvagesio funt *, Pemphigus major, S. fp. i. 
Exanthemata ferofa, C. Pifon. obf. i$o. * Cum Pemphigum, quem pro exanthemate ha- 
bere poffim, nondum ipfe viderim, et in fcriptis 
medicorum de ejufmodi raorbo pauciffima tantum 
invenerim ; quae in Nofologia noftra de eo dicenda 
eflent, omnia fere ex Sauvagesio necefiario de- 
promenda erant. Eum itaque fecutus fum; fed 
hunc morbum lubenter ipfe prorfus omififlem, cum 
omnia fere de eo dicta, dubia, obfcura, et ambigua 
mihi videntur. Quae ex fui ipfius aut Caroli 
Pison is obfervatione habet Sauvagesius, omnino 
credere fas eft; quae autem ex Christophori 
Seligeri, teouis certe judicii hominis, obferva- 
tione duxir, parum attentione digna mihi videntur. 
Qne porro ex D. Thierry relatione adducuntur 
meam fidem omnino fuperant : Nimirum, quod in 
morbo admodum exitiali acetum bczoarticum t a 
medico quodam datum f omnes fahos fecit, interea 
dum vix unus, aliis medicis commifus, mortcm eva- 
debat. Dcmlque, de morbo admodum ambiguo a D. 
Langhans, in Adlis Helveticis defcripto, donec 
aliae obfervationes rem elucidaverint, nihil conclu- 

dere i$S GENERA MORBORUM 

Febris pemphygoides, Ephem. Germ. D. I. A» 

VIII. obf. 56. 
Pemphigus caftrenfis, S. fp. 2. 

Febris fynochus, cum veficulis per peclus et col- 
lum fparfus, M»rton. app. ad exerc. II. 
Pemphigus Helveticus, S. fp. 3. Langbnns in 

Acl. Helret. vol. 2. p. 260. et in Bejlbrcibuug 

des Siementhals, Zuricb 1753. 
De pemphigo Indico, S. fp. 4, et 

Pemphigo Brafilienfi, S. fp. $. non liquet. 

G. XXXV. A P H T H A. 

Synochus*. 

Lingua tumidiufcula ; linguae et fauci- dere velJem. Nihil aliud, fortaflis, quam cynanche 
maligna fuit ille morbus, et, ad fummum, quod pem- 
phigus omnis morbus fymptomaticus fit, fatis verifimi- 
le videtur. 

* An aphtha inter exanthemata recenfenda fit, 
dubito. Aphtha enim quaeque fere quam ego vidi 
fine febre fuit ; et fi quando cum aphtha infantum 
febris adfuit, haec fere femper aphthae fupervenerat.. 

Aphtha. C U L L E N I. i S9 

cium color purpurafcens ; efcharae irt 
faucibus et ad linguae margines pri- 
. mum comparentes, os internum totum 
demum occupantes, albidae, aliquando 
difcretae, faepe coalefcentes, abrafae ci» 
to renafcentes, et incerto tempore ma- 
nentes. 

Aphtha, S. G. ioo. L. 9. Sag. 298. Botrb. 978: 

Hoffm. II. 478. Junck. 137; 
Febris aphthofa, V. 44. 

Speciem idiopathicam unicam tantum novi. 

Aphtha infantum. 

Aphtha la&ucimen, S. fp. 1. 

1 

Symptomatica videntur, 

Aphtha febrilis, S. fp. 2. 
Aphtha maligna, S. fp. 3. 

Aphtha adultorum quidem faepe febri fupervenit. 
Sed, febribus diverfarum fpecierum plerumque fub 
earum finem jungitur, nec, quantum novi, febris 
quaevis aphthse propria, a medicis nota, vel quidem 
ditfa fuit. 160 GENERA MORBORUM 
Manifefto fymptomaticae funt 

Aphtha fyphilitica, S. fp. 4. 
Aphtha fcorbutica, S. fp. £. 

Exanthema fymptomaticum eft, 

Purpur a, S. G. 96. Sag, G. 292.*. 
Petcchia, L. 5. 

* Cum in quibufvis febribus, vel inferrmtfentt- 
bus vel continuis, in quibufris etiam exanthema- 
tis et profluviis, modo in iis morbis fit quaedam ad 
putredinem prochvitas, appareant peteehiae ; has 
pro efflorefcentia fymptomatica, potiu9 quam pro ex- 
anthemate idiopathico, habere volui. C U L L E N I. *€i O. IV. HiEMORRHAGIi:* Pyrexia cum profufione fanguinis abfque 
vi externa ; fanguis miflus ut in phleg- 
mafiis apparet. 

Haemorrhagiae, V. Cl, II. O. I. Hoffm. II. 194. 

Junck. c. 
Sanguifluxus, S. Cl. IX. O. I. Sag. Ck V. O. I. 

* Claffsm Fluxuum apud Sauvagesium. et 
Sagarum, vel Profluviorum apud Vogelium, 
vel morborum evacuatoriorum apud Linnaeum, 
cum illj morbos, tum facie, tum natura, oinnino 
diirimile3 conjunxerit minime naturale.n effe, nec 
proinde idoneam putavi. In noftram, igitur, Nofo- 
logum ejufmodi claffem admittcre nolui, et mor- 
bos in ea recenfitos aliorfum refjrendos effe cenfui. 
Illi quos pyrexia quaedam femper comitatur, fub 
claffe Pyr«xiarum certe recenfendi funt; et hic igi- 

tur 

X i6i GENERA MORBORUM 
G. XXXVI. EPISTAXIS*. 

Capitis dolor vel gravitas; faciei rubor; 
profufio fanguinis e naribus. 

Epiftaxis, V. 82. tur hemorrhagia3 aBivas quas vocant pofui Hoff* 
mannum fequor, qui mox poft febres de ejulmodi 
haemorrhagiis tradlavit, et in praefatione rationem 
reddidit; quod, fcilicet, " probe confideratis phaeno- 
menis, el paulo penjiculatius fubdufiis ratioaibus, 
fanguinis eruptiones iifdem propemodum, utut t non 
fatis completis motibus quibus febres oriuntur, pro- 
gignuntur." 

* Recle tum in Criticis Botanicis, tum in Plii* 
lofophia Botanica, No. liy monuit Linnaeus, 
" Nomina generica % cum clajfum et ordinum na- 
turalium nomenclaturis ccmmunis % omittenda rjje. ,> 
Contra hanc regulam tamen ipfe peccat, cum vo- 
cabulo hacmorrhagia, claffis vel ordinls naturalis 
appellatione fatis frequenter ufitata, pro nomine 
generico utatur. Nec quidem, cum erraverit, ipfe 
Hippocrates imitandus fit. Hujus generis ita- 
que nomen mutandum erat, et a Vogeho qucd 
hic ulurpatum eft defumpft, e U L L E N I. l63 

Haemorrhagia, S. G. 239 L. 173. Sag. G. 174, 
Haemorrhagia narium, Hoffm. II. 196. Junck. 6. 

I. Idiopathica. 

Haemorrhagia plethorica, S. fp. 2. Hffm. II. 198. 
Variat ratione aetatis, 

Epiftaxis (juniorum) cum fignis pletho- 
rae arteriofae. 

Epiftax» (fenum) cum fignis plethorae 
venofae. 

II. Symptomaticae, 
3, A caufis internis. 

r 

Haemorrhagia febrilia, S. fp. 3. 

Haemorrhagia critica, S. lp. 4. Hoffm. II. 

198. 
Haemorrhagia infalubris, S. fp. $. Hffm. 

ibid. 
Hasmorrhagia in chronicis, S. fp. 6*. i6+ GENERA MORBORUM 

2. A caufis externis. 

Haemorrhagia paffiva, S. fp. t. 
Hacmorrhagia a hirudine, S. fp. y. 

G. XXXVII. H^EMOPTYSIS. 

Genarum rubor ; molcftiae aut doloris, et 
aliquando caloris-, in pedtore fenfus ; 
dyfpnoea ; titillatio faucium ; tuffis 
aut tufficula fanguinem floridum, faepe 
fpumofum rejiciens. 

f Haemoptyfis, S. G. 440. L. 179. V. 84. Sag. 
G. i7$v Junck. 8. 
Haemoptoe, Boerb. 11 98. 
Sanguinis fluxus ex pulmonibug, Hojfm, II, 402* 

Species idiopathicae funt, 

1. Haemoptyfis (plethorica) nulla vi ex- 
terna applicata, neque pracgrefTa tuffi 
aut evacuationis folitag fuppreffipne. 

2. Haemoptyfis (violenta) a vi externa 
applicata. 

Haemoptyfis accidentalis, S. fp. u C U L L E N I. l6$ 

Haemoptyiis habitualis, S. fp. 2. 
Haemoptyfis traumatica, S. fp. 12. 

3. Haemoptyfis (phthifica) poft tuffim 
curn macie et debilitate diuturnam. 

Haemoptyfis phthifica, S. fp. 9. 

Haemoptyfis ex tuberculo pulmonum, S. fp. 10. 

4. Haemoptyfis (calculofa) rejectis fimui 
moleculis calculofis plerumque calca- 
reis. 

Haemoptyfis calculofa, S.^fp. 14. 

5. Haemoptyfis (vicaria) poft evacuationis 
folitae fuppreffionem. 

Haemoptylis catamenialis, S. {p. 4. 
Haemoptyfis periodica, S. fp. £. 

Symptomaticae funt, 

Haemoptyfis fneumonka. 

Haemoptyfis catarrhalis, S. fp. 8. 
Haemoptyfis peripneumonica, Laelii a fonte. 
H,iemoptyfis exantbematica. 166 GENERA MORBORUM 

Haemoptyfis rariolofa, S. fp. 7. 
Haernoptyfis rubeolofa. 

Haemoptyfis hydropica. 

Haemoptyfis afcitica, S. fp. 1$. 

Haemoptyfis hydrothoracica 
Haemoptyfis cacbeftica. 

Haemoptyfis fplenetica, S. fp. 16. 

Jneptae et fpuriae funt^ 

Haemoptyfis a diapedefi, S. fp. 3. 
Haemoptyfis a fphacelo pulmonum, S. fp. n. 
Haemoptyfis fcorbutica, S. fp. 6. 
Haemoptyfis Helvigiana, S. fp. 17. 
Haemoptyfis a hirudine, S. fp. 13» 

Haemoptyfeos fequela eft 

P H T H I S I ■ S. 

Corporis emaciatio et debilitas, cum tufli, 
febre hectica, et plerumque expedtora- 
tione purulenta. 

Phrhifis, S. G, 276. L. 208. V. 319. Sag. ior. 
Juttck. 33. C U L L E N L 167 

Phthifis pulmonalis, Boerh. 11 96. 
Affe&io phthifica, five tabe3 pulmonalis, Hoffm. 
III. 284. Spccies funr, 

I. Phthifis (incipiens) fine expecloratione 
puris. 

Phthifis incipiens, Morton. Phyfiolog. L. II. cap. 

3« 
Phthifis ficc?, S. fp, 1. 

II. Phthifis (confirmata) cum expetStorati- 
one puris. 

Phthifis confirmata AuSorutn, 
Phthifu humida, S. fp. 2. 

Variat utraque fpecies, 
Ratione caufae remotae. 

Phthifis haemoptoica, S. fp. 6. 
Phthifis a peripneumonia, S. fp. n« 
Phthifis afthmatica, S. fp. £. 
Phthifis calculofa, S. fp. 7. 
Phthifis exantheraatica, S. fp. 14. 168 GENERA MORBORUM 

Phthifis a febribus, S. fp. 13. 

Phthifis rheumatio-arthrttica, S. fp. 12» 

Phthifis chlorotica, S. fp. 10. 

Phthifis idteritia, S. fp. 15. Scbacbt, de phthifi 

ifterit. 1724. 
Phthifis hypochondriaca, S. fp. 16. 
Phthifis fcrophulofa, S. fp. 3. 
Phthilis chylofa, S. fp. 17. 
Phthifis lcorbutica, S. fp. 4. 
Phthifis fyphilitica, S. fp. 8. 
Phthifis a plica, S. fp. 19. 
Phthifis a metaftafi puris, S. fp. 9. 

Variat ratione fontis purulentae. 

Phthifis a vomtca, S. fp. 18. 

Phthifis cellularis, S. fp. 20.- DeHaett, Rat. me- 
dendi. vol. I. cap. 7. u. Ed. Leid. *. 

G. XXXVIII. H^MORRHOISL 

Capitis gravitas vel dolor; vertigo; lum» 

* Utrum, de hoc fonte"puris, re£te an fecus judica- 
verit Haenius, hujufmodi fpecies vix in Nofologia 
iocum habere poteft, cum a fignis quibufvis externis 
dignofci non queak C V L L E N I. te 9 

borum dolor; dolor ani ; circa anum 
tubereula livida dolentia, e quibus ple~ 
rumque profluit fanguis, qui aliquando 
etiam, nullo tumore apparente, ex ano 
ftillat. 

Haemorrhois, S. G. 217. L. 192. Sag. G. 182. 
Hicmorrhoidalis fluxus, Hoffm. 219. 
Hiemo^hoides Junck. n< et 12. 
Leucorrhois, V. 112. 

Species funt, 

1. Haemorrhois (tumens) externa a marif- 
cis. 

Marifca, S. G. 3$. Sag. G. 3$. 

Variat, 

A. Cruenta* 

Haemorrhois moderata, S. fp. i. 

Hr.emorrhoides ordinatae, Juncki iU 
Haemorrhotde? nimiae, Junck. n. 
Harmorrhois immodica, S. fp. 2. 

Haemorrhoides excedentes, Alberti de haeffiW 
rhoid. pag. 179. 
Haemerrhois potypofa, S. fp. 3* 

Y ijo GENERA MORBORUM 

B. Mucofa. 

Haemorrhoides decoloratae, albae, et mucidae, 
Junck. 13. Alberti, pag. 248. 

2. Haemorrhois (procidem) externa a pro- 
cidentia ani. 

Haemon-hois ab exania, S. fp. 4. 

3. Haemorrhois (fiuem) interna abfque 
tumoie externo, vel procidentia ani*. * Stahltus, et ejus fequaces, difiinxerunt hae- 
roorrhoidcs in iniernas, quae fanguinem ex ramis 
veoae portarum, et externas, quae fnnguinem ex 
ramis venae cavae profundunt ; fcd, quantum video, 
fcatuvigo fanguinis prcfuli nullo modo dignofci 
quear. Huic itaque diftinclioni nullus locus efle 
videtur, nec, fi elTet, quicquid ad difiinguendam 
morbi naturam, vel efftclum, ccnferre pc flet ; nam 
arteiiae et venae, ad inferiorem inteftini rtcYi par- 
tem pertinentes, ortu utcunque diverfie, tam fre- 
quenter inter fe invicem communicantur et con- 
jungantur, ' ut uniufcujufvis cffeftio -A ^lteram 
flatim communicari, et utriufvis dFe&us t.ie idem 

fcmper C U L L E N I. 17I 

4. Haemorrhois (caeca) cum doiore et 
tumofe ani, line profuflone fanguinis. 

Haemorrhoides caecae, Junck. iz. Alberti, pag. 
274. *. 

G. XXXIX. MENORRHAGIA. 

Dorfi, lumborum, ventris, parturientium 
inftar, dolores; menftruorum copiofior, femper eflfe oporteat. Non ideohaemorrhoidem, inter- 
nam et externam ad mentem Stahlianorum diftinxi, 
fed prout fcaturigo fanguinis profluentis magis 
intra vel extra anum fuerit. 

* Hacmorrhois faepe corporis univerfi morbus eft, 
five a quodam univerfi corporis ftatu pendens ; fed 
faepe etiam morbus eft mere localis. Non tamert 
hujufmodi fpecies ad morbos locales refbrre volui ; 
quoniam haemorrhois quaevis, etiamfi initio merc 
localis fit, fi faepius, ut foier, redierit, tandem, ficut 
haemorrhagia alia quaevis faepe rediens, neceir.*- 
rio fit univerfi corporis morbus. Affines itaque fe- 
parare nolui, ct haemorrhoidem quidem omnem hic 
inter morbos univerfates receafendam efle cenfui^ 172 GENERA MORBORUM 

vel fanguinis e vagina praeter ordinera 

fluxus. 

Menorrhagia, S. G. 244. L. 302. V. 96, 

Metroirhagia, Sag. G. 179. 

Uteri haemonhagia, hojfm. II, 224. 

Haemorrhagia uterina, Junci. 14. 

Leucorrhoea, S. G. 267. L. 201. V. 119. Sag» 

G. 202, 

Cachexia uterina, five fluor albus, Hoffm. III. 
348. 

Fiuor albus, JuncL 133. *, 
Abortus, S. G, 245. L. 204. Sag. G. 180. Junck» 

92. 
Abortio, V. 97. 

FJuor urerini fanguinis, Boerb. 13OJ. 

Convulfio uteii, five abortus, Hoffm. III. rj6. '* Leucorrhoeam, five fluorem album, AuHorum 
hic ad menorrhagiae genus retuli et leucorrhoeam 
fine vitio locali omnem huc omnino referendum 
elTe cenfeo. Plerumque enim, et fere femper, leu« 
corrhoea vel cum menorrhagia conjunfta eft, vel eam 
mox fecuta, et a temporibus quando apparet Ieucor- 
yhoea ferum fub hac effufum ab iifdem Tafis, quae 
nienfes profundunt, prorenire, et faepe Jeucorrhoeam 

ah C U L L E N K | 73 

Spccies funt,- 

1, Msnorrhagia (rubra) cruenta in non 
gravidix nec puerperis. 

Menorrhagia immodica, S. fp. j. a Pafta. Diff. 

(opra i meftiui. 
Menorrhagia ftillatitia, S. fp. 2. 

2. Menorrhagia (abortus) cruenta in gra- 
vidis, 

Menorrhagia gravidarum, S. fp. 6. Pafla. intor- 

no al fluflo di fangue dall utero nelie gravide. 
Abortus effluxio, S. fp. j. 

a. Abortus fubtrimeftris. 

b. Abortus fubfemeftris, 

c. Abortus oclimeftris, 
Abortus ab uteri laxitate, S. fp. 2. 

3. Menorrhagia (lochialis) cruenta in pu- 
erperis. 

ab iifdem caufu ac menorrhagiam rubrarn oririj fatis 
Yeriiiir.ile eft, 174 GENERA MORBORUM 

Menorrhagia lochialis, S. fp. 8. Pafia difl*. fupra 
citat. 4. Menorrhagia (vitiorum) cruenta ex vi- 
tio locali. 

Menorrhagia cx hyfteroptofi, S. fp. 5. 
Menorrhagia ulcerofa, S. fp. 9. 

5. Menorrhagia (alba) ferofa fine vitio 
locali in non gravidis*. 

Leucorrhoea, G. ut fupra. 
Menorrhagia decolor, S. fp. 7. 
Leucorrhoea Americana, S. fp. £. 
Leucorrhoea Indica, S. fp. 6. 

6. Menorrhagia (Nabothi) ferofa in gra- 

vidis. 

Leucorrhoea Nabothi, S. fp. 9. 
Leucorrhoea gra?idarum, S. fp. 8; *. 

* Hic fortaflis ledlor eruditus mirari pofllt, quod 
ad claiiff. roedici Parifienfis Rahlin, de fluore 

albcr. C U L L E N I. 175 

Menorrhagiam ferofam, five leucorrhoeam 
ex vitio locali, ad morbos locales refe- 
rendam cf[c cenfeo. Haemorrhagiae fequentes plerumque, fi 
non femper, fymptomaticae fant. Stomacace, S. G. 241. L. 175. V. 8c\ Sag* 
G. 176. albo librum, Traite des fieurs blanches, neque ftudi- 
ofas relegaverim, neque fpecies fluoris albi variai 
ab illuftri auclore indicatas ipfe recenfuerim. Rc&e 
an fecus fecerim, peritis dijudicandum relinquo; fed 
quod non fecerim haec caufa fuit. Plura in libro illo 
ingeniofo fubtilius, quam verius dicla, mihi viden- 
tur ; et vel quomodo fluor albus, ab aliarum praeter 
uteri partium affscliooe oriri poffit, non intelli- 
go, vel quod revera oriactur, ex meis faltem obfer- 
vationibus, forfan paucioribus, roihi nequaquam 
confbt. Le&orcs ituque noftros potius ad auflo- 
rem ipfura relegare, qram dcetnnam ejus male in- 
telleftam, et fjrfnn miaus rcSc traditam, hic exhi- 
bere vclim. J?6 GENERA MORBORUM 

Vel fcorbuti, vel vitii oris, vel injuriae 
externae, fymptoina eft. 

Apud Sauvagesium fpecies funt, 

i. Stomacace fcorbutica, 

2. Stomacace univerfalis. 

i 

v 3. Stomacace ab haemorrhoo. 
4. Stomacace puruknta. 

Hjematemesis, S. G. 242. L. 184. V. 8g. 
G. 177. Plerumque haemorrri2giae folitae vicaria 
cft, vel vitii ventriculi localis, vel morbi 
nigri, vel denique vis externae, fyrnpto- 
ma eft. 

1. Haematemefis plethorica. 

2. Hsematemefis ex aneurifmate* 

3. Haematemefi9 traumatica. 

4. H^ematemefis ab hirudine. 
c. Haematemefis catamenialis. 

6. H<iemattmefis ex pancreate, 

7. Haematemefis ex fplene. 
S. Haeraatemefis fcoibutica* C U L L E N I, 1? 7 

9. Haematemefis cholerica. 
10. Haematemefis fimulata. 
n. Haematemefis carnofo cruenta. 

12. Haematemeiis atra. 

13. Haematemefis ab hepate. 

14. Haematemefis a veneno. 

HjEmaturia, S. G. 343» L. 198. V. 92. S<tg» 
G. 178. Plerumque calculi renalis, aliquando fe< 
brium putridarum fymptoma eft. 

1. Haematuria fpontanea» 

2. Haematuria violenta. 

3. Haematuria deceptiva. 

4. Haematuria purulenta. 
£. Haematuria calculofa. 

6- Haematuria in exanthem3ticis, 

7. Haematuiia ejaculatoria. 

8. Haematuria ftillatitia. 

9. Haematuria haemorrhoidalis* 

10. Haematuria fpuria. 

11. Haematuria nigra. 

12. Haematuria catamenialis. 

13. Haematuria a transfufione» 

z 178 GENERA MORBORUM 

14. Haematuria traumatica. 

15. Haematuiia a vcrme. Cystirrhagia, V. 93. 

Plerumque calculi veficalis, rafius alius 
morbi veficae, fymptouia. C U L L E N I. , ?9 O. V. PROFLUVIA*. 

Pyrexia cum excretione audta, naturaliter 
non fanguinea. 

V. CL. II. 

G. XL. CATARRHUS. 

Pyrexia faepe contagiofa; muci, ex glan- 
dulis membranae narium, faucium, vel 
bronchiorum, excretio au£ta ; faltem 
hujus excretionis molimina. 

Catarrhus, S. G. i36. V. 98. %. G. 145. 
Coryzi, L. 174. V. 100. S<tg. G, 196. 

* Ob 63ndcm rationem qua haemorrhagus, 
profiuvia etiam febrilia quaedam hic in clafle py- 
rexiarum collocivi. Cat3rrhus quidem, pyrexii et 
dtatbefj phlogiftica, phlegmaliis maxims afftais eu; 
ct dyfenteria non folum pyrexia femper comitatu.r, 
fed in multis etiam a fluxibus aliis quibufvis dif- 
ferr, i8o GENERA MORBORUM 

Rheuma, S. G. 142. 

Tuflis, S» G. 142. L. i$<j. V. 20$. Sag. G. 24$. 

*$$• J" nck ' 3°- 
Tuffis catarrhalis -et rheumatica, Hoffm. III. ioOjp Genera fequentia ad hunc titulum referen- 
da, plerumque fymptomatica funt. 

Anacatharfis, S. G. 262. Sag. 198» 

Expe&oratio, L. 178. 
Raucedo, L. 146. 

Raucitas, V. 252. 
Gravedo, L. 42. 

Sp. 1. Catarrhus a frigore» 

Catarrhus benignus, S. fp. u 
Catarrhus pecloreus, S. fp. 6* 
Coryza catarrhalis, S. fp. 1. 

Coryza phlegmatorrhagia, S. fp. 2. Salmutb. 
obf. cent. 1. 37. Junck. 28. Morgagn. de fed. 

XiV. 21. 

Coryza febricofa, S. fp. 6. 

Tuflis catarrbalis, S. fp. 1. N. Rofen Difl*. apujj 

Haller, difput. pracl. tom. II. 
Rheuma catarrhale, S. fp. 1. 
Arnphiraerina catarrhalis, S. fp. 2, C U L L E ■ N I. i8t 

Amphimerina tnfficulofa, S. fp. 13, ? 
Cephalalgia catarrhaii9, S. fp. 10. 

Sp. 2. Catarrhus a contagio. 

Catarrhus epidemicus, S. fp. 3. 
Rheama epidemicum, S. fp. 2, 
Synocha catarrhalis, S. fp. 5. 

Hujus exempla funt, 

Anno 1323. Cronica meteorologica della Tofcana, 
apud Targioni 7ozzet/i Ofiervaz. 
Med. Raccolta I. pag. ij£. 
1328. Ibid, 
1358 Ibid. 
1387. Ibid. 

Falefcui de Taranta. apud Morgagn* 

de fedibus XIII. 4. 
Marcbeji ibid. 
1510. Valleriola append. ad loc. com. cap. 2* 
J S1$' VaikrioJa, ibid. 

Riverii Obf. in biblioth. vet. repert. 

obf. IX. 
Forefii, L. VI. obf. I. 
1580. Haenifchius in Aretaatm % pag. 315:. 
396. 
Wkrii Obf. L, II, i8i GENERA MORBORUM 

Anno 1580. P. Sal Diverfus, de ftbri peftilenti, 
cap. XI. 
ForeRus, L. VI. obf. 3. 
Riverii Obf. in biblioth. ver. repert. 

obf. X. 
Scnnertus de febre, L. IV. cap. 17. 
1591. Sennertus, ibid. 

Pecblin, L. II. Obf. 17. 
1658. Willis de febribus, cap. 16. 
1675. Sydenham, Sec"t. V. C3p. £. 

Raygervs in Ephem. Germ. D. I. A. 

VI. et VII. obf. 213. 
P. de Sorbait. 
1679. Sydenham, Ep. refp. ad R. Brady. 

Zod. med. GaU- A. 1. D^cemb. obf. 6. 
1708. Scbroeckius in Ephem. Germ. Cent. I. 

et II. in append. pag. r^. 
1709 Hoffm. II. 47. 

17 12. Camerarius in Epbem. Germ. Cenf. 
III. et IV. obf. 58. 
Scbrocckius, ibid. in append. pag. 26. 
1729. et 1730. Hoffm. II. 109. 

C. Fr. Loezv. in append. ad A. N. C. 

vol. III. 
Schcucbzer, Obf. meteorol. in app. ad 

A. N. C. vol. IV. 
Morgagni de fcd, et cauf. Xllf. 3. 4* C U L L E N I. 183 

itino 1729 et 1750. Beccarius, A. N. C. III. obf. 
48. pag. 1 42. 
Hillary on weather and difeafes, pag. 

35- 
Winteringbam, Comm. Nofolog. pag. 

3 J 9- 
Rattys hift. of weather, pag. 17. 

1732 et 1733. Commerc. lit. Norimb. 1733. 
pag. 6. 52. 108. 267. 
Betbarding de febr. Eyderoftad. apud 

Halleri difputat. praft. vol. V. 
Edin. Med. EJf. vol. II. arr. 2. 
Hillary of weather, &c. pag. 47. 
Winteringbam, Comm. Nofolog. pag. 

3*4- 
Huxbamde aere. &c. 1733. M. Febr. 

Ruttys bifi. of weather, pag. 30. 

1737. Jan. Rutty, ibid. pag. 60. 

O&ob. Rutty, ibid. pag. 60. 

Julio. Comm. lit. Norimb. 1737» 

pag- 347« 
1-742. 1743. Comm. lit. Norimb. 1743» pag« 

106. 188. 313. 33 6 - 
Jusb et Zuberbubler de febre catar- 

rhali, apud Haller. Difp. pratf. 

tom. V. 
Huxbam de aere, 1743. M. April. 
Rutty, hift. of weather, p. 99. t?4 GENERA MORBORUM 

Aooo 1742. 1743. Targioni Tczzetti Raccolt. I. di 
ofler..z. Med. p g. 176. 
1748. Clegborn y JVlinorca, pag. 132. 
1758. Rutty, hift. of weather, pag. 21 1> 

Wbytt, Lond. Med. Obf. Vol. II. art. 

1762. Baker de catarrho, Lond. 1764. 

MonrOy Dif. of mil. hofp. pag. 137. 
1767. Heberden, Med. tranfaft. art. 18. Intercatarrhi, coryzae, et tuffis fpecics apud 
Sauvagesitjm, fymptomaticae funr, 

Catarrhus rubeolofu9, S. fp. 5. 
Tuilis exanthematica, S. fp. 20* 
Coryza variolofa, S. fp. 4. 
Coryza virulenta, S. fp. 3. 
Coryza purulenta, S. (p>£* 

Tuflis accidentalis, S. fp. 4, 
Tuffis gutturalis, S. fp. 8. 
Tuffis xerclaryngea, S. fp. 23. 
Tuffis verminofa, S. fp. 21. 

Tuffis ficca, S. fp. 3. 
Tuffis calculofa, S. lp. 22. 
Tuffis phthifica, S.fp. 17. C U L L E N I. ,85 

Tuffis haemoptoica, S. fp. i£. 
Tuffis a polypo, S. fp. 16. Tuflis a deutitione, S. fp. 12. 
TuflJ3 ftomachalis humida, S. fp. G. 
Tuflis ftomachalis ficca, S. fp. 7. 
Tuffis hyfterica, S. fp. 2. 
Tuffis gravidarum, S. fp. 14. 
Tuflis hepatica, S. fp. 9. 
Tuflis rheumatica,. S. fp, t8. 
Tuffis arthritica, S. fp. ig. 
Tuffis metallicolarum, S. fp. 4. 

XLI. DYSENTERIA. 

Pyrexia contagiofa; dejectiones frequen- 
tes, mucofae, vel fanguinolentae, reten- 
tis plerumque foecibus alvinis ; tormina; 
tenefmus. 

Dyfenteria, S. G. 248. L. 191. V» 107. Sag* 
18,3. Hoffm.lll. 151. Junck. 76. 

Non nifi fpeciem unicam novi cujus nomi- 
na apud Sauvagesium funt, 

Dyfcnteria epidemica, S. fp. 6. Sydenbant, fec?* 
IV. cap. 3. Hchvicb. in hift. rnoib. Wrasiflar* 

A * tfcB GE^NERA MORBORUM 

ad ann. 1699. Degner. de Dyfenteria Neo- 

magenfi 1736. Huxbam, de aere, &c. ad ana. 

1743. Clegborrii Minorca, chap. 5. Grimtm. 

hift. dyfenteriae malign. 1759, &c. in append. 

ad A. Nov. N. C. vol. III. Bahcr de catarrho et 

dyfenteria, Lond. 1762. AkenJUe de dyfenteria, 

Lond. 1762. Stark, Hift. et fecliones dyfenteric. 

diiT. inaug. L. B. 1766. 7*immerman von der 

Ruhr. Zurieb. 1767. 
Djfenterh caftrenfis, S. fp. 7. Ramazzini de 

morb. attific. cap. 40. Illuft. Fringle, dif. of 

the army, pag. 224. Cl. Monro, dif. of mil. 

hofpitals, pag. £7. 
Dyfentt?ria aequinocTialis, S. fp. 14. K.onu de mt&. 

Ind. cap. 3. Variar, 

1. Vermibus comitata. 

Dyfenteria verminofa, S. fp. ijf. Huxbam de aere, 
&c. ad ann. 1743. M. Maio. III. Frivgle, pag. 
•2 2£. Motiro, pag. 62. 

2. RejecYis moleculis carnofis, vel feba* 
ceis. 

Dy fenfceria camofa, S* fp. 16. C U L L E N I. t fy 

Diarrhoea carnofa, S. fp. 5. WeJelius Ephem. 
Gerra. D. II. A. II. obf. 182. Jfagner, 
ibid. D. II. A. III. obf. 187. cum fcholio 
Sehroeckii. Morgagn. de fed. Ep. XXXI. 
17 — 24. 111. Pringle, pag. 237. Monro, pag. 
62. 3. Fcbre intcrmittente eomitata, 

Dyfenterk intermittens, S. fp. 17. Morton in ap- 
pend. ad Exerc. II. C/egborn's Minorca, pag. 
256. Lautter. hifr. med, bienn. caf. 17. 20. 

4. Slne fanguine. 

Dyfenteria alba, S. fp. 10. iVillis, Pharm. rat, 
P. I. Seft. III. cap. 3. Sydmbam, Ed. Leid. 
pag. 179. Mirragn. de fed. Ep. XXXI. 11. 
III. Pringle, pa*. 22;. Cl. Monro, pag. 61.. 
Rocdercr de morbo mucofo, Gottin?. 1762. 5. Miliaria comitata, Dyfenteria mlliaris Gruberi, S. fp. 2. Febr.3 
exanthematico-dyfenterica Tiguri epidemicjj 188 GENERA MORBORUM 

Symptomaticac funt, 

Dyfenteria benigna fpontanea", S. fp. i. 
Dyfenteria catamenialis, S. fp. 2. 
Dyfenteria gravidarum, S. fp. 4, 
Dyfenteria atrabilaria, S. fp. 5. 
Dyfenwia fyphilitica, S. fp. 13. 
Dyfenteria fcorbutica, S. f p- 1 8. 
Dyfenteria Polonica, S. fp. 19. 
Dyfenteria a mefenterii vomica, S. fp. n, 

Ad diarrhoeam pertincnt, 

Dyfenteria Parifiaca, S. fp. 3. 
Pyfenteria a catharticis, S. fp. 1,2* C U L L E N I. CL. II. NEUROSES*. Senfus ct motus laefi, finc pyrexia idio 
pathica, et iine morbo locali. * A tempore celebris quondam apud Anglos 
medici Thom^ Willis, morbos quofdam ab a- 
liis quibufvis, fub nomine Nervoforum, difiinxerunt 
Britanni ; fed, ni fallor, pariim accuratae, dum af- 
fe&iones hyftericas et hypochotidriacas fere folas 
fub nomine Nervofarum indigitarunt. Quantum 
ego quidem video, motus morbofi fere omne» 
a motibus in fyftemate nervorum ita pendent, 
ut morbi fere omnes quodammodo Nervofi dici 
queant. Intcr eos tamen difliuclionem fatis commo- 
de adhibere licet, et morbi ifti qui nervorum (y&e- 
ma fere folum, vel faltem primario, neque fi- 
mul vel fanguinis circuitum, vsl humorum naturam, 
nifi fecundario afficiunt, Nervofi a nobis dicendi funt. 
Ctaflem ifaque tam a clafle pyrexiarum, quam cachex- 
iarum diverfam, fub nomine Neurofmm recle icftitu- 
ifie mihi videor* 199 GENERA MORBORUM O. L C O M A T A. 

Motus voluntarii imminuti cum (opore fl- 
ve fenfuum feriatione. 

Comata, S. Cl. VI. O. II. Sag. Cl. IX. O. V. 
Soporofi, L. CL VI. O. II. 
Adynamiae, V. Cl. VI. 
Nervorum refolutione&, Hoffm. III. 194. 
Affeclus foporofi, Hoffm. III. 209. 
Motuum vitatium dcfe£tus, Junck. 114.. 

G. XLII. APOPLEXIA. 

Motus voluntarii fere omnes imminutv, 
cum fopore*, plus minus profundo, 
fuperftke mot-u cordis arteriarum. 

Apoplexia, S. G. 182. L. toi. V. 229. Boob. 
»607. Junck. 117. &g. G. 288. Wcpfer. hift. 
apopleclicorura. 

* Apud Linnaeum vccaWium fcpor, tam pro 
rrjotuum, quam pro lenfuum fcriatione ponitur ; frdj 
fenfu vulgari» tantum pro fcmr.o, vel pro flatu fomr?.. 
flmilt, eodem utimur. C XJ l l e n I. 191 Carus, S. G. 181. L. 100. V. 231. Botrh. 104,5, 

Sag. G. 287 *. 
Cataphora, S. G. 180. L. 99. V. 232. Btterb. 

104.8. Sag. G. 286. 
Coma, V. 232. Boerb. 1048. 
Haemorrhagia ccrcbri, Hojfm. II, 240. 

Ad hoc genus pertinere mihi videntur^ 

Cataleplis, S. G. 176. L. 129. V. 230. Sag. G. 

281. Boerb. 1036. Juntk. 44. 
Affeetus cerebrt fpafinodicoecftaticus, Hoffm. III. 

44- 
Ecftafis, S. G. 177. V. m. Sag. G. 285. 

Symptomatica effe videntur, 

Tjphomania, S. G. 178. L. 97. V. iy Sag. G. 

284. 
Lethargus, S. G. 179. L. 9S. V. 22. Sag. G. 

285. 

* Cum genera carns^ &c. hic fubjuncla tjon nifi a- 
poplexiae leviores effe videntur, nec vel refpiratione 
vel excitationefatis accurate diftinguenda finf, ad unum 
genus oir.nia referenda efie cenfui. 191 GENERA MORBORUM 

Apoplexiae idiopathicae fpecics funr, 

I. Apoplexia (fangulnea) cum fignis ple- 
thorac univerfalis, ct praecipue capitis. 

Apoplexia fanguinea, S. fp. t. Morgagn. dc 
caufis, &c. II. III. LX. Frcyjtnger, ip. i. 

Carus fpontaneus, S. fp. 2. Bocrb. 1045. 

Afphyxia * fpinalis, Du Hamel, Hift. Acad. ann. 
1688. cap. 2. Boerh. Praeleft. ad Infiit. 401. 
Morgagn. de cauf. &c. III. 5. 

Cataphora coma, S. fp. 2. 

* Genus afpbyxiae ad fynccpcn olim reruli, et 
ejufdem fpecies quafdam non nifi gradu a fynccpe 
differre, adhuc cenfeo. Plures vero afphyxiae fpecies 
ad apoplexiae genus pertinere olim et nunc etiam 
perfuafum habeo; idecque eas hic recenfui. Afphyxia 
fpinalis quidem hic appofita, utpote iignis nullis ex- 
tcrnis dignofcenda, male inter fpeciee recenfetur ; fi 
vero ad caufas internas unquam refpicere liceret, 
certe inter apoplexiae fpecies recenfenda tflet. Cum 
autem ad caufas externas et evidentes omnino re- 
fpicere liceat, ab his fatis perfpeclis p'urra afphyxiac 
fpecies a S„\¥vagesio recenfita» ititer apoplexiae C U L L E N I. i 93 

2. Apoplexia fferofa) in corpore, plerum- 
que fenum, leucophlegmatico, Apoplexia pituitofa, S. fp. 7. Apoplexia ferofa, 
Prevjinger, Sp. 4. Morg. de caufis, &c. IV. 
LX. 

Carus a hydrocephalo, S. fp. 16. 

Cataphora hydrocephalica, S. fp. 6. 

Cataphora fomnolentia, S. fp. 1. 

Lethargus literatorum, S. fp. 7. Van Swieten in 
aph. 10 10. 2 T. et 3 a. fpecies enumenvi ; nec huic obfhre velim quod, in 
quibufdam afphyxiae fpeciebus, tum pulfus arteria- 
rum tum refpiratio, vita etiam fuperftite, tandem pe- 
nitus ceifant; nam in harum plerifque fub inirio, cum 
motus et fenfus fere penitus abolentur, fupereft adhuc 
motus quidam tum cordis tum pulmonum ; et fi tan- 
dem omniao cefiant, idem aliquando apopkcYicis 
ante mortem accidir. In apoplexia porro, cerebrum, 
in fyncope autem cor, primario afftcfum efie opinor ; 
et afphyxiae fpecies itaque, prout cerebrum vel cor 
primario afficianf, quatenus id fieri, ex caufis earum 
cxternis, conjiceie liceat, ad apoplexiae vcl fyncopes 
genus refero, 

B b 194 GENERA MORBORUM 

3. Apoplexia (hydrocephalica*) paulatim 
adoriens; infantes et impuberes, primum 
laffitudine, febricula et dolore capitis, 
dein pulfu tardiore, pupillae dilatatio- 
ne, et fomnolentia afficiens. 

Hydrocephalus interior, S. fp. 1 . 

Hydrocephalus internus, Whytfs JForfo, pag. 

725. London Med. Ohferv. Vol. IV. art. 3. 6. 

and 2$. Gaudelius de hydrocephalo, apud San- 

difort Thefaur. Vol. II. 
Hydrocephalus acutU9, Quin, Diff. de hydrocepha- 

lo, 1779. 
Afthenia a hydrocephalo, S. fp. 3. * In opere nofologico, morbos qui fub fuo dfcur- 
fu variam induunt formam, rite collocare, ideo- 
que apoplexiae hydrocephalicae locum maxime 
idoneum aflignare, difficile eft. Hunc morbum au- 
tem fub apcplexiae potiu9 qu.im hydrocephali titu- 
lo porere vellem ; primo, quia hydrocephalus, qui 
hic fubeft, nequaquam fenfibus evidens eft ; dein 
quia hic morbus fymptomatis ab hydrocephalo evi- 
dente plurimum difftrt; denique, quia caufa proxi. 
ma et tandem fymptomatis, apoplexiae quam max- 
ime affinis eft. C U L L E N I. 195 

4. Apoplexia (atrahilaria) in corpore me- 
lancholico. Apoplexia atrabilaria, S. fp. 12. Preyfinger % Sp. 
6. 

5. Apoplexia (traumatka) a vi externa me- 
chanica, capiti illata. 

Apoplexia traumatica, S. fp. 2. 
Carus traumaticus, S. fp. £• 

6. Apoplexia (venenata) a potentiis fedanti- 
bus interne vel externe adhibitis. 

Apoplexia temulenta, S. fp. 3. 
Carus a narcoticis, S. fp. 14. 
Lethargus a narcoticis, S. fp. 3. 
Carusa plumbagine, S. fp. 10. 

Apoplexia mephitica, S. fp. 14. 
Afphyxia a mephitide, S. fp. 9. 
Afphyxia a mufto, S. fp. 3. 
CatalepHs a fumo, S. fp. 3. 
Afphvxia a fumis, S. fp. 2. 
Afphyxia a carbone, S. fp. 16. 
Afphyxia foricarioruro, S. fp. 11. 19* GENERA MORBORUM 

Afphyxia fideratoriwi, S. fp. io* 
Carus ab infolatione, S. fp. 12. 

Carus a frigore; S. fp. r£. 
Lethargus a fri^ore, S. fp. 6. 
Afphyxiacongelatoium, 6. fp. £.. 

7. Apoplexia (menialis) a pathematc mea- 
tis. 

Carus a pathemate, S. fp. ir. 
Afphyxia a pathemate, S. fp. 7, 
Ectiafii catoche, S. lp. 1. 
Ectlalis reioluta, S. fp. 2. 

8. Apoplexia (catakptica*) mufculis, fub 
artuum a vi externa motu, contractili- 
bus. * Catalepfin nifi fimulatam ipfe nunquam vidi, et 
ab aliis vifam frtquenter fimulatam fuilie credo. De 
morbo itaque rarius vifo, varie defciiptc, et faepe 
prorfus fimulato, pro certo ftatuere mihi vix liceiet ; 
fed genere ab apoplexia neutiquam diverfum efle, 
bene pcrfuafus fum j idecque hic inier spojltxiae 
fpecies collccavi. C U L L E N I. 197 Catalepfis, S. G. 176. L. 129. V. 230. Sag. G. 
281. Boerb. 1036. Junck. 44. 

Species apud Sauvagesium funt, Catalepfis hyfterica, S. fp. 1. 

r . " i i= b verminofa, S. fp. 2. 

a. .1 =5 a fumo, S. fp. 3. 
■, i ==s a menoftafia, S. fp. 4, 
*— ■ melancholica, S. fp. $. =s delirans, S. fp. 6. 9. Apoplexia (fuffocata) a potentia exter- 
na fuffbcante. 

Afp^iyxia fufpenforum, S. fp. 4. 
Afphyxia immerforum, S. fp. r. 
Afyhyxia flatulenta, S. fp. 12. ad apoplexiae ge- 
nus pertinet, fi a fignis externis dignofci poflet. 

Apoplexia faepe fymptomatica eft a 

1. Febris intermittentis. 

Apoplexia febricofa, S. fp. 9. 
Carus febricofus, S. fp. 3, 198 GENERA MORBORUM 

Cataphora timor, S. lp. 8. 
Typhomania febricoia, S. fp. i. 
Catalepfis quartanaria, S. lp. 7. 2. Febris continuae. 

Carus febrilis, S. fp. *. 
Typhomania continua, S. fp. 2. 
Typhomania agrypnocoma, S. fp. 3. 
Lethargus a febie, S. fp. 1. 

3. Phlegmaliae. 

Apoplexia inflammatoria, S. fp. 13. 
Lethargus cephaliticus, S. fp. 4. 
Lethargus pulmonicus, S. fp. 2. 

4. Exanthematis. 

Carus rariolofus, S. fp. 8. 
Apoplexia metaibtica, S. fp.6. 
Carus exanthematicus, S. fp. 18. 
Cataphora exanthematica, S. fp. 5. 

5. Hyfteriae. 

Apoplexia hyfterica, S. fp. 4. C U L L E N L 199 

Carus hyftericus, S. fp. 9. 
Afphyxia hyftcrica, S. fp. 8. 
Carus myftagmus, S. fp. 17, 
Carus hypochondriacus, S. fp. 13. 6. Epilepfiae. 

Apoplexia cpileptica, S. fp. 8«. 
Apoplexia fufpiriofa, S. fp. 10. 

7. Podagrae. 

Apoplexia arthritica, S. fp £. 
Carus archriticus, S. fp. 6. 
Cataphora arthritica, S. fp. 4. 
Lethargus arthriticus, S. fp. £. 

S. Vermium. 

Apoplexia verminofa, S. fp. i$. 
Carus verminofus, S. fp. 7. 
Typhomania verminofa, S. fp. 4. 

9. Ifchuriae. 
Carus Ifchuriofus, S. fp. 4. 2oo GENERA MORBORUM 

10. Scorbuti. 

Cataphora fcorbutica, S. fp. 5. 

G. XLIII. PARALYSIS. 

Motus voluntarii nonnulli tantum immi- 
nuti, faepe cum fopore. 

Paralyfis, Boerb. 1057. 

Hemiplegia, S. G. 170. L. 103. V. 228. 

Paraplexia, S. G. 171. 

Paraplegia, L. 102. V. 227. 

Paralyfi3, S. G. 169. L. 104. V. 226/Junck. iiji. 

Atonia, L. 120. 

I. Species idiopathicae funt, 

r. Paralyfis (partialis) quorundam muf- 
culorum tantum. 

Paralyfis, S. G. 169. L. 104. V. 226. Junck. 

115. 
Paralyfis plethorica, S. fp. 1. 
Paralyfis ferofa, S. fp. 12. 
Paralyiis nervea, S. fp. 11. C U L L E N I. 2 oi 

Mutiras a gloflblyfi, S. fp. r. 
Aphonia paraiytica, S. fp. 8. 

2. Paralyfis ( hemiplegica ) alterius corporis 
latcris. 

Hemiphlegia, S. G. 170. L. 103. V. 228. Sjxf, 
G. 276. 

Variat ratione habitus corporis. 

_ a. Hemiplegia in habitu plethorico. 

Hemiplegia ex apoplexia, S. fp. 7. 
Hemiple^ia fpafmodica, S. fp. 2. 

b. Hemiplegia in habitu leucophlegma- 
tico. 

Hemiplegia ferofa, S. fp. 10. 

Male recenfetur 

Hemiplegia apoftematoides, S. fp. ir. 

Qune fignis externis dignofci non poted, 
et 

Hemipiegia ex epilepfia, 3. fp. I2< 

Recenferi vix mcretur. 
C c 202 GENERA MORBORUM 

Paralyfis (paraplegica) dimidii corporis tranf- 
i verfim fumpti. 

Paraplexia, S. G. 171. Sag. G. 277. 
Paraplegia, L. 102. V. 227. 
Paraplexia fanguinea, S. fp. 2. 
Paraplexia a fpina bifida, S. fp. 3. 
Paraplexia rheumatica, S. fp. 1. 

4. Paralyfis (venenata) a potentiis fedan- 
tibus externe vel interne adhibitis. 

Paralyfi9 metallariorum, S. fp. 22. 
Hemiplegia faturnina, S. fp. 14. 

II. Species fymptomaticae funt, 

Hemiplcgia intermittens, S. fp. 8. 
Paraplegia intermittens, S. fp. 6. 
Paralyfis febrilis, S. fp. 8. 
Hcmiplegia exanthematica, S. fp. 6. 

Paralylis rheumatics, S. fp. 3. 
Hemiplegia atthritica, S. fp. £. 
Paralyfis rachialgica, S. fp. 2. 
Paraplegia rachialgica, S. fp. J. 
Paralyfi» biliofa, S. fp. 9, C U L L E N I. 20 : 

Hemiplegia franfverfa, S. fp. i. 
Paralyfis fcorbutica, S. fp. 6. 
Paralyfis fciophulofa, S. fp. £. 
Hemiplegia fcrophulofa, S. fp. 4, 
Hemiplegia fyphilitica. 0. fp. 3. 
Paraplegia lyphilitica, S. fp. 7. 
Paralyfis Polonica, S. fp. 7. 

Paralyfis a vomica, S. fp. 10. Paralyfis traumatica, S. fp. 4. 
Hemiplegia traumatica, S. fp. 9. 
Paraplegia traumitica, S. fp. 4. 

Tremorem, utpote femper fymptomaticun}, 
in numerum generum recipere nollem ; 
fpecies autem a Saltvagesio recenfi- 
tas, prout mihi vel Aftheniae vel Para- 
lyfios, vel convulfionis fymptomata efle 
videntur, hic fubjungam. 

T R E M O R. 

Artus akerna per itus et reditus frequentes 
motitatio. 

Tremor, S. G. 1*9. L. 139 V. 1S4. S2p 2>£. ao4 GENERA MORBORUM 
i, Species afthenicae, 

Tremor a debilitate, S. fp. i. 

Tremor fenilis, S. fp. 2, 

Tremor a coffea, S. fp. 4. 

Tremor a pathemate, metu, ira, gaudio, libidine 

S. fp. 14. 
Tremor typhodes, S, fp. 19», 

a. Species paralyticae. 

Tremor paralytodes, S. fp. 11. 
Tremor vertiginofus, S. fp. 7. 
Tremor a plethora, S. fp. 13- 
Tremor a fabutra, S. fp. 12. 
Tremor a bydrocephalo, S. fp. 8. 
Tremor fcorbuticus, S. fp. 10. 
Tremor rheumatifmalis, S. fp. 18. 
Tremor temulentus, S. fp. 3. 
Tremor metallutgorum, S. fp. £. 
Tremor traumaticus, S. fp. 17. 

3. Species convulfivae. 

Tremor coadtus, S. fp. 6. 
Tremor tendinum, S. fp. 9» 
Tremor palpiwns, S. fp. 16» C U L L E N I. 205 O. II. ADYNAMIl, Motus involuntarii, five vitales five natu* 
rales, imminuti. 

Adynamiae, V. Cl. VI. 
Defeflivi, L. Cl. VI. O. I. 

Leipopfychiae, S. Cl. VI. O. IV, Sag. Cf. IX. 
O. IV. 

G. XLIV. S Y N C O P E. 

Motus cordis imminutus, vel aliquamdiu 
quiefcens. 

Sjncope, S. G. 174. S. 94. V. 274. Sag. 280. 

Junck, 119. 
Leipothymia, S. G. 173. L. 93. V. 273. Sag, 

279. 
Afphyxia, S. G. 17^. L. 9^. V. 275. Sag. 281. 
Virium lapfus et animi dcliqui*, Hoffm. III. 267. so6 GENERA MORBORUM 

I. Idiopathicae. 

1. Syncope (cardiaca) fine caufa manifefta 
faepe rediens, cum palpitatione cordis 
vehementi in intervallis : Ex vitio cordis 
vel vaforum vicinorum. 

Syncope plethonca, S. fp. £. Scnac, Tr. de cocur, 

p. 540. 
Syncope a cordiogmo, S. fp. 7. Senac, de coeur, 

414. Morgagn. de fed. XXV. 2. 3. 10. 
Syncope a polypo, S. fp. 8. Senac, p. 471. 
Syncope ab hydrocardia, S. fp. 12. Senac, $3$. 

Scbreiber Almag. L. III. § 196. 
Syncope Lanzoni, S. fp. 18. Lanzon. Op. 11. p, 

462. 
Afphyxia Valfalv:ana, S. fp. 13. 

2. Syncope (occafionalis) a caufa mani- 
fefta oriens: Ex aftefiione lotius fyfte- 
matis. 

Ldpothymia a pathcmate, S. fp. 1. Senac, p. 544. 

Syncope pathetica, S. fp. 21. 

Afphyxiac a pathemate, S. fp. 7. 

Syncope ab antipathia, S. fp. g. Senac, p. 554, C U L L E N I. 207 

Syncope. a veneno, S. fp. 10. Senac, p. £46. 
Syncope ab apoftematis, S. fp.ir. Scnac, p. 554. 
Syncope a fphacelo, S. fp. 14. Senac, p. $£3. 
Syncope ab inanitione, S. fp. 1. Senac, p. 536. 
Syncope a phlebotomia, S. fp. 4. 
Syncope a dolore, S. fp. 2. Senac, p. 583. 
Afphyxia traumatica, S. fp. 14. 
Afphyxia neophytorum, S. fp. 17. 

II. Symptornaticae, five fymptomata mor- 
borum vel totius fyftematis, vel aliarum 
praeter cor partium. 

Syncope febrilis, S. fp. 3. Senac, p. £48. 
Syncope febricofa, S. fp. 17. Torti Therap. fpec. 

L. III. cap. 1. 
Syncope exanthematica, S. fp. ig. 
Syncope metaftatica, S. fp. 20. 
Leipothymia ftomachica, S. fp. 2. 
Syncope ftomachica, S. fp. 13. Scnae, p. £4$. 
Syncope hyfterica, S. fp. 6. Senac, p. 547. 
Syncope arthritica, S. fp. 16. Mufgrave de arthr. 

anomala, cap. 8. 
Syncope fcorbutica, S. fp. i£. Lind de fcorbuto, 

P. II. cap. 11. Senac, p, ^52. 2o8 GENERA MORBORUM 
G. XLV. DYSPEPSIA. 

Anorexia, naufea, vomitus, infiatio, ruc- 
tUs, ruminatio, cardialgia, gaftrody- 
nia, pauciora faltem vel plura ho- 
rum fimul concurrentia, plerumque cum 
alvo adftricta, et fine alio vel ven- 
triculi ipfius, vel aliarum partium mor- 
bo. Dyfpepfia, V. 277. 

Apejjfia, V. 276. 

Diaphora, V. 278. 

Anorexia, S. G. 162. L. 116. Sag. G. 268. 

Cardiaigia, S. G, 202. L. 48. V. 157. Sag. G. 

160. 
Gaftrodynia, S. G. 205. Sag. G. 161. 
Soda, L. 47. V. 161. 

Naufea, S. G. 250. L. 182. V. 159. Sag. G. 18;. 
Vomitus, S. G. 251. L. 183. V. 214 Sag. G. 186. 
Flatulent'13. S. G. 271. L. 165. V. 127. Sag. 

G. 207. 

I. Idiopathicae. 

Anorexia pituituofa, S. fp. 2. 
Anorexia a faburra, S. fp. 9. C U L L E N I. 

Anorexia exhauftorum, S. fp. 8, 
Anorexia paralytica, S. fp. i. 

Naufeaex cacochylia, S. fp. u. 
Vomitus pituitofus, S. fp. 26. 
Vomitus ruminatio, S. fp. 6. 
Vomitus a faburra, S. fp. 2. 
Vomitus a crapula, S. fp. 1. 
Vomitus lacleus, S. fp. 3. 

Flatulentia infantilis, S. fp. £. 
Flatulentia acida, S. fp. 1. 
Flatulentia nidorofa, S. fp. 2. 

Cardialgia bradypepta, S. fp. 9. 
Cardialgia a faburra, S. fp, 2. 
Cardialgia laclantium, S. fp. 11. 
Cardialgia flatulcnta, S. fp. 3. 
Cardiaigia para1ytic3, S. lp. 7. 

Gaftrodynia faburralis, S. fp. 1. 
Gaftrodynia flatuknta, S. fp. 2. 
Gaftrodynia periodynia, S. fp. 7. 
Gaftrodynia aftringens, S. fp. 9. 
Gaftrodynia atterens, S. fp. 10. 
Gaftrodynia a frigore, S. fp. 18. 

D d 209 210 GENERA MORBORUM 
II. Symptomaticae, 

i. A morbo ipfius ventriculi. 

Cardialgia fchirrofa^ S. fp. 6. 
Vomitus a piloro calloto, S. fp. 8. 
Vomitus a fteatomate ventriculi, S. fp. n. 

Naufea ab apoftemate circa cardiam, S. fp. 9. 
Gaftrodynia ulcerofa, S. fp. £. 
Vomitus ab ulcere ventriculi, S. fp. 10. 

Cardialgia a veneno, S. fp. 2. 
Gaftrodynia a veneno, S. fp. 4.. 
Vomitus a veneno, S. fp. 7. 

Flatulentia accidentalis, S. fp. 4. 
Gaftrodynia a peregrinis, S. fp. n. 
Anorexia biliofa, S. fp. 6. 
Naufea biliofa, S. fp. 6. 
Gaftrodynia biliola, S. fp. 3. 

Vomitus urinofus, S. fp. 2. 

Gaftrodynia calculofa, S. fp. 8. 
Vomitus bczoarticus, S. fp. 1 3. 

Cardialgia verminofa, S. fp. 10. 
Naufea a taenia, S, fp. 1. C U L L E N I. 211 

Vomitus verminofu9, S. fp. £. 

Gaftrodynia a xiphoide, S. fp. 1 2. 
Gaftrodynia Americana, S. fp. 6. 
Naufea ex compreflb ventriculo, S. fp. $. 
Vomitus a cartilagine xiphoidea, S. fp. 22. 

t 
Vomitus ab oefophago obftru&o, S. fp. 21. 
Gaftrodynia gaftrocelica, S. fp. 20. 
Naufea ex gaftrocele, S. fp. 4. 
Vomitus gaftrocelicus, S. fp. 18. 

Cardialgia fputatoria, S. fp. f. 
Cardialgia inflammatoria, S. fp. 13, 
Naufea ex gaftritide, S. fp. 10. 
Vomitus gaftriticus, S. fp. 19. 

2* A morbo aliarum partium vel totius 

corporis. 

1 
Vomitus cephalalgicus, S. fp. 23. 
Vomitus a dentitione, S. fp. 4. 
Vomitus iliacus, S. fp. 24. 
Naufea ex pancieatis fchirro, S. fp. 3. 
Vomitusa pancreate, S. fp. 17. 
Vomiiu3 ab hepate obftruclo, S. fp % 16. 
Anorexia melancholica, S. fp. £. 
Gaftrodynia hypochoitdriaca, S. fp. 16. 
Fhtulentia hypochondiuca, S. fp. 3. 212 GENERA MORBORUM 

Flatulentia convulfiva, S. fp. 7. 
Vomitus hypochondriacus, S. fp. 6. 
Vomitus atrabilarius, S. fp. 15. 
Anorexia mirabilis, S. fp. 10. 
Galtrod^nia hyiterica, S, fp. 14. 
Gaftrodynia puliutilis, S. ip. j 3. 
Gaftrodynia chlorotica, S. fp. 15. 
Naufea a femine corrupto, S. lp. 8. 
Naufea gravidarum, S. fp. 2. 
'Vomitus gravidarum, S. fp. 12. 
Flatulentia lochialis, S. fp. 6. 
Anorexia atthritica, S. fp. 12. 
Cardialgia arthritica, S. tp. 8. 
Naufea nephritica, S. fp. 7. 
Vomitus nephriticus, S. fp. 20. 
Anorexia Stewartiana, S. Ip. 13. 
Cardislgia a cardiogmo, S. fp. 12. 
Anorexia plethorica, S. fp. 3. 
Anorexia cacheclarum, S. fp. 7. 
Anorexia febrilis, S. fp. 4. 
Cardialgia febricofa, S. fp. 4. 
Gaftrodynia febricofa, S. fp. 17. 
Vomitus febricofus, S. fp. 29. 
Vomitus rabiofus, S. fp. 14. 
Vomitus baemorrhagicus, S. fp. 28» 
Gaftrodynia metaftatica, S. fp. 19. 
Naufea marina, S. fp. 12. C U L L E N I. 2I3 

Vomitus marinus, S. fp. 25. 
Anorexia neophytorum, S. (p. 11» G. XLVI. HYPOCHONDRIASIS. 

Dyfpepfn cum languore, moeftitia, et metu, 
ex caufis non aequis, in temperamento 
melancholico. 

Hypochondriafis, S. G. 220. L. 76. V. 218. Sag. 

33 2 - 
Morbus hypochondriacus, Boerb. 1098. 

Malum hypochondriacum, Hoffm. 111. 64. Juitcb» 
36. 

Speciem idiopathicam unicam tantum novi. 

Hypochondriafis melancholica, S. fp. 3. 

De Hypochondriafi algida, S. fp. 10. mihi 
non liquet. 

Species fequentes ex Fraecassino, ex 
theoria parum certa confietae, mihi 
videntur. 

Hypochondr'ufi9 biliofv, S. fp. 1. 2i4 GENERA MORBORUM 

HypochondrLfis fanguinea, S. fp. 2. 
Hypochondriafrs pituitofa, S. fp. 4. Symptomaticae funt, 

Hypochondriafis hyfterica, S. fp. $, 
Hypochondriafis phthifica, S. fp. 6. 
Hypochondriafis afthmatica, S. fp. 7. 
Hypochondriafis calculofa, S. fp. 8. 
Hypochondriafis tympanitica, S. fp. 9. 

G. XLVII. CHLOROSIS. 

Dyfpepfia, vel rei non efculentae defide- 
rium ; cutis palior vel decoloratio; ve- 
nae minus plenae, corporis tumor mol- 
Hs; afthenia; palpitatio; menftruorum* 
retentio. Chlorofis, S. G. 309. L. 2.21. V. 305. Sag. G. 13^.. 
Boerb, 1285. Hoffm. III. 311. Junck. 86. * In hoc chara&ere antea db:i menftruorum 

facpe retentio ; quafi fpecies chlorofts effet in qua 

menfes C U L L E N h 215 

Chlorofeos unicam fpeciem veram agnofci- 
mus, fcilicet, 

Chlorofis virginea, S. fp. r. 
a. Chlorofis amatoria. 

Caeterae Sauvagesii fpecies fpuriae, five 
decolorationes, fymptomaticae funt. 

Chlorofis a menorrhagia, S. fp. 2. 
Chlorofis gravidarum, S. fp. 3. 
Chlorofis infantum, S. fp. 4. 
Chlorofis verminofa, S. fp. £. 
Chlorofis viridis, S. fp. 6. menfes rite fluxerunt, et cogitavi de fpecie quadan? 
cachexiae huc referenda. Sed nunc dubito ari 
fpecies cachexiae quaevis fub titulo Chlorofj9, vei 
lub characlere hic dato, re6te poni pofiit; et nul- 
lam chlorofis fpeciem veram, praeter illam quae 
retentionem menltruorum comitatur, agnofcere vel- 
lem. Hirjc vocabulum faepe in characlere nunc 
omiffum eft ; fed fimul fateri cogor, chlorofin ideo 
hic minus re£te pro gcnere recenfitam efie, cum 
pro fymptomate amenorrhoeae femper haberi pof- 
fit. ii6 GENERA MORBORUM 

Chlorofis ab hydrothorace, S. fp. 7. 

Chlorofis maculofa, S. fp. 7. 

Chlorofis Carthagenic , S. fp. 10. 

Chlorufis Bengualenfis. S. fp. »i. 

Chlorofis rachialgica, S. lp, 12. •C U L L E N L at? O. III. S P A S M L Mufculorum vel fibrarum mufcularium mo- 
tusadnormes*. 

Spafmi, S. Cl. IV. V. Cl. V. Sagi Cl. VII. 
Motorii, L. Cl. VII. 

Morbi fpafmodici et convulfivi, Hoffm. III. <j» 
Spafmi et convuifiones, Junck. 45. 54. 
Epilepfia, Boerh. 107 1. 1088. 

Sect. I. In fun&ionibus animalibus. 
G. XLVIII. T E T A N U S. 

Totius fere corporis rigiditas fpaftica* 

Tetanus, S. G. 122. L. 127. V. 180. Sdg. 0. 
328. 

* Motus abnormes funt qui e* caufa praeterfiaturali 
•riuntur, et qui violentia, frequentia, vel diuturm* 

%m 
E € 218 GENERA MORBORUM 

Catochus*, S. G. 123. L. 128. V. 183. Sag. G. 

229. 
Opifth tonos, V. i8r. 
Epiitnjionos, V. 182. 

Hujus fpecies, ut folet, plures recenfuit Sau- 
vagesius; fed omnes, quae idiopathi- 
cae dici queunt, ad unam, ni fallor, re- 
ferri pofiunt, et cujus forma praecipua 
apud Sauvagesium appellatur 

Tetanus Indicus, S. S. £. de quo plura haberi 
poflunt apud Hillary, Barbadoes, p. 219. Chal- 
men, Lond. Med. Obf. Vol. I. Art. 12. D. 

Monro, 

tate contra&ionis praeter modum fiunt; et nullus 
dubito quin huiufmodi motus, in morbis omnibus 
fub hoc ordine a nobis collocatis, revera fiunt ; plu- 
res Jicet morbi fint, quam fub eodem ordine ab aliis 
nofologis recenfiti fuerunt. 

* Catochus apud Sauvagesium genus efl mi- 
nime narurale, cum genus illud conjunxerit fpecies 
natura prorfus diverfas ; ideoque ejufrrodi genus o- 
mifi, fed fpecies fub eo recenfitas, quae a rigidjtate 
fpaftica pendeant, ad tetani genus huc retuli. C U L L E N I. 219 

Monro, Edinb. Phyf. et Liter. Effays. Vol. III. 
Art. 30. A- Monro, Art. 31. et fub nomine 
fpafmi apud Bontium de med. Iad. meth. med. 
cap. 2. 

Nec alius morbus eft, 

ConvulGo Indica, S. fp. 9. 

Variat autem Tetanus ratione caufae re- 
motae, quatenus nimirum vel a caufa 
interna, vel a frigore, vel a vulnere 
oriatur. A vulnere, varietas frequen- 
tiffima apud Sauvagesitjm appella- 
tur 

Tetanu9 traumaticus, S. fp. 11* 

Variat etiam quavis caufa ortus Tetanus 
ratione partis corporis aflectae ; hinc 

Tetanus tonicus, S. fp. io 

Tetanus holotonicus, S. fp. 4. 

Catochus holotonicus, S. fp. 1. M. Fehr. i.a . E- 

phem. German. D. II. A. I. Obf. 1. 
C*tochus cervinus, S. fp. 2, Stork. Ann. Med. 

1.758. M.Juli», %io GENERA MORBORUM 

Tetanus opifthotonicus, S. fp. 3. 
Tetanus emprofthotonicus, S. fp. 2. 

Tetani fpecies fymptomaticae funt, 

Tetanus febricofus, S. fp. 10. Stork, Ann. Med. 

759' P- l66 - 
Tctanus hemiplegicus, S. fp. 9« 

Tetanus lateralis*, S. fp, 6. Morgagn. de cauf. 

et fed. X. 2. et 3. 

Tetanus fyphiliticus, S. fp. 7. 

Tetanus verminofus, S. fp. 8. 

Tetanus hyftericus, S. fp. 12* 

Tetanus mirandus, S. fp. 13. 

Catochus diurnus, S. fp. 6. 

G. XLIX. T R I S M U S. 

Maxillae inferioris rigiditas fpaftica. 

Trifmus, S. G. 117. L. 124. Sag. G. 223. 
Capiftrum, V. 208. 

* In exemplo Tetani hteralis quod profert Sau- 
vagesius, adfuit in eodem aegro alterius lateria 
paralylis; ide> que hic mox poft Tetanum hemiple- 
gicum poiui ; fed fi Tetani lateralis exemplum a 
Morgagnio allatum, firie alterius lateris paralyfi 
fuir, de quo tamen mihi non conftat, idem inter 
varietates idiopathicas recenferi potuiflet. C U L L E N I. fc *i 

I, Species. verae funt, 

i* Trifmus (nafcentium) infantes intra 
duas primas a nativitate feptimanas 
corripiens. 

Trifmus nafcentium, S. fp. i. Heifler, Comp. med, 
praft. cap. XV § io. Cleghorrfs Minorca, In- 
trod. p. $$. Hofer. in Aft. Helvet. tom, I, 
p. 65. 

2. Trifmus (traumaticus) omnium aeta- 
tum, a vulnere vel frigore, 

Trifmus traumaticus, S. fp. 2, LonJ. MeJ. Obf. 

Vol. I. Art. 1. 7. Vol. II. 34. Vol. III. 31. Voi. 

IV. 7. 
An^ina fpafmodica, S. fp. 18. Zwingeri aft„ 

Helvet. tom. III. p. 319, 
Convulfio a nervi pundlura, S. fp. 2. 
Triimus cararrhalis, S. fp. 1$. Hillarys Barba- 

does, 221. Lond. Med. Obf. vol. IV. 7. 

II. Sequentes apud Satjvagesium Trifmi 
fpecies, fpurias, vcl falfas dicimus; vel 
quod non a fpafmo, fed ab alio muf- 122 GENERA MORBORUM 

culorum vitio pendeant, vel quod con- 
vulfivac potius quam fpafmodicae iint, 
vel, denique, quod faciei potius quam 
maxillae inferioris, mufculorum affec- 
tiones fint. Trifmus inflammatorius, S. fp. 3. 
Trifmus fcorbuticus, S. fp. 4; 
Trifmus capiftratus, S. fp. u» 
Triimus arthriticus, S. fp. 9. 

Trifmus verminofus, S. fp. <j. 
Trifmus hypochondriacus, S. ip. & 
Trifmus febrilis, S. fp. 10. 
Trifmus ctepitans, S. fp. 7. 

Trifmus occipitalis, S. fp. 12. 
Trifmus maxillatis, S. ip. 13. 
Trifmus dolorificus, S. fp. 14, 

Trifmus cynicus, S. fp. 16. 
Trifmus cynogelos, S. fp. 17. 
Trifmus fardonicus, S. fp. 18. 
Trifmus diaftrophe, S. fp. 19. C U L L E N I. 223 

G. L. C O N V U L S I O. 

Mufculorum contradtio clonica, abnormis, 
citra foporem. 

Convulfio, S. G. 128. L. 142. V. 191. Sag. G»' 

I. Idiopathicae. 

Convulfio univerfalis, S. fp. 11. 
Hieranofos, L. j 44. V. 190. 
Convuliio habitualis, S. fp. 12. 
Convulfio intermittens, S. fp. 16. 
Convulfio hemitotonos, S. fp. 15. 
Convulfio abdominis, S. fp. io. 
Convulfio ab inanitione, S. fp. 1. 
Convulfio ab onanifmo, S. fp. 13. 
Scelotyrbe feftinans, S. fp. 2. 

II. Symptomaticae. 

Convulfio a capitis i&u, S. fp. 4. 
Convulfio nephr.»lgica, S. fp. 6. 
Convulfio gravidarum, S. fp. 14, 
SceJotyrbe verminofa, S. fp. £, 
Convulfio febrilis, S. fp. 3. 224 GENERA MORBORUM 
G. LI. CHOREA*. 

Impuberes utriufque fexus, ut plurimum 
intra decimum et decimum qusrtum 
aetatis annum adorienres, morus con- 
vulfivi ex parte voluntarii, plerumque 
alterius lateris, in brachiorum et ma- 
nuum motu, hiftrionum gefticulariones 
referentes ; in greflu, pedem alterum 
faepius trahentes quam attollentes. 

Scclotyrbe, S. G. 136. Sag. G. 243. 
Chorea, L. 139. 

Speciem unam tantum videre mihi conti- 
git, quae apud Sauvagesium audic 

Scclotyrbe chorea Viti, S. fp. 1. 

Chorea St. Vui Sydenbam. Sched. f monitoria. * Irt priore hojus libri editione, Choream pro 
convulfionis fpecie habui ; cum aurem ratione tum 
aetatis quam adoritur, tum motuum quos exbibet, a 
quavis alia convuifionis (pccie plurimum diffcrat, hic 
pro gencre divcrfo pofui. C U L L E N I. 2.2$ 

Nec alia eft, 

Sceloryrbe infhbilis, S. fp. 3. et fortaffis 
Scelotyrbe intermittens, S. fp. 4. 

G. LII. R A P H A N I A. 

Articulorurn contractio fpaftica cum agi- 
tatione convulfiva, dolore vioientiffimo, 
periodico. 

Raphania, L. 14$. V. 193. Linn. Amoen. acad. 

Vol. VI. 
Convuifio raphania, S. fp. 7. 

Germanis Der Kriebel Krankheit. 

Eclampfh typhodes, S. fp. 1. Sennert. de febr. 
L. IV. cap. 16. Gregor Horfi. oper. torn. II. 
L. VIII, obf. 22. Brunner in Ephem. Genn. 
D. III. A\ II. obf. 224. Willifch. ibid. Cent. 
VII. obf. 13. Wepfer de aftecl. cap. obf. 120. 
Brcflauer Sammlung 171 7. Julio, Septembri, 
et Decembr, Ibid. 1723. Januar. A. N. C. 
Vol. VII. Obf. 41. Bruclmann. Ccmm. No- 
rimb. 1743, pag. 50. 

F f 226 GENERA MORBORUM 

Convulfio ab uftilagine, S. fp. 8. 

An Convulfio Solonlenfis vel Necrojis ojlilngi- 
nea fit idem morbus ? 

Vide Sakrne in Memoires prefentes a 1'acad. des 
fciences, tom. II. 

G. LIII. E P I L E P S I A. 

Mufculorum convulfio cum fopore. 

Epilepfia, S. G. 134. L. 143. V. 188. %. G. 

34. Boerb. 107 1. Hoffm. III. 9. Junck, £4. 
Eclampfia*, S. G. 133. 189. Sag. G. 240. * Eclampfiam quafi morbum acutum, ab epilepfia, 
quam pro chronico habenr, diftinguere, et pro diver- 
fo genere ponere, voluerunt Sauvagesius et Vo- 
gelius; fed, cum inter morbos acutos et chronicos 
limites accuratos ponere ubique difhcile fit, et cum 
cclampfia Sauvagesii, tum caufis tum phaei-ome- 
nis plerumque cum epilepfia exacte congruat, illam 
genere ab epilepfia diverfam efle nequrquam habere 

poflum» C U L L E N I. 227 

Species idiopathicae funt, 

i. Epilepfia (cerebralu) fine caufa mani- 
fefta fubito adoriens ; praegrefla nulla 
fenfatione molefta, nifi fortaffis verti- 
ginis vel fcotomiae alicujus. EpUcpfii plethorica, S. fp. i. 
Eclamplia plethorica, S. fp. 7. 
Epileplia cachcctica *, S. fp. 2.? 

z. Epilepfia (Jympathka) fine caufa ma- poffam. Ejufmodi genus prorfus omifit Linnaeus, 
ct quae plura ad eclampfiam ab epilepfia diftin- 
guendam protulit Sagarus, fpeciem tantum non 
genus diltinguere poffunt. 

* Epilepfia, apud Sauvages ium cacheBica dicla, 
revera duarum fpecierum effe videtur. Primo enim 
hanc cacbeSlicam cum Jerofa Hoffmanni et Pi- 
sonis eandem effe autor ftatuit; . deinceps, utpote 
acii repulfo orta, eadem effe cum fpecie fua undeci- 
ruA nimirum exantbcmatica, ftatui poteft. Hinc eft 
qu>d hanc epilepfiam cachecticam utrcque loco po- 
fui, fcd dubius, et aliis dijudicandum relinquens. 22S GENERA MORBORUM 

nifefta ; fed praegreffa fenfatione au- 
rae cujufdam a parte corporis quadam 
verfus caput affurgentis. 

Epilepfia fympathica, S. fp. 8. 
Epilepiia pedifymptomatica, S. fp. 6. 

3. Epilepfia (occaftonalis) ab irritatione 
manifefla oriens, et ablata irntatione 
ceffans. 

Variat pro diverfitate irritamenti, et hinc 
Ab injuria capiti illata. 

Epih pfia traumatica, S. fp, 13. 
Eclampfia traumatica, S. fp, 9. 

A dolore. 

Epilepfia a dolore, S. fp. 10. 
Epilepfia rachialgica, S. fp. 14. 
Eclampfia a doloribus, S. fp. 4. 
3. Rachialgica, 

b. Ab otalgia. 

c. A dentitione. 

Eclampfia parturientium, S. fp. 3, C U L L E N I, 229 

A vermibus. 

Eclampfia verminofa, S. fp. x. 
A veneno. 

Eclampfia ab atropa, S. fp. ir. 
Eclampfia ab oenanthe, S. fp. 12; 
Eclampfia a cicuta, S. fp. 13. 
Eclampfia a coriaria, S. fp. 14. 

A fcabie, vel alia acris humoris effufione/ 
retropulfa. 

Epilepfia exanthematica, S. fp. 11. 
Epileplia cacheclica, S. fp. 2. 

A cruditate ventriculi. 

Epilepfia ft.jmachica, S. fp. 3. 
Eclampfia a faburra, S. fp. 5. 

A pathemate mentis. 

Epilepfia a pathematt, S. fp. 7. 

Ab haemorrhagia nimia. 
Eclampfia ab inanitione, S. fp. 8. .30 GENERA MORBORUM 

A debilitate. 

Eclampfia neophytorum, S. fp. i£. 

Epilepfiae fymptornaticae funt, 

Epilcpfia febricofa, S. fp. g. 
Eclampfia febricofa, S. fp. 17. 
Eclampfia exanthematica, S. fp. 10. 
Epilepfia uterina, S. fp. 4. 
Epilepfia fyphilitica, S. fp. 12. 
Eclampfia ab hydrocephalo, S. fp. 16. 
Eclampfia ab ifchuria, S. fp. 6. 

Sect. II. In functionibus vitalibus., 

In actione cordis. 

G. LIV. PALPITATIO. 

Motus cordis vehemens, abnormis. 

Palpitatio, S. G. 130. L. 132. V. 213. Sag, 
237. Hoffm, III. 83. Junck. 25, 

Si palpitationis caufae variae externis fig- 
nis dignofci poffenr, plures ejus fpecies 
cum Sauvagesio pro diverfitate cau- C U L L E N I. 231 fae flatuere potuiffemus ; fed, cum cau- 
fae diverfae nullo rnodo, quantum no- 
vimus, diflingui queant, non nifi fpe- 
ciem unicam idiopathicam ftatuere pof- 
fum, et quam charactere fequenti in- 
figniri vellem. Palpitatio (cardiaca) fere conftans, faltem 
facpe rediens, fine alio morbo eviden- 
te. 

Pro fynonimis fequentes Sauvag£sii fpe- 
cies recenfere placet. 

Palpitatio ab aneuryfmate cordis, S. fp. 1. Senac t 
Mal. de coeur. p. 484. Lanciji de aneuryfm. 

Palpitatio tremula, S. fp. 4. Senac de coeur, p. 
fo 4 . 

Palpitatio apoftermtofa, S. fp. 7, LanciR de a- 
neuryfmate, lib. 1. prop. {. Stnac de coeur, 

Palpitatio a corde oflificato, S. fp, 2. Senac de 

coeur. pag. 484. Morgagn. de fed. Ep. XXIV. 

»7- 
Palpitatio calculofa, S. fp. 3. 23 2 GENERA MORBORUM 

Pal/ifario a polypo, S. fp. £. Senac de coeur. 

Lib IV. cap. 16. p. 484. 
P-lpitatio polypoia, ">. '"x 6. 
Palpitario ex aortae aneuryfmate, S. fp. 8. 
Palpiutio ex aortae anguftia, S. fp. 9. Lancifi de 

aneutyf. prop. £3. Senac, 484. 

Palpitationis fpecies fymptomaticae funt, 

Palpitatio a pancreate, S. fp. 10. Storck. Ann. 

med. I. p. 24^. 
Palpitatio arthiitica, S. fp. 11. 
Palpitatio chlorotica, S. fp. 12. 
Palpitatio hyfterica, S fp. 13. 
Palpitatio melancholica, S. fp% 14. Lanciji de a- 

neuryf. prop. 44. 
Palpitatio febricofa, S. fp. 1$. Storck Ann. med. 

«• P- 75- 

In adtione puimonum, 

G. LV. A S T H M A. 

Spirandi rjifficultas per intervalla fubiens ; 
cum anguftiae in peclore fenfu, et re- 
fpiratione cum fibilo ftrepente; tuffis C U L L E N I. 2?' " fub initio paroxyfmi difficilis, vel nulla, 
verfus finem libera, cum fputo muci 
faepe copiofo. 

Afthma, S. G. 14$. L. 161. V. 268. Sag. G, 

252. 
Afthma convulfivum et fpafmodico-fhtulentum, 

Hofm. III. 94. 
Afthma fpafticum, Junck, tab. 51. 

Species idiopathicac funt, 

1. Afthma (Jpontamum) fine caufa mani- 
fefta, vel alio morbo comitante. 

Afthma humidum, S. fp. 1. fl.itulentum, Floyer 

on the afthma, chap. 1. 
Afthma convultivum, S. fp. 2. Willh, Pharm. 

rat. P. II. Se£t. 1. cap. 12. 
Afthma hyftericum, S. fp. 3. Floyer on the afth- 

ma, chap. 1. 
Afthma ftomachicum, S. fp. 8. lloytr, Schema 
of tbe fpecies of afthma. Periodic afthmi, 6. 
Orthopnoea fpafmodica, S. fp. 3. 
Orthopnoea hyfterica, S. fp. 4. 

G g «• 234 GENERA MORBORUM 

2. Afthma {exanthmaticum) a fcabie vel 
alia acris effufione retropulfa. 

Afthma exanthematicum, S. fp. n. 
Afthma cacheclicum, S. fp. 13. 

3. Afthma (plethoricwri) a fupprefla eva- 
cuatione fanguinis antea folita, vel a 
plethora fpontanea. 

Afthma plethoricum, S. fp. 1$. 

Species aflhmatis fymptomaticae funt, 

Afthma hypochondriacum, S. fp. 4. 

Althma arthriticum, S. fp. £. 

Afthma venereum, S. fp. 14. Junck. tab. 32. 

G. LVI. DYSPNOEA. 

Spirandi difficultas perpetua, fine anguftiac, 
et potius cum repletionis et infardtus 
in pedtore, fenfu. Tuffis per totum 
morbi decurfum frequens. 

Dyfpnoea, S. G. 144. L. 160. V. 267. Sag. 251. 
Junch 32. 

Orthopnoea, S, G, 146, L. 162. V. 269. &y» 
G. 253. C U L L E N I. 235 

Species idiopathicae funt, 

1, Dyfpnoea (catarrhalis) cum tuffi fre- 
quente, mucum vifcidum copiofum eji- 
ciente. 

Afthma catarrhsle, S. fp. 16. 

Aiihraa pneumjnicum, JVMis, Pharm. rat. P. 
II. leift. I. cap. 12. 
Afthma pituitofum, Hoffm. III. (e£t. II. cap. II. 

§3. \ 

Aithma pneumodes, S. fp. 17. 

2. Dyfpnoea (ficca) cum tuffi plerumque 
ficca. 

Hujus c?ufie variae haud facile dignofcen- 
dae funt ; fequentes autem Sauvage- 
sii fpecies huc referri poflunt. 

Dyfpnoea a tuberculis, S. fp. 2. 
Dyfpnoea a fteatomatis, S. fp. £. 
Orthopnoea a lipomate, S. fp. 18. 
Dyfpnoea a hydatidibus, S. fp. 4.. 
Dyfpnoea polypofa, S. fp. 20. 

3. Dyfpnoea (aerea) a minima quavis 
tempeftatum mutatione au&a. 

Dyfpnoea a pneumatia, S. fp. 12« i$6 GENERA MORBORUM 

4. Dylpnoea (terrea) cum tuffi materiem 
terream veL calculofam ejiciente. 

5. Dyfpnoea (aquofa) cum urina parca et 
oedemate pedum, fine fV.dtuatione in 
peclore, vel alirs charadterifticis hydro- 
thoracis fignis. 

Dyfpnoea pituitofa, S. fp. 1. 
Orthopnoea ab hydropneumonia, S. fp 12. 

6. Dyfpnoea (pinguedinofa) in hominibus 
valde obefis. 

Orthopnoea a pinguedine, S. fp. 6. 

7. Dyfpnoea (thoracha) a partibus thora- 
cem cingentibus lacfis, vel male con- 
formatis. 

Dyfpnoea traumatica, S. fp. r$. 
Orthopnoea traumatica, S. fp. 14. 
Dyfpnoea Galenica, S. fp. 16». 

Dyfpnoea rachitica, S. fp. 10. 
Afihma a gibbc, S. <p. 9. C U L L E N I. 237 

8. Dvfpnoea (extrinfeca) a caufis extcmis 
manifeftis. A^h na pulverulentorura, S. fp. jr. 
Ailhma metalhcum, S. fp. 12. 
Orthopnoea a vaporibus, S. fp. 16. 
Orthopnoea a deglutitis, S. lp. 9. 
O. thopnoea a fungis, S. fp. 2£. 
Orthopnoea ab antipathia, S. fp. i£. 
Orthopnoea a bronchocele, S. fp. 10. 

Dyfpnoeae fpecies fymptomaticae funt fymp- 
tomata, 

1. Morborum cordis, vel vaforum majo- 
rum, 

D/fpnoea a corde, S. fp. ir. 
Afthma a polypo cordis, S. fp. 6. 
Orthopnoea polypoia, S. fp. 26. 
Orthopnoea cardiaca, S. fp- 2. 
Dylpnoea aneuryfnrutica, S. fp. iq. 
Oithopnoea ab aneuryfmatt, S. fp. 8. 
Dyfpnoea ab aortae anguftia, S. fp. 22. 

2. Tumoris abdominalis, 
Dyfpnoea a phyfconia, S. fp. 7. 238 GENERA MORBORUM 

Dyfpnoea a graviditate, S. fp. 8. 
Dyfpnoea tympanitica, S. fp. g. 
Dyfpnoea a liene, S. fp. 14. 
Dyfpnoea a ftomacho, S. fp. 13. 
Dyfpnoea a gaftrocele, S. fp. 17. 
Oithopnoeaagaftrocele, S. fp. n. 3. Variorum. morborum,. Afthma febricofum, S. fp. 18. 
Orthopnoea febricofa, S. fp. 20; 
Orthopnoea peripneumonica, S. fp.' I. 
Orthopnoea pleudo-peripneumonica, S. fp. 21. 
Orthopnoea variolofa, S. fp. 24. Dyfpnoea fcorbutica, S. fp. 1 8. 
Orthopnoea fcorbutica, S. fp. 22. 

Orthopnoea a hydrothorace, S. fp. £4 
Onhopnoea ab empyemate, S. fp. 13. 
Orthopnoea a vo 1 ica, S. fp. f, 
Dylpnoea a vomica, S. fp. 6. 

Orthopnoea a hydrocephalo, S. fp. 23» 
Qrthopnoea a vermibus, S. fp. 17* C U L L E N I. z 39 

G. LVII. PERTUSSIS. 

Morbus contagiofus ; tuflis convulfiva, 
ftrangulans, cum infpiratione fonora, ke- 
rata; faepe vomitus. 

Pertuffis, Sydenham. Ed. Leid. p. 200. JJI. 312.' 

Huxham de aere, ad ann. 1732. 
Tuffi- convulliva, five ferina, Hoffn:. III. 1 n, 
Tuffis ferina, S. fp. 10. Sag. fp. 10. 
Taffi» convulfiva, S. fp. 11. Sag. fp, 11. 
Amphimerina tufficulofa, S. fp. 13. 

III. In fundtionibus naturalibus. 

G. LVIII. P Y R O S I S. 

Epigaftrii dolor urens, cum copia humoris 
aquei, plerumque infipidi, aliquando 
acris, eructata. 

Pyrofis, S. G. 200. Sag. G. 158. 
S>da, L. 47. V. 1^4. 
Sceus, The WatjertBrash, 24° GENERA MORBORUM 

Species unica vera, 

Pyrofi Suecica, S. fp. 4. 

Cardwlgu fputatoria, S. fp. £. 

Caeterae Sauvagesii fpecies fymptoma- 
ticae funt, 

1 

Pyrofis vulparis, S. fp. 1. 
Pyrofis a conccptione, S. fp. 6. 
Pyrofis biliofa, S. fp. 2. 
Pyroiis a phl >gofi, S. fp. 3. 
Pyrofis ulcerola, S. fp. £. 

G. LIX. C O L I C A. 

Dolor abdominls, praecipue circa umbi- 
licum torquens ; vomitus ; aivus ad- 
ftritta. 

Colica, S. G. 204. L. ^o. V. 160. Sag. G. 162. 

Junck. 106. 
Colica fpafmodica et flptulenta, Hoffm. II. 284. 
Rachialgia, S. G. 211. Sag. G. 168. 
Ileus, S. G. 252. V. 162. Sag. G. 187. 

Iiiae?, L. 185. 
Dolor et fpaCmus iliacus, Rffm. II. 263. 
Paffio iliaca, Junck, 107. C U L L E N I, 24I 

Species idiopathicae funr, 

i. Colica (fpafmodica) cum retractione 
umbilici et fpafmis mufculorum abdo- 
minalium. 

Colica fpafmodic», S. fp. 7» 

Colica rlatuienta, S. fp. 1. 

Ileus phyfodes, S. fp. 9. 

Colica biiiofa, S. ip. 5 *. 

Colica pituitofa, S. fp. 2 f. 

Ileus a colo pituita intarcto, S. fp. £» 

Ileus Indicus, S. fp. 8. 

Variat fymptomatis fuperadditis ; hinc, * Cum vomitus quivis vehemens et faepe repeti- 
tus bilem pierumque eliciat, cclicam quam, ex vo- 
mitu bilis folo, biliofam appellarunt medici, omnino 
fpafmodicam efle cenfeo. 

f Pituita in parte quadam inteftinorum congefta 
non nifi a fpafmo obftiuente fieri videtur; ideoque 
tum colicam pituitofam t tum ilcum } a colo pituita in- 
farclo t hic appofui. 

H h *4* GENERA MORBORUM 

a. Colica cum vomrtu ftercoris, vel rerum 
per anum injedtarum. 

Ileus fpafmodicus, S. fp. 3*. 
Ileus volvulus, 8. fp 7. 

b. Colica cum inflammatione fuperveniente, 

Ileus inflammatonus, S. fp. 1. 
Colica phlogiftica, S. fp. 6. 

4. Colica (pittonum) praeeunte ponderis 
vel moleftiae in abdomine, praecipue * tleus gradu tantum, nequaquam natura, a eolica 
differre mihi videtur; ideoque ileum pro varietate 
colicae tantum hic recenfui. Multi quidem medici 
ileum omnem inflammatorium efle putarunt. Dolorern 
autem abdominis, five colicam, cum vomitu ftercoris 
fine inflammatione adefle, ipfe aliquoties vidi. Sin au« 
tem inflammatio aliquando adfit, fi eadem colicae fu- 
pervenerit, colicam phlogifticam dari re&e monuk 
Sauvagesius; nec ideo epigenomeno genus muta- 
ri ; et fi quidem cum dolore abdominis et vomitu ab 
initio adfuerit inflammatio, morbum pro exteritide 
habere vellem. Den^que, quovis modo dari ikum 
genus a colica diverfum concedere non poflum. C U L L E N I. a 43 

circa umbilicum, fenfu; accedente do- 
lore colico, primum levi, non continuo, 
et praecipue poft paftum audto; tan- 
dem graviore et fere perpetuo ; cum 
dolore brachiorum, et dorfi, in paralyfin 
demum abeunte. Rachialgia pi&onum, S. fp. i *. 
Colica pidtonura Cifefii. et fuccedentium Aufto> Variat ratione caufae remotae; et hine 
a» A veneno metallico. 
Rachialgia metallica, S. fp. j. * Rachialgiam a colica genere diverfam effe ne- 
^uaquam video. Symptomata enim colicae effentia- 
lia in utroque morbo femper adfunt ; et fi forte alteri 
quaedam fuperaddita fint, haec fpeciem non genus 
diverfum conftituere poffunt. Ut medici igitur nu- 
peri fere omnes, ita ego quam racbialgiam appella- 
runt Astrucius et Sauyagesius, pro fpecie coli- 
cse habui ac recenfui. 244 GENERA MORBORUM 

Colica pictonum troncbin. Sp. five a caufa remo- 

ta ada. 

b. Ab acidis ino-eftis. 

Rachialgia pictonum, S. fp. x« Ironcbin. fp, 
3' 

c. A frigore. 

Rachialgia ab adiapneuflia, Troncbin. fp. £, 

d. A contufione dorfi. 
Rachialgia traumatica, S. fp. 7. 

3. Coliea (ftercorea) in hominibus alvi 
tardae, poft diuturnam alvi obftipati- 
onem. 

Colica /rercorea, S. fp. 5, 

lleus a faecibus induratis, S. fp. 2. 

4. Colica (accidentalis) a materie acri in- 
gefta. 

Colica aecidentalis, S. fp. \% K C U L L E N L. 245 Colica Japonica, S, fp. 10. 
Col'ca Id6ten;ium, S. ip. 20. 
Ileus a veneno, S«. ip. 14. 

Cholera fieca auriginoia a fungis venenajis, S, 
f P . 2. 

5. Colica (meconialis) neophytorum a r»e- 
conio retento. 

Celica meconialis, S. fp. 19« 

6. Colica (callofa) cum fenfu in quadam 
inteftinorum parte ftricturae, et faepe 
ante eam collecti fjatus cum aliquo do- 
lore, qui fl3tus etiam per eandem pau- 
latim tranfiens evanefcit ; alvo tarda, 
et tandem non nifi faeces paucas liqui- 
das egerente. 

Ileus a callofa coli ftriftura, 

7. Colica (calculofa) cum duritie in qua^ 
dam parte abdominis fixa ; calculis 
quondam per anum deje&is. 

Colica calculofa, S. fp. 1 £. 
|leus calculofus, S. fp. to, 246 GENERA MORBORUM 

Colicae fymptomaticae funt, 

Colica febricofa, S. fp. 21. 

Rachialgia rebricofa, S. fp. 2. Troncbin t ip. 1, 

Colica hyfterica, S. fp. 17. 
Colica gravidarutn, S. fp. 16. 

Colica vermioofa, S. fp. 4. 
Ileus verminofus, S. fp. 13. 
Colica Lapponica, S. fp. 9» 

Rachialgia arthritica, S. fp. 4,. Tronchin t fp. 
Rachialgia fcorbuUca, S. lp. 6. 

Ileus herniofus, S. fp. 6. 
CoJica enterocelica, S. fp. 22. 
Ileus ab inteftino compreflb, S. fp. 4* 
Colico fchirrofa, S. fp. 12. 
Colica pancreatica, S. fp. 13.. 
Colica mefenterica, S. fp. n. 

Rachialgia ab ofteofarcofi, S. fp. 8. 

Colica plethorica, S. fp, S. 

a. Haemorrhoidalis. 

b. Gatamenialis» C U L L E N I. 247 

Colica pulfatilis, S. fp. 14. 
Ileus imperforatorum, S. ip. 12, G. LX. CHOLEKA. 

Humoris biliofi vomitus, ejufdein fimul 
dejectio frequens ; anxietas ; tormina; 
furarum fpafmata. 

Cholera, S. 2^3. L. 186. V. 110. Sag. G. 188. 

Hoffm. II. 165. 
Diarrhoea cholerica, Junck. 112. 

Species idiopathicae funt, 

I. Cholera (fpontanea) tempeftate calida, 
line caufa manifefta oboriens. 

Cholera fpontanea, S. fp. 1. Sydenb. fett. IV, 

cap. 2. 
Cholera Indica, S. fp. 7. 

2. Cholera (accidentalis) a rebus acribus 
ingeftis. 

Cholera crapulofa, S. fp. ir« 248 GENERA MORBORUM 

Cholera a venenis foffiUbus, S. fp. 4, 
Cholera a veneno ummali, b t l^ . £* 

Cholerae fymptocmticae funt, 

Cholera intcrmittens, S. fp. 6. 
Cholera infl- nmatoria, S. ip. 8» 
Cholera arthriuca, S. Ip. 10. 
Cholera verminofa, S. fp. 9. 

£. LXI. DI ARRHOE A, 

DejecYto frequens ; morbus non contagio- 
fus; pyrexia nu-lla primaria. 

Diarrhoea, S. G. 2^3. L. 187. V. 10$. Sag. G. 

189. Junck. 112. 
Hep.nirrhoe.rij S. G. 246. 

Cholerica, L. 190. 
Coeliaca, S. G. 2^. L. 189. V. 109. Sag. G, 

199. 
Lieneria, S. G. 256. L. 188. Sag. G. 191. V. 

108. 
PituiaMa, V. m. 
Leucorrbois, V. 112. 

Species idiopathicae funt, C U L L E N I. 249 

i. Diarrhoea (crapulofa) qua ftercora na- 
turalibus liquidiora et majori copia deji- 
ciuntur. 

Diarrhoea ftercorofa, S. fp. i* 
Diarrhoea vulgaris, S. fp. 2. 

2. Diarrhoea (biliofa) qua faeces flavae 

magna copia dejiciuntur. 

Diarrhoea biliofa, S. fp» 8» 

3. Diarrhoea (mucofa) qua vel ab acribus 

ingeftis, vel a frigore, praecipue pedi- 
bus applicato, mucus copiofus dejicU 
tur. 

Diarrhoea laclentium, S. fp. ig t 

Dyfenteria Parifiaca, S. fp. 3. 
1 
Diarrhoea ab hypercatharfi, S. fp. 16. 

Dyfenteriaa catharticis, S. fp. 12, 

Pituitaria, V. rn. 
Leucorrhois, V. 112. 
Diarrhoe3 pituitofa, S. fp. 4, 

I i 250 GENERA MORBORUM 

Coeliaca mucofa, S. fp. 3, 

Diarrheea ferofa, S. fp. 10. 

a. Dianhoea urinola. 

4. Diarrhoea (coeliaca) qua humor lac- 
teus fpecie chyli dejicitur. 

Coeliaca chylola, S. fp. 1. 
Coeliaca ladtea, S. fp. 4. 

3. Diarrhoea (lienteria) qua ingefta pa- 
rum mutata celeriter dejiciuntur. 

Lienteria fpontanea, S. fp. 2. 

6. Diarrhoea (hepatirrhoea) qua materies 
ferofo-cruenta, fine dolore dejicitur. 

Hepatirrhoea inteftinalis, S. fp. 2. 
ll. Symptomaticae. 

Diarrhoea febrilis, S. fp. 3. 
Diarrhoea febricofa, S. fp. 20. 
Hepatirrhoea intermittens, S. fp. j. 
Diarrhoea variolofa, S. (p. 6. 
Diarrhoea pleuiiticorum, S. fp. 11» C U L L E N I. 251 

Diarrhoea arthritica, S. fp. 9. 
Diarrhoea colliquativaj S. fp. 13, 
Diarrhoea choleriodes, S. fp. 17. 
Hepatirrhoea vera, S. fp. 1. 
Hepatirrhoea a vuinere, S. fp. 3. 
Hepatirrhoea mefenterica, S. fp. 4. 
Dyfenteria a mefenterii vomica, S. fp. 11. 
Diarrhoea purulenta, S. fp. 11. 
Coeliaca purulenta, S. fp. 2. 
H-patirrhoea fcorbutica, S. fp. £. 
Dyfenteria fcorbutica, S. fp. 18. 
Lienteria fcorbutica, S. fp. 3. 
Lienteria ex ulcere ventriculi, S. fp. 1. 
Lienteria aphthofa, S. fp. 4. 
Lienteria fecundaria, S. fp. £. 
Diatrhoea verminofa, S. fp. 14. 
Diarrhoea a dentitione, S. fp. i£. 
Diarrhoea chilienfis, S. fp. 12. 
Diarrhoea acrafia, S. fp. 7. 

G. LXII. DIABETES. 

Urinae plerumque praeternaturaiis, copia 
immodica, profufio chronica. 

Diabetes, S. G. 263. L. 197. V. 115-. Sag. G. 

199. Junck. 99. Dob/on, Med. Obferv-uions, 
Vo\. V. p. 298. Hames Clinical Experiments, 

fcfl. xvi. 
Diurefis, V. 114. iS 1 GENERA MORBORUM 

Species idiopathicae funt, 

l. Diabetes (mellitus) cum utina odorjs,, 
coloris, et faporis. mellei.. 

Diabetes Anglicus, S. fp. 2. Mead on poifons. 

Eliay 1. Ejufdcm Monita Med. Cap. IX. fefl. 

2. Dobfor., in Lond. Med. Obierv. Vol. V. 

Arf. 27. Myers, D/lT. inaug. de Diabete, 

Edinb. 1779. 
Diabete9 febricofus, S. fp. 7. Sydenb. Epift. refp. 

ad R. Brady*. * Qjiaeri potcjft, an diabetes febricofus Syden- 
jjami ad diabetem meilitum, an ad infipidum re- 
ferri debeat ? Et fimul quaeii poteft, an urina in 
diabete hyfterico vel arthritico fit raellita, an infipi- 
da, cum Sydenhamus ipfe nullibi de frpore uri- 
rae, in diabete quovis, quicquid dixerit ? Ad pofle- 
rius refpondere poffum, quod, ex propria obfeiva- 
tione, novi, urinam in diabete hyfteiico et atthritico 
nequaquam dulcem, et fere ptorfus infipidam, eiTe, 
et diabetem febricofum Sydenhami ad diabetem 
meiiitum ideo retuli ; quod in ftmili fenis, poft 
diuturnam febrem, diabete, urinam omnino dulcera, 
iavcnU C U L L E N I. 253 II. Diabetes (infipidus) cum urina limpi- 
da non dulci*. M. LiJIer Exerc. medicin. II. de Diabete. * An hujufmodi diabetis fpecies fit frequcns, in« 
certum eft. In omnibus exemplis, iifque non 
paucis, quae viderat Willisius, urinam mellitam 
femper invenit ; et obfervationes nuperae frequen- 
tes fere omnes ejufmodi urinam exbibuerunt ; ita 
ut dubium fit, an aiia diabetis idiopathicae et per- 
manentis fpecies rcvera detur. Affirmat autem 
Listerus ; et ego ipfe inter phires meliitas unicam 
infipiJam obfervavi. Ejufmodi icaque fpeciem dari 
coacedo, ideoque recenfui ; fed, an recle legitima, 
dici quaeat, vel an diabetes Aretaei et plurium 
auclorum ejufmodi fuiflcnr, multum dubito. Ante 
Willisium quidem, vel prioris aevi, vel extra An- 
gliam, medicorum nemo urinam dulcem annota- 
verat ; fed ejufmodi urinam tempotibus Willi- 
sn piimo et in Anglia tantum comparuifle, minus 
verifimile eft ; omnefque ante Willisium de 
urina in diabete dulci prorfus filuilTe, potius ob- 
fervationi perfuncloiiae, vel omnino negleftae, im- 
putarem. Qjod obfervatores, quibus diabetis ex- 
e.mpla antea occurrebant, vcl r.egligentes vel malae 

fidei 254 GENERA MORBORUM 

Diabetes ltgitimus, S. fp. i. Aretaeus de mcrb. 

diuturn. L. II. cap. 2. 
Diabetcs fcx 'vino, S. fp. 1. Epbcm. Germ. D. I. 

A. II. Obf. 122. Symptomaticae funt, 

Diabetes hyflericus, S. fp. 3. Sydenb. diff. cpifl, 

ad G. Cole. 
Biatetes arthriticus, S. fp. 6. Sydenb. de poda- 

gra. 
Diabetes artificialis, S. fp. 4. Malpigb. de liene. 

G. LXIII. HYSTERIA. 

Ventris murmura; fenfus globi in abdo- 
mine ie volventis, ad ventriculum et fidti fuiflent fufpicor ; cum plurimi eorum tam in- 
credibilia, de potu in diabcticis per renes tranfeunts 
prorfus immutato, narrant. Sydenhamum autem 
ipfum, adeo perfpicacem et diligentem, de flatu uri- 
nae nihil monuifle, mirum videiur ; fed, cum fcripta 
Willisii, Sydenhamo fatis nota, urinam fem- 
per efle dulcem afferuerir.t, fi diverfam invenifiet 
Sydenhamus, quin id iadicaffet, nullus dubito. C U L L E N U 2$$ 

fauces afcendentis, ibique ftrangulantis ; 
fopor; convulfiones ; urinae limpidae 
copia profufa ; animus, nec fponte, va- 
rius et mutabilis*. 

Hyfteria, S. G. 135. L. 126. V. 219, Sag. G. 

242. 
Malum hyftericum, Hoffm. III. 50. Junck. 36. 
AffecTio hyfterica, Willis de morb. convulfiv. cap. 

_£. 10. 11. Sydenb. diff. epift. ad G.Cok. Wbytt 

on nervous diforders. 

Quatenus fpecie differat hyfteria idiopathi* 
ca, dicere non poflum, nec, ut opinor, * Novit quifque, in Nofologia et in Medicina 
facienda quadantenus exercitatus, quam difficile fit 
inter dyfpepfiam, hypochondriafin, et hyfteriam 
femper accurate diftinguere. Genera autem vera, et 
fatis a fe invicem diftincla, indicaffe mihi videor : 
Refte autem, an fecus, fecerim, aliis dijudicandum 
relinquo. Morbos affines facile inter fe mifceri 
probe novi ; et, in quocunque cafu, quifnam eorum 
pro primario fit habendus, per characleres nofologi- 
cos indicare, mihi difficillimum fore agnofco. Pofte- 
rij ut fpero, hanc rem luculentiuscxpofitam dabunt. 25 6 GENERA MORBORUM 

recte dixit Sauvagesius. Species e- 
nim ab eo recenfitae non, nifi ratione 
caufae remucae, varietates efle mihi vi- 
dentur. Ita haber, 

A. Ab emanfione menfium, 

Hyfteiia a clorotica, S. fp. 2. Raulin. cap. 13. 

B. A menorrhagia cruenta. 

Hyfteria a mertorrhagia, S. Ip. 3. Raulin. Sydenbam t 
Diff. epift. ad G. Cole. 

C. A menorrhagia ferofa, five fluore albo. 
Hyfteria a leucorrhoea, S. fp. 4. Ranlin. cap. 14. 

D. A vifcerum obftru&ionc. 

Hyfteria emphracYica, S. fp. 5. Raulin. cap. £. 

E. A vitio ftomachi. 

Hyfteria flomachica, S. fp. 7. RauUn. cap. 4* C U L L E N I. 257 

F. A falacitate nimia. 

Hylleria libidinofa, S. fp. 6. *. 
Manifefto fymptomaticae funt, 

Hyfteria verminofa, S. fp t i. Bclli Amoenit. A- 

cadem. 
Hyfteria febricofa, S. fp. 8. Wcdel in Ephem. 

German. D. I. A. II. Obf. 193. 

G. LXIV. HYDROPHOBIA. 

Potionis cujuflibef, utpote convulfionem * In fpeciebus hyfteriae recenfendis, egregius 
Sauvagesius Raulinum, theoriae tubiili et falla- 
ei, potius quam obfervationi, innitentem, fecutus 
fuifle videtur. Nec quidem inter caeteras hyfte- 
riae fpecies indicafle videcur Sauvagesius, iliam 
quam maxime exquifitam et frequentiflimam, cenfeo, 
illam, fcilicet, quae foeminas adultas, laute vi- 
ventes, fanguineas, plethoricas, valentiores, et a 
morbo alio quovis immunes, faepe ex pathemate 
mentia folo adoritur. 

K k ^5 8 GENERA MORBORUM 

pharyngis dolentem cientis, faftidium 
et horror ; plerumque e morfu ani- 
malis rabidi. Hydrophobia, S. G. 231. L. 86. V. 30. Sag. G. 
343. Bocrb. 11 38. Junck. 124. Mcad on poi- 
fons. Dcfauh fur la rage. Sawvagcs diff. fur 
la rage. James on canine madnefs. Dally, 
Virtues of cinnabar and mufk againft the bite 
of a mad dog. Nugent on the hydrophobia. 
Cboifcl, Nouvelle methode pour le traitement de 
la rage. Journal ie Medicinc, pafllm. Medi- 
cal Obf. and Inquiries, Vol. III. Art. 34. Vol. 
V. Art. 20. 26. and App. Med. TranfaZ. 
VoJ. II. Ait. 5. 12. and i£. Heyjbam, DifT. 
Inaug. de rab. canin. Edinb. 1777. Parry, 
DifT. inaug. de rab. contagiof. five canin. E« 
dinb. 1778. Andry, Recherches fur Ia rage, 
3778. Vaugban % Cafes of hydrophobia, fecond 
edit. 1778. Species funt, 

L Hydrophobia (r$biofa) cum mordcn- C U L L E N I. 259 

di cupiditate cx morfu animalis ra- 
bidi. Hydrophobia vulgaris, S. fp. 1. 

II. Hydrophobia (fimplex) flne rabie, vel 
mordendi cupiditate. 

Hydrophobia fpontanea, S. fp. 2. 2<k> GENER.A MOREORUM O. IV. YESANIJE*. * Vefaniarum ordinem hic inftituere velim, quae 
cum chiTe Vogelii nona, Paranoiae infcripta, ea- 
dem omnino fit; fed a claffe Vefani arum Sauva- 
gesii et Sagari in eo diverfa, quod horum audto- 
rum ordines Htl/ucinationum et Morofitatum prorius 
excludat; itidemque a clafle Mentalium apud Lin- 
naeum diverfa, quod hujus aucToris ordines Jmagi- 
nariorum et Patbeticorum etiam omittat. 

A clafTe Vcfaniarum autem tum Hallucinatio' 
nes tum M;mfiatcs cxclufas elTe velim ; quia ncque 
c.uiiis, neque fymptom^tis cum Vefaniis Ancle 
diclis ulio niodo congruant. Qjis enim Syrig- 
nium vel Bulimiam, vel aliam Hallucinationcm 
five Morojitatem, quae a mentis judicio non ptn- 
deat Vefaniam appellare vellet ? Vei um quidem 
ell, tum hallucinationes, tum moroiitates, cum veia- 
niis aliquando conjunclas ei^e, fed fimul adfunt alia 
vefaniae indicia, quae ejufmcdi hal!ucin?.t;ones et 
moroiiMres affeclinnis mnpis generalis fymptomata 
tantum effe oftendunt. Ob has rationes, hallucini- 
ticr.es Sauvagesii et imaginarios Linnaei ad 

niorbos C U L L E N I. 2 6 X 

Mentis * judicantis fun&iones laefae fine 
pyrexia vel comate. 

Paranoiae, V. C). IX. 

Deliria, S. Cl. VIII. O. III. Sa £ . Cl. XI. O. IIJ, 

IJeales, L. Cl. V. O. I. 

G. LXV. A M E N T I A. 

Mentis judicantis imbecillitas, qua homines 
rerum relationes, vel non percipiunt, 
vel non reminifcuntur. 

Amcntia, S. G. 2$$. V. 337. Saj. Q. 346. 
Mo.rolh, L. 106. rr.orbos locales olim detuli ; et nunc morofitates Sau- 
vagesii et patheticos Linnaet, antea a nobis om- 
niao omiiTos, ad locales etiam deferendos effe cenfui. 

* In priore Nofologiae noftras editione, ha9 
functioncs fimpliciter mentis effe dixi, minus au- 
tem recle ; nan perceptio falfa five ballucinatio, et 
appetitus erroneus five moro/itas, quodammodo ad 
niedtis funcliones pertinent; cum vero utrafque ab 
h ic clafle exdufas elfe velim, oportebat clailh cha- 
raclerem nunc mutare, et mentis judicantis tunctio- 
r.es dicerc. *62 GENERA MORBORUM 

Stupiditas, morofis, fatuitas, V. 336. 
Amnefia*, S. G. 237. Sag. G. 34.7. 
Oblivio, L. 107. V. 338. 
Memoriae debilitas, Junck. 1 2.0. 

Species funt, 

I. Amentia (congenita) a nativiute coa- 
#ans. 

Amentia morofis, S. fp. 8. 
Amentia microcephala, S. fp. 6. 

II. Amentia (fenilu) ex perceptione et 
memoria, ingravefcente aetate, unmi» 
nutis. 

Amentia fenilis, S. fp. 1, 
Amnefia fenilis, S. fp. 2. 

III. Amentia (acquifita) a caufis externis 

* Amnefiam cum amentia ad unum genus retuli, 
tum quia plerumque corjungantur, tum quia ah. 
iifdem caulis p'erumque oriantur, et amnefia ingra- T 
vejcens ad amcntiam femperducat. C U L L E N I. 263 

evidentibus in hominibus fanae mentis 
fuperveniens. Aranefia febrifequa, S. fp. 8. 
Amentia a quartana, S. fp. li. 
Amnefia cephalalgtca, S. fp. 6. 
Amnefia plethorica, S. fp. 4. 
Amentia rachialgica, S. fp. 10. 

f 

Amnefia a venere, S. fp. 1. v 

Amnefia a pathemate, S. fp. r , 

Amentia a venenis, S. fp. 3. 
Amentia a temulentia, S. fp. 7. 

Amentia ab iclu, S. fp. 9. 

Amnefia traumatica, S. fp. 3. » 

Scquentes Sauvagesii fpecies in Nofo- 
logia methodica nequaquam recenferi 
debent, cum caufae internae a quibus 
characteres defumuntur, per figna ex- 
terna nequaquam dignofci poffint% 

Amentia ferofa, S. fp. 2. 
Amentia a tumore, S. fp. 4» 264 GENERA MORBORUM 

Amentia a hydatidibus, S. fp. 5. 
Amentia a ficcitate, S. fp. 7. 
Amentia caiculofa, S. fp. 12. 

G. LXVI. MELANCHOLIA. 

Inlania * partialis fine dyfpepfia-f. 

Mehncholia, S. G. 234. L. 71. V. 332. Sag. 

G. 347. Boerb. 1089. Junck. 121. 
D.iemonomania, S. G. 236. Sag. 348. 
Diemonia, L. 69. 
Veiania, L. 70. 
Panophobia, L. 7^. 
Athymia, V. 329. 
Delirium mehncholicum, Hoffm. III. 251. * Inlaniam adeff; dicimus, quando rerum relati- 
ones omnino falfae mente concipiuntur, ita ut 
hominis vel pathemata vel adliones praetcr rationum 

excitcntur. 

•f Hypochondriafis et melancholia non femper 
diftingui poflunr. Si quandu autem poflint, nullo alio 
ligno quam per dyfpepfum in hypochondriafi. femper 
praeientem, in melancholia faepe abfentcm ritf, 
quar.ium vidco, difting<Jfend! funt. C U L L E N I. 265 

Erntomania, L. 82* 

Noftalgia, S. G. 226. L. 83. Sag. G. 338. JwcS. 

12$. 

Melanchoiia nervea, Cl. Lorry de melancholia, 
P. I. 

Variat pro varietate rerum de quibus ho- 
mo delirat. Ita eft 

1. Cum hallucinatione de ftatu corporis 
fui a levibus crufis periculofo ; vel de 
ftitu rerum fuarum trifti metuendo. 

Melancholia vulgaris, S. fp. i. 
Melancholia argantis, S. Ip. 4. 
Pauophobia phruntis, S. fp. 3. 

2. Cum hallucinatione de ftatu rerum fua- 

rum jucundo. 

Melancholia moria, S. fp. -£. 
Melancholia enthufiaftica, S. fp. 13, 
Melancholia faltan9, S. fp, 8. 

3. Cum amore vehementi fine fatyriai* 
vel nymphomania. 

L i 266 GENERA MORBORUM 

Melancholia amatoria, S. fp. z. 
Erotomania, L. 

4. Cum fuperftitiofo futurorum metu* 
Melancholia religiofa, S. fp. 3. 

5. Cum averfatione motus et omnium vi- 
tae officiorum. 

Melancholia atonita, S. fp. 6» 

6. Cum inquietudine et flatus cujufvis inv» 
patientia. 

Melancholia errabunda, S. fp. J* 

7. Cum taedio vitae. 

Melancholia Anglica*, S. fp. 1 r. 
Melancholia phrontis, S. fp. 14. 

8. Cum hallucinatione de fuae fpeciei na« 
tura. 

* Apud Anglo6 fortaflis taedium vitae non fcrn- 
per a morbo pendet. C U L L E N I. 2 (S 7 

i 

Melancholia zoantropica, S. fp. 12. 
Melancholia hippantropica, S. fp. 9. 
Melancholia fcytharum, S. fp. 10. 

P;emonomaniam nullam veram effe cen- 
feo *, et rioltra fenr~n:ia fpecies fub hoc 
titulo a Sauvagesio recenfitae funt, 
vel, 

1. Speeies melancholiae five maniae, uti 

Duemonomania fanatica, S. fp. £. 
Daemonomania Indica, S. fp. 7. 

Vel, 2do, Morbi ab adftantibus ad daemo- 
num potentiam falfo relati, uti 

Daemonomania a vermibus, S. fp. 4. 
Daemonomania Polonica, S. fp. 8. 
Daemonomania a cardiogmo, S. fp. 9. 

Vel, 3tio, Morbi omnino fimulati, utl 

Daemonomania fagarum, S. fp. 1. 

*- 1:.\ cenfeo, quia daemonum in noftra ccpora, 
vel hifce temporibus in m:ntes noftras, potenti2.n1 
yllara efl'e pauci jam ctedunt. *6S GENERA MORBORUM 

Daemonomania vampirifmus, S. fp. 2. 
Daemonomania fimulata, S. fp. 3. 

Vel, ^to, Morbi partim v-eri, ut No. 2.. re~. 
cenfiti, partim fimulati, uti 

Baemonomania hyfierica, S. fp. 6. 

G, LXVH. MANIAv 

jfcnfania univerfalis» 

Mania, S. G. 235. L. 68. V. 331. Sa%. G. 34C,. 

Bocrh. 11 18. Junck. 122. Battie on nvadnefs. 
Par->hrofyne, L. 66. 
Amtntia, L. 67. 
Delirium mjni.icum, Hoffm. III. 2^1. 

iv Mania (mentalh) omnino a. pathemate 
mentis. 

Manu a pathemate, S. fp. 1. Exempla inveni* 
untur ex meianchoiia apud PrcyEngerum dc 
diat>n fi morborum capitis ; ex terrore, apud Lo- 
cjjcrum de mania; ex amore apud Ephem. Nat. 
Cur. Dec. II. A. Obf. ; ex ira apud Hcffmam 
Ul. f- 263. 6 U L L E N I. 2(5 p 

2. Mania (corporea) a vitio corporis evi- 
dente. 

Variat pro varietate vitii coporis ; hino 

Manla metaftatica, S. fp. 4, 

ab ulcere ficcato Amat. Lujitan. Cent. II. cur. 

67. 
a Tefetta plica, Hoffm. tom. III. p. 263. Epherrn, 

N. Cur. Cent. I. Obf. 35. 
a repreffo herpete, Locber de mania. 
a menftruis retentis Schenck. Obi. p. 142. 
a femine retento, Scbenck. ibid. 
a repreffa fcabie, Lorry de melancholia, tom. 

II. P. II. cap. 3, 
a graviditae, Lorry, P. I. cap. 7. 
a parciori Jadtis et lochiorum fluxu, Puzos, 3, 
Mem. 

Mania Inclei, S. fp. 2. 
MaDia hyfteralgjca, S. fp. 8; 
M.mia ab hemicrania, S. fp. 3. 
Mania a venenis, S. fp. 5.. 
Phrenitis inanitotum, S. fp. 16. * 

3. Mania (obfcura) praegreiTo nullo vel pa- 
themate mentis, vel vitio coipoiis cvi- 
dente. 

Mania vulgaris, S. fp. 7. *7° GENERA MORBORUM 

Phrenitis apyreta, S. fp. 10. 
Manie periodica, S. fp. 6. 

Maniae fpecies fymptomaticae funt, 

Paraphrosyne, S. G. 232. Sag. G. 34^ 

I. Paraphrofyne a venenis, 

Paraphrofyne temulenta, S. fp. 1. 
Paraphrofyne a datura, S. fp. 2. 
Paraphrofyne ab opio, S. fp. 3. 
Paraphrofyne a conio, S. fp. 4. 
Paraphrofyne magica, S. fp. £. 

*. Paraphrofyne apathemate, S, fp. 7.. 

Paraphrofyne hyfterica, S. fp. 12. 

|. Paraphrofyqe febrilis. 

Delirium, L. 6^. V. 330. 
Paraphrofyne febricofa, S. fp. 10. 
Paraphrofyne critica, S. fp. n. 
Paraphrofyne calentura, S. fp. 9. 
P-araphiofyne puerperarum, S. (p. 8. C U L L E N I. %1X 

G. LXVIII. ONEIRODYNIA. 

In fomno imaglnatio vehementior vel mo- 
lefta. 

Somnium, V. 339. 

Somnambulifmus, S. G. 221. L, 774 Sag. G. 333,' 

Hypnobatafis, V. 340. 

No£tambulatio r Junck. 124, 
Ephialtes, S. G. 138. L. 163. Sag. 24^, 

Incubus, V. 211. Junck. 50. 

I. Oneirodynia (aftiva) excitans ad am- 
bulationem, et motus varios. 

Somnambulifmus vulgaris, S. fp. 1. 
Somnambulifmus catalepticu3, S. fp. 2. 

1. Oneirodynia (gravans) ex fenfu pon- 
deris alicujus incumbentis, et pedtus 
praecipue comprimentis. 

Ephialtes plethorica, S. fp. 1. 
Ephialtes ftomachica, S. fp. 2. 
Ephiaites hypochondriaca, S. fp. 6. 
Ephialtei tertianaria, S. fp. £. 27* GENERA MORBORU-M 

Ephialtes verminofa, S. fp. 4. 
E^hialtes ex hydrocephalo*, S. fp. 3.' * Cum Vtydrocephalus per figna externa non ferrr- 
:per dignoki poflit, haec ipecies minus aptc recerife- 
turj ftd ideo appofui, quod ephialtes in iis qui fi>- 
mul anafarca crurum, ei hydrothorace vel afcite la- 
bount, ad hydrocephjum utcm.que reierri poffit. C V L L E N L *73 CL. IIL CACHEXLE. Totius vel magnae partis corporis habitus 
depravatus; iine pyrexia primaria vei 
neuroli. 

•Cachcxiae, S. Cl. X. V. Cl. VIII. %. Cl. III, 
Deformes, L. Cl. X. 

O.LMARCORES. 

Corporis totius macies. 

Macies, S. Cl. X. O. I. Sag. CI. III. O. I, 
Emacuntes, L. Cl. X. O. I. 

tr. LXIX. T A B E S. 

Marcor ; afthenia ; pyrexia hectica. 

Tabe?, S. G. 27$. L'. 209. V. 309. Sag. G. *ocn 
M m «74 GENERA MOUBORUM 
Species funt, 

i. Tabes (purulenta) ex ulcere externo s<\ 
interno, vel ex vomica, 

Tabes a vomica, S. fp. i£. 
Tabes ulcerofa, S. fp. 12. 
Tabes apoftematodcs, S. fp. 3. 

Variat fede ; hinc 

Tabes renalis, S. fp. 2. 
Tabes hepatica, S. fp. 8. 
Tabes a ftomacho, S. fp. 14. 
Tabes a pericardio, S. fp. 7. 
Tabes catarrhalis*, S. fp. 13. 

2, Tabes (fcrophulofa) m corporibus fcro* 
phulofis. 

Tabes glandularis, S. fp. 16. 
Tabes mefenterica, S. fp. 9. 
Scrophula mefentcrica, S. fp. 4. 

* Si cum catarrho diuturno adfuerit tabes, cura 
pyrexia hectica, nihil dubitarem ejufmodi tabem 
catarrhakm ad purulertfam refsrre. e U L L E N I, * 7 £ 

Atrophia infantilis, S, fp. i^ 
Atrophia rachitica, S. fp. 8. 
Tabes rachialgica, S. fp. 16. 3. Tabes (venenata) a vencno ingeflo. 

Tabes a veneno, S. fp. 1 7. 

Atrophia febrifequa, S; fp. 16. ad tabem 
purulentam, vel ad genus atrophiae, 
pcrtinet. 

Gi LXX. ATRO P-H I A. 
Marcor et afthenia, fine pyrexia * hedtica. 

Atrophia, S. G. 277, L. 210, V. 308. Sag. G. 

102. Junck. 41. 
Marafmus, L. 211. 

Species funt, 

* Atrophia fortaffis nunquam fine pyrexia, faltem 
fine pulfu folito frequentiori, adeft ; fed abfentia py- 
ruiae heftkae, (pag. 88.) fere femper atrophiam »,.. 
tabe diftinguit. a^ GENERA MORBORUM 

l. Atrophia (inanitorum) ex evacuatione. 
nimia. Atrophia a ptylifmo, S. fp. 7. 
Atrophia a vomitu, S. fp. 9. 
Atrophia ab alvi fluxu, S. fp. 6. 
Tahes nutricum, S. fp. 4. 
Afrophia numcum, S. fp. £. 
AtropSia a leucorrhoea, S. fp. 4» 
Tabes dorfalis*, S. fp. 1. 
Tabes fudatoria, S. fp. 6. 
Tabes a fanguifluxu, S. lp. 2. 

Sanguinis inopia lil. Lieutaud. fynopf. iijiiv, 
med. vol. I. pag. £2. 2» Atrophia (famelicorum) a nutrimento de* 
ficiente. 

Atrophia la&entium, S. fp. 3. * An ad atrophiam inanitorum, an ad atrophian», 

debilium, pertinet tabes dorfalis, dubium mihi 7Jde- 
«iir, et ad pofteriorem referre mallens. C U L L E N I. 277 

j. Atrophia (cacochymlca) a nutrimento ; 
corrupto. 

Atrophia fcorbutica, S. fp. 1 2. 
Tabes fyphilitica, S. fp. 11. 
Tabe» a hydrope, S. fp. £. 

4. Atrophia (debilium) a nutritionis func- 
tione depravata, praegrefla nulla vel, 
evacuatione nimia, vel cacochymia. 

Atrophia nervea, S. fp,, 1. 
Atrophia lateralis, S. fp. i£. 
Atrophia ienilis, S. fp. 11. «?8 GENERA MORBORUM O. II. INTUMESCENTIjE, Totum vel magna corporis pars extrorfum 
tumens. 

Intumefcentiae, S» CI. X. O. II. %. Cl. III. O. 

II. 
Tumidofi, L.Cl.X. O.IL 

Secl. I. A D I P S JL 

G. LXXI. POLYSARCIA. 

Corporis pinguedinofa intumefcentia mo- 
lefta, 

Polyfarcia, S» G. 279. L, 313, V. 540. Sag. G. 

106. 
Steatites, V. 390. Species unica, 
S-olyfarcia adipofa, S. fp C U L 1 E N L %j 9 

■Secl:. II. F L Al U S M 

G. LXXII. PNEUMATOSIS. 

Corporis intumcfcentia tenfa, elaftica, fuh 
manu crepitans. 

Pneumatofis, S. G. 280. V. 391. Sa%. G. 107: 
Emphyfema, S. G. 13. L. 288. V. 392. 
Leucophlegmatia, L. 214. 

Species funt, 

1. Pneumatofis (fpontanea) fine caufa ma 
hifefla, 

Emphyiema fpontaneum, S. fp. r, 
Pneumatofis febrilis, S. fpecies aliquor. 

2. Pneumatofis (trawnatka) a vulnere 
thoracis» 

Pneumatofis a vulnere, S. fp. 2. 
Pneumatofis febrilis, S. fpecies aliquofr. «86 GENERA MORBORUM 

3. Pneumatofis (venenata) a veneno in- 
je£to vel applicato. 

Pneumatofis a veneno, S. r p. 1. 

<4- Pneumatofis (hyftcrica) cum ! hyfteria , « 
Pneumatofis hyfterica, S. fp. 3. 

O. LXXIII. TYMPANITES. 

Abdominis intumefcentia tenfa, elaftica, fo'« 
nora; alvus adftri&ia; caeterarum par- 
tium macies. 

Tympanites, S. G. 291. L. 219. V. 316. Sag; 

G. 118. Boerh. 226. Junck. 87. 
Affectio rympaniticn, Hoffm. III. 339. 
Meteorifmus, S. G. 292. 

Species funt, 

l'. Tympanites (inteftinalis) cum tumore 
abdominis faepe inequali, et cum rejec- 
tione aeris frequenti, tcnfioncm et cto- 
lorem levante* C U L L E N I. 2S1 

Tympanites inteftinalis, S. fp. 1. 
Tympanites ehterophyfodes, S. fp. 3, 
Tympanites verminofus, S. fp. 7. 
Tympanites fpalmodicus, S. ip. £. 

Meteorifmus ventriculi, S. fp. 1. 
Meteorifmus abdominis, S. fp. 2, 
Meteorifmus hyftericus, S. fp. 3. 
Meteorifmus a mauzanilla, S. ip. 4» 

2. Tympanites (abdominalis) cum refonitu 
evident ore, tumore magis aequabili, et 
emiflione flatuum rariori et minus le- 
vahte. 

Tympanites abdominalis, S. fp. 2. 
Tymparjites afciticus S. fp. 4. 
Afcites flatulento-peritoneus, S. fp. 28. 
Tympanites Stewartii, S. fp. 6. 

G. LXXIV. PHYSOMETRA. 

Tumor levis, elafticus, in hypogaftrio fi- 
guram et fedem uteri referens. 

Phyfometra, S. G. 290. Sag. G. 117'. 
Hyfterophyfe, V. 317. 

N n 281 GENERA MORBORUM 

Species funt, 

Phyfometra ficca, S. fp. i. 

Tympanites uteri ficca, Afiruc. fur Ies malad. 
des femrries, L. II. cap. 9. 
Phyfometra humida, S. fp. 2. 

Tympanites uteri humida, Aflruc. Ioc. cit; 

Sedt.III. A$UOSJESIVE HTDROPES. 
G. LXXV. ANASARCA. 

Corporis totius vel partis ejus intumefcen- 
tia mollis, inelaftica. 

Anafarca, S. G. 281. L. ai£. V. 313. Sag. Gl 
108. Boerh. 1225. Hqffm. III. 322. jfunck. 87. 
Monro on the dropfy, 176^. Milman, Animad* 
verfiones de hydrope, 1779. 

Phlegmatia, S. G. 282. 

Angina aquofa, Boerb, 791. 

Species funt, 

1. Anafarca (ferofa) a retento fero ob e- 
vacuationes folitas fupprefTas, vel ab 
aucto fero ob ingeftam aquam nimiam. 

Anafarca metaftatica, S. fp. 1. 
«. Anafarca periodica. C U L L E N I. 283 

b, Ana*arca ab adiapneuftia. 
Phlegmatia laclea, S. ip. 3. 
Phkgmatu a monoft iia, S. fp. £. 
Auafarca urinofi, S. ip, n, 
Auafarca hydropotarum, S. fp. 10. 2. Anafarca (oppilata) a compreffione 
venarum. Anafarca gravidarum, S. fp. £. 
Phlegmatia gravidarum, S. fp. 4; 
Phlegmatia cruralis, S. fp. 9. 
Angina Loweriana, S. fp. 2. 
Angina oedematofa, Boerh, 79 5. Anafarca (exanthematica) poft exanthe- 
mata, et praecipue ppft eryfipelas, fub- 
orta. 

Anafarca exanthematica, S. fp. 3. 
Phlegmatia exanthematica, S. fp. 10. 
Phlegmatia ulcerofa, S. fp. 6. 
Phlegmatia Malabarica, S. fp. 7. 
Phlegmatia elephantina, S. fp. 8. 
Anafarca Americana, S. fp. 7. 3,84 GENERA MORBORUM 

4. Anafarca (anaemia) a tenuitatc fangui- 
nis per haemorrhagiam producta^ 

Anafarca a fluxu, S. fp. 2. 

5. Anafarca (debilium) in debilibus a mor- 
bis longis, vel ab aliis caufis. 

Phlegmatia vulgaris, S. fp. 1, 
Anafarca a febribus, S. fp. 4. 
Anafarca hyfterica, S. fp. 2. 
Phlegmatia hyfterica, S. fp. 2« 
Anafarca rachialgica, S. fp. 8. 
Phlegmatia Deiienfi*, S. fp. u« 

Anafarca purulenta, S. fp. 9. vix ad ana- 
farcam referri poteft. 

G. LXXVL HYDROCEPHALUS, 

Capitis intumefcentia mollis, inelallica, hi- 
antibus cranii futuris. 

Hydrocephalus, S. G. 285. L, 216. Boerb. izijf, 
Hydrocephaluna, V. 384. C U L L E N I. 285, 
Species unica, 
Hydrocephalus exterior, S. fp. 2.*. 

G. LXXVII. HYDRORACHITIS. 

Tumor fupra vertebras lumborum, mollis 9 
exiguus, hiantibus vertebris. 

Hydrorachitis, S. G. 287, Morgagn. de fed. XII. 

9. et feq. 
Spinola, L. 289. 
Spina bifida, V. 386. 

G. LXXVIIL HYDROTHORAX; 

Dyfpnoea ; faciei pallor ; pedum oedemata ; 
urina parca; decubitus difficilis; fubita 
et fpontanea cx fomno cum palpitatione 
excitatio ; aqua in pe&ore fiuctuans. 

Hydrothorax, S. 150. V. 311. Boerb. \2iq. 

Species funt, 

Hydrothorax vulgaris, S. fp. 3. 

* Hydrocephalum internum, antea hic recenfitum, 
ad Apoplexiam, (ub nomine Apoplexiae hydroceph3- 
]icae 3 ;am fupra retuli.. 286 GENERA MORBORUM 

Hydrothorax febrifequens, S. fp. 4. 
Hydrothorax a fcabie, S. fp. 9. Sequentes minus recte recenfentur, cum li-. 
quidi intus contenti nequc? natura, ne- 
que fons, nequc fsdes, per figna exter- 
na dignofci queat. 

Hydrothorax chylofus, S. fp. 1. Willis, Pharm. rat. 

P. I. fecl. I. cap. 13. 
Hydrothorax hydatidofus, S. fp. £. Morg. de fed» 

XVI. 33 . 
Hydrothorax mediaflini, S. fp. 6. 
Hydrothorax pleurae, S. fp, 7. Hoffm. III. p. 337; 

Bergeron, di(T. de hydrope pe&oris. 
Hydrothorax pericardii, S. fp. 8. Morg. de fed. 

XVI. 34. 36. Senac de coeur, tom. 11. p. 349. 

Minus recle a Satjvagesio hic recenfetur. 
Hydrothorax ab omento, S. fp. 2. 

G. LXXIX. A S C I T E S. 

Abdominis intumefcentia tenfa, vix elaflica,^ 
fed fiudtuofa. • C U L L E N I, 487 

Afcites, S. G. 288. L. 217. V. 314. &*£. G. 11$. 
Boerh. 1226. Hoffm. III. p. 322. Junck. 87. 
D. Monro on the dropfy, 1765. Milman t Ani- 
madverfiones de hydrope, 1779. 

Spccies funt, 

t. Afcites (abdominatis) cum tumore to- 
tius abdominis aequali, et cum flu&ua- 
tione fatis evidente. 

Afcites vulgatior, S. fp. 1. 

Variat ratione caufae. 

A. Ab oppilatione vifccrurrn „ 

Afcites ab oppilatione, S. fp. 2. 
Afcites ab hepate, S. fp. 3. 
Afcites a liene, S fp. 4. 
Afcites fcrophulofus, S. fp< £. 
Afcites artificialis, S. fp. 10. 

B. A debilitate. 

Afcites ab exanthematis, S. fp. 8. 
Afcites arthriticus, S. fp. 9« 283 GENERA MORBORUM 

Afcites febrilis, S. fp. 12. 

Alcites ex quartana, Wcrhof. 
Afcites fcorbuticus, S. fp. 11. 

C. A tenuitate fanguinis. 
Afcites a fanguifluxibus, S. fp. 7. 

Variat etiam ratione liquidi effufi. 

Afcites purulentus, S. fp. 21.*. 
Afcites urinofus, S. fp. 22. 
Afcites chylofus, S. fp. 23. 
Alcites oleofus, S. fp. 24. 

£. Afcites (faccatm) cum tumore abdomi- 
nis, faltem initio, partiali et cum fiuc- 
tuatione minus evidente. 

Afcites ab ovariis, S. ip. 6. 
Afcites ovarTi, S. fp. 19. 

a. Afcites faccatus. 
Hydrometra ovarii, S. fp. 6. 
Afcites cruentus, S. fp. 20. 

* De hifce et pluribus aliis afcitis fpecicbua recett- 
£tis idera notandum efl ac in pag. 286. C U L L E N I. 289 

Afcites fiomachi, S. fp. 16. 
Afcites omentalis, S. fp. 18«. 

Afcites intercus, S. fp. 14. 
Afcites fanguineo-intercus, S. fp. 26. 
Afcites fanguineo-peritonaeus, S. fp. 2f. 
Afcites purulento-peritonaeus, S. fp. 29. 

G. LXXX. HYDROMETRA. 

Hypogaftrii in mulieribus paulatim cref* 
cens tumor, uteri figuram referens, 
preffui ccdens fluctuanfve ; citra if* 
churiam et graviditatem. 

Hydrometra, S. G. 289. Sag. G. 116. Boerb, 
1224. Species per externa figna diflinguendae vix 
dari poffunt; fed fequcntes ex Sauva- 
gesio recenfentur. 

Hydrometra afcitica, S. fp. 1, 
O o 290 GENERA MORBORUM 

Hydrometra gravidarum, S. fp. 2. 
Hydrometra hydatica, S. fp. 4. 
Afcites uterinus, S. fp. 15. 
Hydrometra fanguinea, S. fp. 3. 
Afcites fanguineo-uterinus, S. fp. 25. 
Hydrometra puriformis, S. fp. $. 

G. LXXXI. HYDROCELE. 

Tumor fcroti non dolens, paulatim cref- 
cens, mollis, fluctuans, pellucidus. 

Ofcheccele, S. G. 41. V. 388. 
Olcheophyma, Sag. G. 44. 
Hydrops fcroti, V. 389. 
Kydrops teflium, Bocrb. 1237. 

Species funt, 

Ofcheccele aquofa, S. (p. 2. Monro in Edinb. 
EiT. Vol. V. Art. 21. Sba>/>'s Operations and 
critical enquiry. Douglas on the hydrocele. 
Fotfs remarks on the hydrocele. Le Dran % 
Operations de Chirurgie. Bcrtrandi in Mem. 
de 1'Acad. de chirurgie, Vol. III. 

Ofcheocele hydatidofa, S. fp. 3. 

Oicheocele Malabarica, S. fp. 4, Kempfcr, A* 
moen. exot. fafc. III. obf. 7. C U L L E N I. 291. 

Seft. IV. s L I D M. 

G, LXXXII. PHYSCONIA. 

Tumor quandam abdominis partem potif- 
fimum occupans, paulatim crefcens, nec 
fonora, nec fludtuans. 

Phyfconia, S. G. 283. V. 32$. Sag. G. 110. 
Kypcfarca, L. 2 1 8. 

Species funt % 

Phyfconia hepatica, S. fp. i a 

Cl. CuJJjn. Bonet. Sepulchr. de graviditnte falfu, 
obf. 3. n. 8. 9. 10. Vcrduc Patholog. du rachi- 
tis. 

a. Schirrbodca. G. %rr/ M. Nat. Cur. D. I. 
Ann. IV. obf. 142. 

* Species fequentes neqmqaam ad nprmam No- 
fologiae methodicae recenfentur, fed accifratius phyf* 
coniae fpecies indkjare diiricile forer, fahem plus 
exegiilet, quam quo nunc fruor otii. Interim CuJ} 
foni docliffimi opus fu.nm-ae .u! pathoiogiam utiUtatiij 
fepetere hic placuit, «9* GENERA MORBORUM 

b. Calcukfa Benct. Scpukhr. de hypocondrii 
tumore, obf. $. 

c. Hydatidofa Wincfari Difp. de hycatidibu*, 
apud Bontt. Med. Septent. T. II. pag. 313. Phyfconia fplenica., S. fp. 2. 

a, EmphraSlica Haller. Difp. pathoh T. IV. 
difp. 109. Tulp. Obf. med. lib. II. cap. 50. 

b. Scbirrbodea Bonet. Sepulchr. de ventris tn- 
more. obf. 34.. n. 3. 

Phyfconia renalis, S. fp. 3. 

Bonet. Sepulchr. de gravid. falfa, obf. 5. n. 7. 

a. Calcuhfa Plater. Obf. L. II. p. 449. River. 
cent. IV. obf. 34. 

b. Sarcomatico-cyftica Hallet. Difp. pathol. difp. 
114. 

Phyfconia uterina, S. fp. 4. 

Bonet. Sepulchret. ce gravid. falfa, obf. 2. n. $. 
6- 7-. C U L L E N I. 293 

Phyfconia ab ovario, S. fp. 5. Monro Eflais d' Edinburgh, tom. VI. Ar:. 74, 
obf. 1. Phyfconia mefenterica, S. fp. 6. 

2, Hydatidofa Greg. Horftii f Lib. £, obf. 7,y Tulp. 
obf. Lib. II. c. 34. 

b. Strumofa Bonct. ex Rudnicio de ventr. tu- 
more, obf. X. n. i£. Ambr. Pare> L. VII. 
c. 21. Scultet. Arraam. chirurg. obf. 38. 

c. Scbirrodea Mare. Donat. Hift. med. mif. 
lib. VII. c. ic. Claudin. confulr. Secl. II. 
confult. 134. Trincawil, lib. III. conf. 22. 
Riolan, Anthropogr. lib. II. c. 26. Mergagni 
de fedib. ep. 39. n. 2. 

d. Sarcomatica Bonet. Sepulchr. de falfa gra- 
vid. obf. 3 n. 1. 

e. Sleatomatofa, Bartb. Cabrol. Obf. 33. Ct 3^. 
Tulp. Obf. Lih. II. c. 32. et 33. ,7. Lecbelit 
apud .£0»^. Med. fept. T. II. p. 486. Idem 
CollecL acad. Tom. III. p. 585. Hieme CoU 
\z£t. acaJ. tom. III. p. 226. Obf. 166. 

L 1'ungofa, Bonct. Sepuichr. de gravtd. falfa,, 
?bf. 3, 294 GENERA MORBORUM 

Phyfconia inteftinalis, S. fp. 7. 

a. Concrctoglomcrata, Morgagn. de fedib. epift. 
39. n. 21. 2$. 

b. Sarcomatica, Fanton. Obf. mcd. felecliores, 
obf. 11. 

Phyfconia omentalis, S. fp. 8. 

Frid. Recbman DifT. de omento. 
Phyfconia polyfplachna, S. fp. 9. 

a. Scbirrhodea, Fabr. Hildani cent. II. obf. 4^. 

b. Schirrhodca et farcomatica Huldenreich, M. 
N. C. D. I. ann. VI. et VII. p. 321. 

c. Schirrhodta et adipofa } 7. Bartbolhi. cent. 
III. obf. 6. 

d. Hydatidefa, Volch. Coitcr. Obf. anat. p. 117. 
Maur. Cordaei comm. £. ad lib. prioiem, 
Hippocr. de muliebr. 

e. Hydatidofa et fcirrhodca } Hallcri Difp. pa« 
thol, Tom. V* P* 256. C U L L E N I. 295 

Phyfconia vifceralis, S. fp. 10. 

> 

Bonet. Sepulchr. de gravid. falfa, obf. 3. Mega^ 
lofplachnos Hippocrat. Marc. Donat. Hift. med. 
mir. lib. VI. c. 2. Scbenck. ex Gamero de lie- 
ne, Lib. III. Obf. q. Sabnuth. cent. I. obf. 21. 
Bonet. Med. fept. Lib. VII. p. 487. Bianchl 
Hiit. hepat. T. I. p. 130. 

Phyfconia externa lupialis, S. fp. n. 

Graham Tranf. philof. compend. V. IX. cap. 4» 

p. 187. 

Phyfconia externa fcirrhodea, S. fp. 12. 

Ger. Blaf. Obf. med. VI. 

Phyfconia externa hydatidofa, S. fp. 13. 

Bonct. Sepulchr. de gravid. falfa, obf. 3. § 2. 3." 
4. 11, &c. Achotzii apud Schcnckium, Lib. III. 
de hydrope, obf. 4. et apud Scholtzium conf. 339. 
Solenandri conf. i£. feft. V. Riverii Obf. com- 
municat. ultim. 296 GENERA MORBORUM 
Phyfconia ab adipe fubcutaneo, S. fp. 14. 

a. Simplex, Cl. Lieutaud. Comp. med. J* 
Mich. Fehr. apud Bonet. Med. fept. T* I. p. 
636. 
b. SypbWtica, obfervante celeb. Fizes. 

Phyfconia ab excrefcentia, S. fp. 15* 

G. LXXXIII. RACHITIS. 

Caput magnum anterius maxime tumehs; 
genicula tumida ; coftae deprefTae ; ab- 
domen tumidum ; caetera marcefcen- 
tia. 

Rachitis, S. G. 294. L. 212. V. 312. Sag. G. 
120. Boerh. 1480. Hoffm. III. 487. Zeviani 
della rachitide. 

Variat, 

1. Simplex fine alio morbo. 
Rachitis nodofa, S. fp. 1. C V L L E N I. 297 

Rachitis Britannica *, S. fp. 2, GUJJbn de rachiti- 
de. fc. Aliis morbis conju&a. 

Rachitis ftrumofa, S. fp. 3. 
Rachitis Polonica, S. (p. f. 
Rachitis elcphantiaca, S. fp. 6. 

Neque rachitis calmucana, S. ip. 4. neque 
rachitis a caftratione, S. fp. 7. pro mor- 
bo haberi poteft. * Minus rec"te pro diverfis fpeciebus ponuntur 
rachitis nodofa et Britannica, cum non diiferanC 
aliter quam morbus incipiens et coofumatus. *p8 GENERA MORBORUM O. III. IMPETIGINES. 

Cachexiae, cutem et externum corpus prae- 
cipue deformantes. 

Impetigines, S. Cl. X. O. V. &g. Cl. 1JI. O. V. 

G. LXXXIV. SCROPHULA. 

Glardularum conglobatarum, praefertim 
in collo, tumores ; labium fuperius et 
columna nafi tumida ; facies florida, 
cutis levis ; tumidum abdomen. 

Scrophula, S. G. 285. V. 367» Sag* G. 121. 
Struma, L. 284. 

Species funt, 

t. Scrophula (vulgarh) fimplex, cxterna, 
permanens. 

Scrophula Yulgaris, S. fp. 1» C U- L L E N I. i 99 

2. Scrophula (mefenterica) fimplex, in- 
terna, cum pallore faciei, inappetentia, 
tumore abdominjs, et foetore foecuiT} 
infolito. 

Scrophula mefenterica, S. fp. 4. 

3. Scrophula (fngax) fimpliciflima, et 
tantum circa collum, plerumque a re- 
forptione ex ulceribus capitis proveni- 
ens. 

Scrophula fugax, S. fp. 2. 

4. Scrophula (Amerkana) cum framboe- 

lia conjundta. 

Scrophula Americana, S. fp. £. 

Neque fcrophula periodka, S. fp. 6. ne- 
que fcrophula Moluccana, S. fp. 8. ad 
genus fcrophulae pertinerc ipihi vide-. 
tur» 300 GENERA MORBORUM 
G. LXXXV. S Y P H I L I S. 

Morbus contagiofus, poft concubitum im-. 
purum ct genitalium morbum, ulcera. 
tonfillarum; cutis, praelertim ad mar- 
ginem capillitii, papulae corymbofae, 
in cruftas et in ulcera cruftofa abeuntes ;. 
dolores oftocopi ; exoftofes. Syphllis, S. G. 3086. L. 6. V. 319. Sag. G. 

126. 
Lues vcnerea, Boerb. 1440. Hoffm. III. 413« 

Junck. 96. Afiruc de Iue venerea» 1 Species unica, 

Syphilis venerea, S. fp. 6. 

Syphilis Polonica, S. fp. 2* nequaquam ad 
boc genus pertinet, et de Syphilide 
Jndica, S. fp. 3. nobis non fatis conftat^ 
ut pro diverfa fpecie pcnatur, C U L L E N I. 3 ©i 

G, LXXXVI. SCORBUTUS. 

In regione frigida poft victum putrefcen- 
tern, falitum, ex animahbus confettum, 
deficiente fimul materia vegetabili re- 
cente; afthenia ; ftomacace ; in cute 
macule diverficolores, plerumque li- 
vefcentes, praeiertim ad piloiuia radi» 
ces. Scorbutus, S. G. 391. L. 223. V. 318. Sag. G. 
127. Boerb. x 148. Hoffm. \l\. 369. Junck. qt. 
Lind on the fcurvy. Hulme dc lcorbuto. Rovpps 
de morbis navigantium. Variat gradu. 

a. Scorbutus incipiena, 

b. Scorbutus crefcens. 

c. Scorbutus inveteratus. 

Variat etiam fymptomatibus. 

d. Scorbutus lividus, Nitzfcb, Theoret. praet. af» 
Harull. des Scharbockes, &c. 3©i GENERA MORBORUM 

t. Scorbutus petechialis, Nitrfch, ibid» 

f. Scorhutus p.Hidus, Nitzfcb, ibid. 

g. Scoibutu.s tuber, N>(zjcb, ibid. 
b. Scoibutus calidus, Nitzjcb, ibid. G. LXXXVII. ELEPHANTIASIS. 

Morbus contagiofus ; cutis craffa, rugofa, 
afpera, unctuofa, pilis deftituta ; m ex- 
tremis artubus anaeflhefia ; facies tube- 
ribus deformis ; vox rauca et nafalis. Elephantiafis, S. G. 302. V. 321. Sag, G. ja8. 
Elephantia Arabum, V. 322. Varietates funt, Elephantiafis Orientalis, S. fp. t. 

Elephantiafis legitima, S. fp. 2. Lond. Mtd. 01/. 

Vol. I. Art. 19. 
Elephantiafis leonina, S. fp. 3, 
Elephantiafis Tyria, S. fp. 4. 
Elephantialis Alopecia, S. fp< £. 
Elephantiafis fyphiiitica, S. fp. 6. 
EJephantiafu Jav^tnenfis, S. fp. 7. C U L L E N L 303 

Elephantiafis Indica, S. fp. 9. *. 

G. LXXXVIII. LEPRA. 

Cutls efcharis albis, furfuraceis, rimofis, af- 
pera, aliquando fubtus humida, pruri- 
ginofa. 

Lepra, S. G. 505. L. 262. 'Sag. G. 129. 
Lepra Graecorum, V. 320. 

Varietatcs funt, 

Lepra Graecorura, S. fp. 1. 
Lepra ichthyolis, S. fp. 2, 
Lepra Indica, S. fp, 3. 
Lepra Afturienfis, S. fp. 4. 
Lepra herpetica, S. fp. £. 
Lepra malum mortuum, S. fp. 6, 

G. LXXXIX. FRAMBOESIA. * De Elephantiafi, Lepra, Framboefia, et Tricho- 
mate, utpote morbis a meipfo nunquam rifi», amt 
plius ftatuere non aufus fum. 304 GENERA MORBORUM 

Fungi, mori, vel rubi idaei fru&us referen» 
tes, in variis cur.s paiubus enati. 

Framboefia, S. G. iz$. Sag. G. 12$. 
Varietates funt, 

Framboefia Guineenfis, S. fp. 1. Edinh. EJkj/s, 
Vol. VI. Art. 71. 

Framboefia Americana, S. fp. 2i 

G. XC. T R I C H O M A. 

Morbus contagiofus, capUli folito craffiores, 
in cirrhos et funiculos inextricabiles 
implicati. 

Trichoma, S. G. 311. Sag, G. 137. 

Plica, L. 313. 

Plica /ive Rhopalofis, V. 323. 

Species funt, 

Trichoma cirrofum, S. fp. 1. 
Trichoma villofum, S. fp. »» C U L L E N I. 305 

G. XCI. ICTERUS. 

Flavedo cutis et oculorum ; faeces albidae ; 
urina obfcure rubra, immifla colore lu- 
teo tingens. 

I&erus, L. 224. V. 306. Boerb. qi2. Junck. 90. 
Aurigo, S. G. 306. Sag. G. 132. 
Cachexia i&erica, Hoffm. III. 301« 

Species idiopathicae funt, 

X. Idterus (calculojus) cum dolore in regio- 
ne epigaftrica acuto, poft paftum audto, 
et cum dejedtione concretionum biliofa- 
rum. 

Aurigo calculofa, S. fp. 9. 

2. Idterus (Jpaftnodicus) fine dolore, poft 
morbos fpafmodicos et pathemate men- 
tis. 

Aurigo hyfterica, S. fp. 13. 

Species quaedam, quae aSAUVAGEsro fub titule 
Auriginis a venenis, recenfentur. 

QJq 306 GENERA MORBORUM 

3. I&erus (hepaticus) fine dolore, poft mor- 

bos hepatis. 

Aurigo hepatica, S. fp 1 1 . 
Aurigo ab obftru&ione, S. fp. 6. 
Aurigo purulenta, S. fp. 7. 

4. Lfterus (gravidarum) fub graviditate 
oriens, et pofl partum abiens. Van Swiet. 
ad Boerh. Aph. 950. 

Aurigo plethorica, S. fp. 5. 

5. Icterus (infantum) in infantibus haud 
diu poft natales oriens. 

Aurigo neophy torum, S. fp. 1 2. 

Ideri fequentes, fiquidem recle icteri di- 
cantur*, fymptomatici funt, 

Aurigo febrilis, S. fp. 1. * Flavedo cutis oriri poteft, vel a bile non, ut folef, 
excreta, fed in Yafa fanguifera excepta, et inde fubter 

cuticulam C U L V E N I. 307 

Aurigo febricofa, S. fp. 8. 
Amigo accidentalis, S. fp. 2» 
Aurigo typhodes, S. fp. 10. 
Auri^j rachialgica, S. fp. 14» 
Auti&o a venenis, S. fp. 4. 

Aurigo Indica, S. fp. 3. five quarundam 
gentium color naturalis, nequaquam pro 
morbo haberi poteft» cuticulam effufa; vel a fero fanguinis faepeflavefcente, 
fubter cuticulam, ut in ecchymofi, effufo. In quibuf- 
dam cafibus, an flavedo cutis ab una vel altera illarum 
caufarum oriatur, apud medicos non femper conftat ; 
fed tantum ex prima iclerum genuinum, et ab altera 
raorbum diverfura, quique, quantum fieri poflir, dif— 
tingui debet, oriri cenfemus. 308 GENERA M0RB0RUM CL. IV. LOCALES*. Partis, non totius corporis, affeclio*. 

Vitia t S. Cl. I. L. Cl. XI. V. Cl. X. %.. Cl. 
1. 
Plagae, Sag. Cl. II. S. Cl. I. a VII. 
Morbi organici Auclerum,. * Fortaffis aliquando ambiguum efle poteft, u* 
frum ad univerfales, vel ad locales, morbi quidam 
referri debent; de plerifque vero, utri clafli refe- 
rendi finf, fatis obvium erit ; et ex inflitutione hujua 
Localium claflis, quamplurimos morbos redtius et 
facilius, quam in aliorum nofologorum fyftematibus, 
difponi poffe contendimus. 

f Vitia hic dixi, utpote fub hac clafle Localium 
comprehenfa ; morbos vero multo plures compre- 
hendit hic cl.iffis, ita ut vox •vitia pro hujus fynonymo- 
nequ.,quam h-.beri potcft, et idem de Flogis Saga.- 
m di&ura velim» C U L L E N I. 305 

O. I. DYS^ESTHESI^E. 

Senfus depravati aut dekti, ex organorum 
externorum vitio*. 

Dyfaefthefiae, S. CL. VI. O. I. Sag. Cl. IX. 

O. I. 
Hallucinationes, S. Cl. VLI. O. I. Sag. CL.XIIL 

O. I. 
Privativi, L. CL. VI. O. III. 

G. XCII. C A L I G O. 

Vifus imminutus vel prorfus, abolitus ob 
repagulum opacum, inter objecta et re- 
tinam, oculo ipfo vel palpebris inhae» 
rens. 

Ciligo, S. G. i S3 . V. 288. S. G. 2& f 

Cdtaracla, L. 109. 

* Vereor ne in fequentibus aliquando fpeciee 
rccenfuerim quae chara&eri ordinis non protfus 
refpondeant, quafdam, fcilicet, dy<aefibefias quae 
ex organorum externorum vitio non pendean?. Hu- 
jufmodi fpecies quidem aliquando recenfui ; fed 
paucae omnino funt, et feci, quia fpecies affines, ct 
hic loci expeftandas, feparare nolui. 3io GENERA M0RB0RUM 

Species funt, 

i f Caligo (lenth) ob maculam opacam 
ponc pupillam. 

Cataradta *, S. G. ip. L. 109. V. 239. Sag. G. 
26. 

Apud Sauvagesium fpecies funt, verae 
vel fpuriae : 

Verae varietates funt. 

Catarafta vera, S. fp 1. 

Gi «ucoma Woolhoulii. 
Cataracla antiglaucoma, S. fp. 2. 
Cataracla glaucoma, S. {p. 3. 

Glaucoma Maitre Jatt et St Ivet» 

Spuriae varietates funt, 

Cataracla membranacea, S. fp. 4. 
Catarafta fecundaria, S. fp. 5. * Non videoquod, cum Sauvagesio, Catarafla 
pro diverfo a Caligine genere haberi poffit ; et judi- 
cent periti, annon ideo recle Caliginis characlerem 
mutaverim, et cataraftam pro ejus fpecie poluerinv C U L L E N I. 3 n 

a. Caligo (corneae) ob corneam opacam. 

Achlys, V. 242. 

Variat pro varietate morbi opacitatem faci- 
entis. 

Caligo a nephelio, S. fp. £. 
Caligo a leucomate, S. fp. 6. 
Caligo ceratocele, S. fp. 10. 
Caligo a ftaphylomate, S. fp. rr« 
Caligo a pterygio, S. Ip. 12. 
Caligo hypofphagma, S. fp. 13. 

3. Caligo (pupillae) ob obftru&am pupil- 

lam. 

Variat pro varietate caufae. 

Caligo ab eclafi, S. fp. 18. 
Amaurofis a fynchyfi, S. fp. 6. 
Amaurofis a mynfi, S. fp. 7. 
Caligo a fyniztfi, S. ip. 19. 
Synizefis, V. 240. 

4. Caligo (humorum) ob vitium vel defec* 

tum humoris aquei. 

plaucoma, V. 241. 3ii GENERA MORBORUM 
Variat pro diverfo humoris ftatu. 

Caligo hypoaema, S. fp. i£. 
Caligo kctea, S. fp. 16. 
Caligo a rbytidofi, S. fp. 17. 
Ambylopia hydrophthalmica, S. fp. 7. 

5. Caligo (palpebrarum) ob vitium palpe- 
bris inhaerens. 

Variat pro varietate vitii palpebrarum* 

Caligo a fymblepharofi, S. fp. 1. 
Caligo ab ancyloblepharo, S. fp. zi 
Caligo a blepharoptcfi, S. fp. 3. 
Caligo a pacheablepharofi, S. (p. 4. 
Caligo a lupia, S. fp. 7 . 
Caligo a farcomate, S. fp. 8. 
Caligo a cancro, S. fp. 9* 

G. XCIII, AMAUROSIS. 

Vifus imminutus vel prorfus abolitus, fine 
vitio oculi evidente; plerumque cum. 
pupilla dilatata et immobiJi. C U L L E N I. 313 

Amaurofis, S. G. 14$. L. 110. V. 238. %. G, 

261. 
Mydriafis, V. 237. 
Amblyopia, L. 108. V. 336. 

Species funt, 

x. Amaurofis (comprejjionh) poft caufas ct 
cum fignis congeftionis in cerebro. 

Variat pro varietate caufae remotae. 

AmauroGs pituitofa, S. fp. 2. 
Amaurofis lcrophulofa, S. fp. 3. 
Amaurofis plcthorica, S. fp. 4. 
Amaurofis intermittens, S. fp. 13* 
Amaurofis exanthematica, S. fp. 11. 
Amaurofis venerea, S. fp. 16. 
Amaurofis traumatica, S. fp. 1. 

2. Amalirofis (atonica) poft caufas ct cum 
fignis debilitatis. 

Amaurofis congenita, S. fp. £. 
Amaurofis exhauflorum, S. fp. 16. 
Amaurofis rachialgica, S. fp. 14, 
Amaurofis arthritica, S. lp. 17. 
Amblyopia abfoluta, S. fp. 6. 

R r 3*4. GENERA MORBORUM 

3. Amaurofis (fpafmodka) poft caufas tl 
cum fignis ipafmi. 

Amaurofis a fpafmo, S. fp. 8. 
Amaurofis hyfterica, S. fp. ry. 

4. Amaurofis (venenata) a veneno ingef- 
to vel applicato. 

Amaurofis a narcoticis, S. fp. 12. 
Amaurofis foricariorum, S. fp. 9. 

G. XCIV. DYSOPIA*. 

Vifus depravatus, ita ut non nifi certa luce, 
vel ad certam diftantiam, vel in certa 
pofitura, objecta clare videantur. 

Amblyopia, S. G. 144. Sag. G. 2$%. * Verbum Amfyopia t quo pfo hujus generis no- 
mine utitur Sauvagesius, alio fenfu intelligunt 
tum veteres, tum Linnaeus et Vogelius; ideo« 
gue hujus generia nomen mutare neceffarium duxi. C U L L, E N I. j-x- 
Species funt, 

f. Dyfopia (tenebrarwn) in qua non niii 
in magna luce objefta videntur. 

Amblyopia crepufcularis, S. fp. i . 

2. Dyfopia (luminis) in qua non nifi in 

obfcura luce objecta videntur. 

Amblyopia meridiana, S. fp. 2. 

3. Dyfopia (diffitorum) in qua longe di- 

ftantia non videntur. Amblyopia diflitorum, S. fp. 3. 
Myopia, L. 309. 
Myopiafis, V. p£. 

4. Dyfopia (proximorum) in qua proxima 
non videntur. 

Amblyopia proximorum, S. fp. 4. 
Prelbytia, L. 308. Si6 GENERA MORBORUM 

5» Dyfopia (lateralis) in qua non nifi 
oblique pofita videntur. 

Amblyopia lufcorum, S. fp. fc 

G. XCV. PSEUDOBLEPSIS. 

jVifus depravatus, ita ut quae non exiftant 
homo fe videre imaginatur, vel quae 
exiftunt aiiter videt ac revera fe habeant r 

Suffufio, S. G. 217. Sag. G. 329. 
Phantafma, L. 73. V. 289. 

Species funt^ 

I. Pfeudoblepfi* (imagharia) in qua qua$ 
non exiftunt confpici videntur. 

Variat pro varietate phantafmatis,, 

a. SufFufio myodes, S. fp. 1. 

b. Suffufio reticularis, S. fp. i„ 

c. Suffufio fcintillans, S. fp. 3, 
Stfarmaryge, \. 1%Q* C U L L E N X. 

d. Sufiufio coloris, S. fp. 4, 
Haemalopia, V. 289. % l l 2. Pfcudoblepfis (mutans) in qua objecta re« 
vera exiftentia aliquomodo mutata ap- 
parent, 

Variat pro varia objeftorum mutatione. a. Suffufio metamorphofis, S, fp. 5. 

b. Suffulio nutans, S. fp. 7. 

C. Suffufio dimidians obje&a, S. fp. 6* 
d. Suffufio multiplicans. 

Diplopia, S. G. 218. Sag. G. 330. 

Dyfopia, V. 291. Diplopia iterum variat pro varietate caufae 
remotae. 

a. Diplopia pyre&ica, S. Varietas 1; 

b. Diplopia a fpafmo, S. Var. 2. 
g. Diplopia a paralyfi, S. Var. 3. 

d. Diplopia ab ancyloblepharo, S. Var. fo a 

s. Diplopia a cararrho, S. Var. r. 
$, Diplopia a debilitate, S. Var. & 


giS GENERA MORBORUM 

e. Diplopia a contufione, S. Var. 8. 
th. Diplopia a terrore, S. Var. 9. 
i. Diplopia a temulentia, S. Var. 10» 
k. Diplopia remotorum, S. Var. 7. G. XCVI. DYSECOEA, 

Auditus imminutus vel abolitus. 

Dylecoea, S. G. 158. V. 246. Sag. G. 264* 
Cophofis, S. G. 160. L. na.* Sag. G. 266. 
Surditas, V. 247. 

Species funt, 

E. Dyfecoea (orgamca) ob vitium in orga- 
nis fonos ad internam aurem tranfmit- 
tentibus. 

Variat pro varietate vitii et partis affe&ae» 

a. Dyfecoea monoton feu malcorum, S. fp. 1, 

b. Dyfecoea a meatu obflructo, S. fp. 2. 
Cophofis a meatu, S. fp. 1. C U L X E N I. fty 

c. Dyfecoea a myringae atonia, S. fp. 3« 

Cophofis a tympano, S. fp. 4.. 

d. Dyfecoea a myringae duritie, S. fp. 4. 
c. Dyfecoea a myringa perforata, S. fp. j, 
£ Dyfecoea a tympani Mula, S. ip. 6. 

g. Dyfecoea a hydrotympano, S. fp. 7, 
h. Dyfecoea a tubaobftrudta, S. fp. 8. 

Cophofts a tuba, S. fp. 3. 
i. Dyfecoea fyphilitica. 

Cophofis fyphilitica, S. fp. £. 

Cophofis congenita, S. fp. 8. 2. Dyfecoca (atonica) iine organorum 
nos tranfmittentium vitio evidente» Variat pro varietate caufae. a. Cophofis critica, S. fp. 2. 

Dyfecoea febrilis. 

b. Copholis a comate, S. fp. f. 

c. Cophofu ferofa, S. fp, 6. 

4» Cophofis a fteatomate, S. fp. §, 5 2o GENERA MORBORUM 
G. XCVII. PARACUSIS. 

Auditus depravatus» 

Paracufis, S. G. i^q. Sag. G. 26^. 
Syrigmus, S. G. 219. Sag. G. 231. 

Species funt, 

I. Paracufis (imperfeRa) in qua forii ali 
externis venientes percipiuntur, non 
autem accurate vel cum folitis conditio* 
nibus. 

Variat, 

a. Cum auditu gravi. 
Paracufis barycoea, S. fp. 1. 

b. Cum auditu nimis fenfibili. 
Paracufis oxycoea, S. {p. 2. 

c. Cum fono unico externo a caufis intes- 

nis duplicato. 

Paracufia duplicata, S. fp. 3. C U L L E N I. 321 

d. Soni quos homo audire velit, nifi fono 
alio vehementi limul excitato non audi- 
untur. 

Paracufis Willifiana, S. fp. 4. 

2. Paracufis (imaginana) in qua foni ex- 
trinfecus non exiftentes ab internis caufis 
excitantur. 

Syrigmus, S. G. 219. Sag.G. 231. 
Syringmos, L. 72. 
Sufurrus, V. 292. 

Variat pro varietate foni percepti. 

a. Syrigmus fibilus, S. fp. 4. 

b. Syrigmus fufurrus, S. fp. £. 

c. Syrigmus bombus, S. fp. 11. 

Variat etiam pro varietate caufae rem r """> 

6. Syrigmus a debilitate, S. fp. 1. 
c. Syrigmus criticus, S. fp 2. 

f. Syrigmus pltthoiicu*, S. fp. ^. 

g. Syri<jmus vertiginofus, S. fp. 10. 

Ss 322 GENERA MORBORUM 

h. Syrigmus cephalalgicus, S. fp. 6. 
i. Syrigmus a ventriculo, S. fp. 7. 
k. Syrigmus catarrhalis, S. lp. 8. 
1. Syrigmus ab oxycoea, S. fp. 9. G. XCVIII. ANOSMIA. 

Olfactu s imminutus vel abolitus. 

Anofmia, S. G. 156. L. 113. V. 348. Sag, 262. 

Species funt, 

a. Anofmia (orgamca) ob vitium in mem- 
brana nares internas inveftiente. 

t Variat pro varietate vitii. 

Anofmia catarrhalis, S. fp. 1. 
Anofmia a ficcitate, S. fp. 6. 
Anofmia a polypo, S. fp. 3. 
Anofmia ab ozaena, S. fp. 2. 
Anofmia fyphilitica, S. fp. 4. 
Anofmia verminola, S. fp. 5. C U L L E N L 32$ 

a* Anofmia (atonica) fine vitio membranae 
narium evidente. Anofmia paralytica, S. fp. 7. 

G. XCIX. AGHEUSTIA, 

Guftus imminutus vel abolitus. 

Agheuftia, S. G. 157. Sag, G. 263*. 
Agheuftia, L. 114. 
Apogeulis, V. 449. 

Species funr, 

1. Agheuftia (organica) ob vitium in mem- 
brana linguae, a nervis fapida arcens. - 

Agheuftia febrilis, S. fp. 1. 

3. Agheuftia (atonica) fine vitio linguae c- 
vidente. 

Agheuftia paralytica, S. fp. u- r - 3*4 GENERA MORBORUM 
G. C. ANilSTHESI A. 

Ta&us imminutus vel abolitus, S. G. 161. 
L. ii 8. Sag. G. 267. 

Anaefthefia, S. G. 161. L. 118. Sag. G. 267. 
Anodynia, V, 274. 

Sequentes fpecies a Sauvagesio recenferr- 
tur, et, cum de iis mihi non fatis iigue- 
at, nihil mutare volui. 

Anaefthefia a fpina bifida, S. fp. 1. 
Anaefthtfia plethorica, S. fp. 2. 
Anaeflhefia nafcentium, S. fp. 3. 
Anaefthefia melancholica, S. fp. 4; C U L L E N I. 325 O. II. DYSOREXIi)* 

Appetitus erroneus vel deficiens. 

Sed. I. APPETHUS ERRONEL 
Morofitates, S. G. VIII. O. II. Sa S . Cl. XIII. 

o. ir. 

Pathetici, L. Cl. V. O. II. 
Hyperacfthefes, V. Cl. VII. 

G. CI. BULIMI A. 

Appetitus efculentorum majori copia quam 
quae digeri poffit. * More/iiates Sauvaoesii minus recle ad Fe- 
/aniarum claffem referri, fupra dixi, et nunc ad 
locales detuli. Recle, ni fallor, cum dyforexiae 
fere omnes manifeito partis fingularis, potius quam 
totius corporis, afivdtiones fint. Noftalgia fola, 
fi quidem revera morbus fit, minimc pro locali ha- 
beri poteft; fed morbum incertum a caeteris dyforex- 
tis feparare non bene potui. 326 GENERA MORBORUM 

Bulimia, S. G. 223. L. 79. Sag. G. 335. 
Bulimus, V. 2q6. 
Addephagia, V. 297. 
Cynorexia, V. 298. 

Species idiopathicae funf, 

1. Bulimia (helluonum), iine morbo ven- 

triculi, cibi majorem iolita copiam ap- 
petens, 

Bulimia efurigo, S. fp. 4.;. 
Addephagia, V. 297. 

2. Bulimia (fyncopalis) cibum frequenter 
appetens, ob fenfum famis fyncopen mi- 
nitantis. 

Bulimia cardialgica, S. fp. 2. 

BulimUS, V. 296. ry 

3. Bulimia (emetlca) cibum magna copia 

appetens, et mox per vomitum rejiciens. 

Bulimia canina, S. fp. 1, 
Cynorexia, V. 298» t? U L L E N I. 327 

"Species fymptomaticae funt, Bulimia verminofa, S. fp. 3. 
Bulimia addephagia, S. fp. jfj 
Bulimia convulforum, S. fp. 6. 
Bulimia ab acidis S. fp. 7. G. CII. POLYDIPSIA. 

Appetitus majoris folita copiae potulento- 
rum. Polydipfia, S. G. 334. L. 80. V. 27$. %. G. 
336. Polydipfia fere femper fymptomatica eft, 
et • ariat tantum pro varietate morbo- 
rum quos comitatur; hinc Polydipfia febrilia, S. Var. a. 
Polydipfia hydropica, S. Var. b,* 
Polydipfia fluxuum, S. Var. c. 
PoJydipfia a venenis, S. Var. d. §28 GENERA MORBORUM 
G. CIII. P I C A. 

Defiderium non efculenti ingerendu 

Pica, S. G. 322. Sag. G. 334. 
Citta, L. 78 
Ailotriophagia, V. 299. 
IVUlacia, V. 300. 

Cum de fpeciebus picae mihi non fatis 
liqueat, fequentes ex Sauvagesio re- 
cenfeo. 

Pica infantilis, S. fp. I. 

Pica chlordianrfifm, S. fp. 2, 

Pica niaiacia, S. fp. 3. 

Pica ablcorbuticorum, S. fp. 4. 

Pica voluntaria, S. fp. 5. 

G. CIV. SATYRIASIS. 

In maribus effraenis veneris cupiditas. 

Satyrnfis, S. G. 228. L. 81. Sa*. G. 340. 
Satyrufim pro fpecic mauue habet Vogelivs. C U L L E N I. 3 2 9 

Spccies funt, 

Satyriafis (juvenilis) cum veneris cupidi- 
tate praeter modum vehementi, corporc 
fimul parum perturbato. 

Satyriafis neogamorum, S. fp. 5. 

2. Satyriafis (furens) cum veneris cupidi- 
» tate effraeni, corpore fimul multum 
perturbato. 

Satyriafis acwta, S. fp. 1. Aretttci Cappad, Acut. 
Lib. II. cap. 12. 

Satyriafis chronica, S. fp. 2. ad priapifmum 
perrinet; et Satyriafis venerea, S. fp. 3. 
necnon fatyriafis hydrophobica, S. fp. 
4. manifelto fymptomatica eft. 

G. CV. N Y M P H O M A N t A. 

In foeminis effraene veneris defiderium. 
T t 330 GENERA MORBORUM 

Nymphomania, S. G. 22q. 229. Sag. G. 341. 

Satyriafis, L. 81. 

Furorem utetmum pro fpecie maniac habet Vo- 

GLLIUS. 

Nymphomaniae fpecies unica eft, et gradu 
tantum varians, hinc 

Nymphomania falacitas, S. fp. 1. 
Nymphomania fuiibunda, S. fp. 2. 
Nymphomania fervor uteri, S. fp« 3. 
Nymphomania pruriginofa, S. fp. 4. 

G. CVI. NOSTALGIA. 

In abfentibus a patria, vehemens eandem 
revifendi defiderium. 

Noftalgia, S. G. 226. L. 83. Sag. G. 338. 
Nofialgiam pto fpecie melancholiae habet Vcge- 
lius. 

Species funt, 

1. Noftalgia (fmpkx) fine alio morbo. 

Noftalgia fimplex, S. fp. 1, C U L L E N I. 331 

2. Noftalgia (complicata) aliis morbis comi- 
tata. Noftalgia complicata, S. fp. 2, 

Sedt.II. APPETITUS DEFICIENTES. 

Anep-thymiae, S. Cl. VI. O. II. Sag. IX. O. II. 
Privativi, L. Cl. VI. O. III. 
Adynamiae, V. Cl. VI. 

G. CVII. A N O R E X I A. 

Appetitus efculentorum deficiens. 

Ar.orexia, S. G. 162. L, 116. V. 279. Sag t G. 
268. 

Omnis anorexia mihi fymptomatica efTe 
videtur, et variat tantum pro vaiietate 
morbi quem comitatur. Species quidem 
omnes, quotquot a Sauvagesi o fuerant 
recenfitae, ad genus dyfpepfue fupra re- 
tuli ; fed fortaffis utile hic erit eafdem 
feorfum, et reftius ordinatas, itcrum re- 
cenfere. > 33* GENERA MORBORUM 

Species funt, 

i. Anorexia (humoralis) ab humore ventri- 
culum gravante. 

Anorexia pituitofa, S. fp. 2,. 
Anorexia biliofa, S. fp, 6. 
Anorexa a faburra, S. fp. 9, 

2. Anorexia (atontca) ob. tonum fibrarum 
ventricuH amiiium. 

Anorexia paralytica, S. fp. 1. 
Anorexia exhauftorum, S. fp. JJ, 
Anorexia melancholica, S. fp. £. 
Anorexia cacheclarum, S. fp. 7. 
Anorexia arthrilica, S. fp. 12. 
Anorexia febrilis, S. fp. 4. 

Incertae naturae funt, 

Anorexia plethorica, S. fp. 3. 
Anoiexia mirabilis, S. fp. 10. 
Anorexia neophytorum, S. fp. ip.« 
Anocexia Stewartiana, S. fp. i<u C U L L E N I. 333 
G. CVIII. A D I P S I A, 

Appetitus potulentorum fuppreffio, five fitis 
feriatio. 

Adipfia, S. G. 163. L. 117. V. 281. Sag t G. 269. 
Adipfiam fine alio morbo, qualis elt 

Adipfia primaria, S. fp. 1. 

pro morbo habere nollem; omnemque adip- 
fiam pro fympathica, five fymptomate 
moibi cujufdan, fenforium commune 
afiicientis, hibeo; ideoque non ad loca- 
les refeiendi. 

G. CIX. ANAPHRODISIA. 

Libidinis defe&us, vel veneris impotentia» 

Anaphrodifia, S. G. 164. Sag. G. 270. 
Atechnia, L. 119. 
Agenelia, V. 283. 

Soecies verae funt, 334 GENERA MORBORUM 

Anaphrodifia paralytica, S. fp. i. 
Anaphrodifia gonorrhoica, S. fp. 2. 

Species fpuriae, five veneris rite exerceiv3a<* 
impedimenta, funt, 

Anaphrodifia a marifcis, S. fp. 4, 
Anaphrodifia ab urethrae vitio, S. fp. 5. *. 

Pro fictia et falfa habenda eft 
Anaphrodilia magica, S. fp. 3, Ad dyfpermatifmi genus pertinet* C V L L E N I. 335 O. III. DYSCINESI^E. Motus impediti vel depravati ex organorum 
vitio. 

Dyfcinefiae, S. CL. VI. O. III. %. CL. IX. O. 
III. 

G. CX. A P H O N I A. 

Vocis plena fuppreiHo, citra coma aut fyn- 
copen. 

Aphonia, S. G. 166. L. n$. V. 2^3. &rg-. G. 
272. 

Species funt, 

1. Aphonia (gutturalis) a tumefacYis fau- 
cibus et glottide. 

Aphonia catarrhalis, S. fp. 4. Anginofa Mor* 33 6 GENERA MORBORUM 

s. Aphonia (trachealis) a compreffa tra- 
chea. Aphoaia aneurifmatica, S. fp. £. 
Aphonia pulmonica, S. fp. 9. 

3. Aphonia (atonica) a nervis laryngis re- 
fectis. 

Apbonia traumatica, S. fp. 6. 

Sequentes fymptomaticae efle viaentur, 

Aphonia melancholica, S. fp. 1. 
Aphonia paralytica, S. fp. 8. 
Aphonia temulentotum, S. fp. 3. 
Aphonia hyfterica, S. fp. 7. 
Aphonia ab antipathia, S. fp. 2. 

G. CXI. M U T I T A S. 

Verba articulandi impotentia. 

Mutitas, S. G. 16$. V. 257. Sag, G. 271. C U L L E N L 337 

Species funt, 

i. Mutitas (organica) ex Kngua ablata 
vel vitiata. 

Mititas eKoguium, S. fp. 4. 
Muiitas a liccitate, S. fp. £• 

2. Mutitas (atonica) ex nervis linguac lae- 

fis. 

Mutitas traumatica, S. fp. 2. 

3. Mutitas (furdorum) ex furditate conge- 

nita, vel puerilibus annis aborta. 

Mutitas furdorum, S. fp. 8. 

Sequentes fymptomaticae funt, 

Mutitas a gloflbcele, S. (p. 1. 
Mutitas a narcoticis, S. fp. 3. 
Mutitas fpafmodica, S. fp. 6. 
Mutitas proacretica, S. fp. 7. 

U u 33* GENERA MORBORUM 
G. CXII. PARAPHONIA. 

Vocis fonus depravalus. 

Paraphonia, S. G. 168. 
Cacophonia, Sag. G. 274, 
Raucedo, L. 146. 

Raucitas, V. 252. 
Afaphia, V. 256. 
Clangor, V. 2^1. 
Leptophonia, V. 254., 
Oxyphonia, V. 25^. 
Rhenophonia, V. 256. 

Species funt 3 

1. Paraphonia (puberum) in qua, circa pur 

bertatis tempus, vox ab acutiori et fuavi 
in graviorem et ingratam mutatur. 

Paraphonia puberum, S. fp. t. 

2. Paraphonia (rauca) in tjua, ob ficcita- 

tem vel tumorem faucium flaccidum, 
vox fic rauca et icabra» C U L L E N I. m 

Piraphonia catarrhalis, S. fp. 3. 
Raucedo, L. 146. 
Raucitas, V. 250. 3. Paraphonia (rejbnans) in qua, ob ob- 
ftrudtas nares, vox fit rauca, cum fo- 
nitu per nares fibilante. 

Paraphonia nafalis, S. fp. 2. 
Paraphonia a polypo, S. fp. 8. 
Rhenophonia, V. 256. 

4. Paraphonta (palatlna) in qua, ob defi. 

cientem vel divifam uvuhm, plerumque 
cum labio leporino, vox fit rauca, ob- 
fcura, et ingrata. 

Paraphonia gutturalis, S. fp. £. 
Afaphia, V. 2^0.. 

5. Paraphonia fdangens} in qua vox In 
acutam, clangentem, et exilcm mutatur; 

Paraphonia ulcerofa, S. fp. 4. 
Paraphonia iibilans, S. Ip. 7* 34° GENERA MORBORUM 

Clangor, V. 251. 
Leptophonia, V. 254» 
Oxyphonia, V. 25$. ; 6. Paraphonia (comatofa) in qua, ob Iaxa- 
tum velum palati et glottidem, fonus 
inter infpirandum editur. 

Paraphonia ftertens, S. fp. 6. 

G. CXIII. PSELLISMUS. 

Verba articulandi vitium. 

prdlifmus, S. G. 167. L. 138. %•. G. *;jb 
?f lloti», V. 259. 
Ttaulotis, V, 258. 
Ifchnophonia, V. 26*?. 
Battarifmus, V. 261. 

Species funr, 

I. Pfellifmus (haefitam) in quo fermoni» 
verba, praefertim prima, non facile pro- e U L L E N I. 34 i 

feruntur, et non nifi prima fyllaba fae- 
pius repetita. 

Pfellifmus ifchnophonii, S» fp. i. 
Ifchnophonia, V. 201. 
Battarifmus, V. j6i. 

2. Pfellifmus (ringens) in quo fonus literae 

R femper afpiratur, et quafi gemina- 
tur. 

Pfellifmus rottacifmus, S. fp, a: 
Traulotis fire blaefitas, V. 2$$. 

3. Pfellifmus (lallans) in quo fonus literae 

L fit liquidior, vel loco literae R pro- 
nunciatur. 

Pfellifmus lamdacifmus, S. fp. 3. 

4. Pfellifmus (emollens) in quo lirrrae du- 
rae in molliores mutantur, et litera S 
multum ufurpatur. 

Pfellifmus traulotes, S, fp. 4, 34* GENERA MORBORUM 

5.. Pfellifmus (balbutlens) in quo, ob lin- 
guam magnam vel tumcfadtam, litcrae 
labiales magis audiuntur, et faepe loco 
aliarum proferuntur. Pfellifmu» balbutie», S. fp. $. 
Piellifmus a ranula, S. fp. 11. 6. Pfelli£mus (acheilos) in quo literae labi- 
ales vix vel non omnino pronunciari 
poflunt. 

Pkllifiius mogilalia, S. fp. 6. 

7.. Pfellifmus (lagojlomatum) in quo, ob di- 
vifum palatum, literae gutturales minus 
redte pronunciantur. Pfellifmus lagoflomatum, S. fp. icv 
Pfelltfmus cot&cifmus, S. fp. 8* C U L L E N I. 343 

*?. CXIV. STRABISMUS. 

Oculorum axes optici non convergentes» 

Strabifmus, S. G. 116. L. 304. V. 514. &*£, G« 
222. 

Species funt, 

1. Strabifmus (habkualis) a confuetudine 
prava oculo tantum uno ucendi. 

Strabifmus mlgaris, S. fp. 2» 

-2. Strabifmus (commodus) ab unius oculi 
pracaltero, debilitate vel mobilitate ma- 
jori, adeo ur uterque oculus non com* 
mode adhibeatur. Strabifmus Buffonii, S. fp. 3. 
Strabifmusipafmodicus, S. fp. 4, 
Strabifmus paralyticus, S. fp. ^, 
^trabifmus catarrhalis, S. fp. 6. 344 GENERA MORBORUM 

3* Str.ibiffnus (tieceffarius) -ob mutatum fi- 
tum velfiguram paniura oculi. 

Strabifmuj a lufctrate, S. fp. i. 
Strahirmub c ligannum, S. Ip. n. 
S'rabii'mus a crjitallmo, S. fp. 12. 
Str abifrnus myopum, S, fp. 9. De Strabifmo aequinoctiali mihi non liquet. 

Minus re£te, ut mihi videtur, ad Strabif- 
mum referuntur fequentes. 

StraYifmus fymp'omat»cu9, S. fp, 7. 
Strabifmus lagophthalmos, S. fp. S. 

G. CXV. CONTRACTURA. 

Artus unius vel plurium contractio diutur- 
na, rigida. 

Contraclura, S. G. 119. L, 299. Sag. G. iz£» 
Ob<t ; pitas, S. G. 11. 

Caput obftipum, V. 513» 
Digitium, V. 221. C U L L E fcr i. m 

Species funtj, 

i. Contratura (primaria) a mufculis con- 
tra&is, rigidis. 

z» A mufculis ab inflammatione rigidis, 

Contractura dolorifica, S. fp. 2. 
Contra&ura arthritica, S. fp. 7. 
Contraftura catarrhalis, S. fp. 8. 
Obftipitas catarrhalis, S. fp 3. 

b. A mufculis a fpafmo rigidis-» 

Contra£tura fpafmcdiea, S. fp. xr. 
Obftipitas fpafmodica, S. (p. 6. 
Obftipitas rcnuens, S. fp. 1. 
Obftipitas lateralis, S. fp. $. 
Contradtura hypochondriaca, S. fp. r. 

«. A mufculis, ob antagoniftas paralyticds> 
contractis. 

Cohtraftura paralytica^ S. fp. 4^ 
Contraclura rachialgica, S. Ip. ^. 
Contraclura Bohemica, S. fp. 6, 
Obftipitas annuens, S. fp. 2. #46 GENERA MORBORUM 

s d. A mufculis ab acrimonia irritante con- 
tractis. 

Contradiura korbutica, S. fp. 5, 

2. Contractura (articidaris) ob artus ri fc 
gidos. 

Contra&ura anchyloiis, S. fp. 9. 
Contraftura fypbilitica, S. fp. 10. 
Obftipitas gibbofa, S. fp. 4. C U L L E N I. 147 O. IV. APOCENOSES. Fluxus five fanguis, aut humores alii, folito 
uberius profluens, fine pyrexia impe- 
tuve fluidorum audto. 

Apocenofes, V. Cl II. O. IL 
Fluxus, S. Cl. IX. Sag. Cl. V. 
Morbi evacuatorii, L. Cl„ IX. 

G. CXVI PROFUSIO. 

■ 

Fluxus fanguink, 

Profufto, L. 239. 

Hiemorrhagin, V. 8r. Bocrb* 218, 

Ex fanguifluxibus, a Sauvagesio recenii- 
tis, fequentes, ad hunc locum, pertinerc. 
videntur. 

Jlaenwrrhagu paffiva, SVfp. u 348 GENERA MORBORUM; 

Haemoptyfis traumatica, S, fp. 12. 
Haematemefis traumatica, S. fp< 3. 
Haematuria traumatica, S. fp. 14.. 
Haematuria yiolenta, S. fp. 2, 
Haemorrhagia ab hirudine, S. fp. 7. 
Haemoptyfis a hirudine, S. fp. 13. 
Haematemefis ab hirudine, S. fp. 4. G. CXVII. EPHIDROSIS*. 
Sudpris praetes naturam evacuatio. 

Ephidrofis, S. G. 258. Sag t G. 194, 
§udor, L. 208. 
Hydropedelis, V. far. 

^pecies idiopathica unica eftj, 

Sphidrofis fpontaaea, S. fp. 1. * Ephidroun minus refle ad rnorbos locales rela- 
<tam effe agnofco; cum autem huic morbo nullum 
in fyftemate noftro locum idoneum invenerim, ne 
prorfus omitteretur, hic cum aliis quodammodo afii- 
nibus morbis evacuatoriis recenfui. C U L L E N I. 349 

Ephidrofes fymptomaticae variant, pro va- 
rietate morbi quem comitantur, et fi- 
mul pro varietate fudoris eliciti, efc 
quodammodo pro varietate partis max- 
ime fudantis, Hinc Ephidrofis febrilis, S. fp. 3. 
Ephidrofis febricofa, S. fp. 7* 
Ephidrofis he&ica, S. fp. £. 
Ephidrofis exanthematum, S. fp. 6« 
Ephidrofis fy ncoptica, S. fp. 4. 
Ephidrofis fcorbutica, S. fp. 2. 
Ephidrofis a fubarra, S. fp. i&>. 

Ephidrofis laclea, S. fp. q. 
Ephidrofis mellea, S. fp. io> 
Ephidrofis vinofa, S. fp. 1 1. 
Ephidrofis viridis, S. fp. 12. 
Ephidrofis nigra, S. fp. 13. 
Ephidrofi» lutea, S. fp, 14. 
Ephidrofis urinofa, S. fp. i£. 
Ephidrofis cruenta, S. fp. 16. 
Ephidrofis coerulaea, S. fp. 17. 
Ephidrofis acida, S. fp. 19. 
Ephidrofis arenofa, S. ip. 20» 

Ephidrofis la^ralis, S. fp. 8, : 3«;0 GENERA MORBORUM 
G. CXVIII. EPIPHORA, 

Fluxus humoris lachrymalis. 

Epiphora, S. G. 259. L, 172. V. 9^. Sa S . G. 

Ex fpeciebus a Sauvagesio recenfitis, nul- 
la pro idiopathica haberi poteft, nifi 

Epiphora frigtda, S. fp. 8. 
Gaeterae omnes fymptomaticae funt, 

Epiphcra a pathemate, S. {p. 1. 
Epiphora ophthalmica, S. fp. 3. 
Epiphora calida, S. fp. 9. 
Epiphora ex variolis, S. fp. 4, 
Epiphora arthritica, S. fp. 1 2, 
fipiphora cruenta, S. fp, 10. 

Epiphora ex rhyade, S. fp. 2, 
Epiphora ex aegilope, S. fp. $. 
Epiphora ab eclropio, S. Ip. 6. 
Epiphora ab anchylope, S. fp. 7. 

Epiphora febacea, S. fp. 1 1. 
Epiphora laclea, S. fp; 13» C U L L E N I, 351 

G. CXIX. PTYALISMUS. 

FIuxus falivae. 

Ptyalifmug, S. G. 261. L. 176. V. 103. Sag. G, 
197. 

Si quis ptyalifmus idiopathicus fit, pro eo 
habere vcllem. 

Ptyalifmum a laxitate, S. fp. 4. 

Sequentes omnes fymptomaticae funt* 

Ptyalifmil3 naufeofuB, S. fp. i. 
Ptyalifmus hypochondriacu9, S. fp. 8« 
Ptyalifmus gravidarum, S. fp. 14. 
Ptyalifmus a pyrofi, S. fp. 2. 
Ptyalifmu3 Lapponicus, S. fp. 3. 
Ptyalifmus febrilis, S. fp. 18. 
Ptyalifmus Tariolofus, S. fp. 6. 
Ptyalifmus arthriticus, S. fp. 9. 
Ptyalifmus phthificus> S. fp. ia. 
Ptyalifmus fcorbuticus, S. fp. 7. 

Ptyalifmus catarrhalis, S. fp. i£. 
Ptyalifmus aphthofus, S. fp. 13. 35* GENERA MORBORUM 

Ptyalifmus a carie, S. fp. 16. 
Ptyalifmus purulentus, S. fp. 12. 
Ptyalifmus a calculo, S. fp. 17. 
Pryalifmus fyphilhicus, S. fp. 19; 
Ptyalifmus viridis, S. fp. 1 1. 
Ptyalifmus urinofus, S. fp. 20. 
PtyalifmU9 mercurialis, S. fp. £. G. CXX. E N U R E S I S. 

Urinae e vcfica fluxus involuntarius non 
dolens. Enurefis, S. G. 264. L. 19$. V. 113. Sag. Gt 
300. Species funt> 

1. Enurefis (atomca) poft morbos fphin&e* 
rem veficae laedentes. 

Enurefis hernioforum, S. fp. 3. 
Enurefis puerperarum, S. fp. £. 
Enurefis calculofa, S. fp. 7, C U L L E N I. 353 

Enurefis a fiftula, S. fp. 8« 

3. Enurefis (Irritata) a compreffione vel 
irritatione veficae. 

Enurrfis gravidarum, S. lp. 4. 
Euurcfis catamenialis, S. fp. 6. 
Enurefis a fparganofi, S. fp. 9* 

Symptomatica eft, 
Enurefis paralytica, S. fp. 2. 

Pro morbo non haberi poleft 

Enurefis infantum, S. fp. 1. 

G. CXXI. GONORRHOEA. 

Humoris ex urethra, in maribus, cum vel 
abfque libidine, praeter naturam fluxus» 

Gonorrhoea, S. G. 268. L. 200. V. n8. Sag. 
G. 204. 

Yy #4 GENERA MORBORUM 

Species funt, 

tm Gonorrhoea (pura) in, ^ua praegfeiTb 
concubitu impuro nullo, humor puri- 
formis, fine dyfuria vel libidine, ex u- 
rethra fubinde fluit. 

Gnnorrhoea pura, S. fp, i. 
Gonorrhoea benigna Aufiorur;, 

2. Gonorrhoea (imfura) in qua, pdft con- 
cubitum impurum, humor puriformis 
cum dyiuria ex urethra ftuit. 

Gonorrhoea fyphiliticfl, S. fp. 4. 
Gonorrhoea maligna Auflorum* 

Hujus fequela eft, 

Gonorrhota (mucofa) in qua, poft gonor- 
rhoeam impuram, humor mucofus, cum 
minima vel nulla dyfuria, ex ureihra 
fubinde fluit. 

Anglis, a Glee*. C U L L E H L 335 

3. Gonorrhoea (laxorum) in qua, humor 
pleru nque pellucidus, finc penis erecti- 
one, fecl cum libidine, in vigilante, ex 
urethra fubinde fluit. 

Gonorrhoea Ifbidinofa, S. fp. 2. 

4. Gonorrhoea ( dormlentlumj in qua li- 
quor feminalis cum urectione et iibidi- 
. ne, in dormienribus, ex fomnio libidi- 
nofo, ejicitur. 

Gonorrhoea oneirogonos, S. fp. 3. 

Species fp-uriae, utpote Ln quibus ex urethra 
fluxus non fit. 

Gonorrhoea fpuria-, S.. fp. f, Afiruc, IH>« 3. cap. 

3- § 2 - 
Gunorrhoea balani, S. fp. 6. 3$6 GENERA MORBORUM 
O. V. EPISCHESES. 

Excernendorum fuppreffiones. 

Epifchefes, V. CL. 7IT. 
Supprefforii, L. CL. VIII. O. II. 
Suppreffiones, Sag. CL. VI. 

CL CXXII. OBSTIPATIO. 

DejedYio faecum nulla vel folito rarior. 

Obfiipatio, L. 166. V. 128. Sag. G. 321. 

Species funt, 

I. Obflipatio (debilium) in hominibus lax- 
is, debilibus* et plerumque dyfpepticis. 

&». Obftipatio (rigidorum) in hominibus fi- 
brae rigidae faepe hypochondriacis. 

^ Obfttpatio (objlruBorum) cum fympto- 
matis Colicae \mae % zdae, ^iae, vel jmae 
fupra dic"tae. C U L L E N I. 357 

G. CXXIII. ISCHUM.A. 

Urinae fuppreffio abfoluta. 

Ifchuria, S. G. 293. L. 167. V. 129. Sa*. G* 
212. Htmes CUnical experiments, fecl. X V. 

Species funt, 

I. Ifchuria (renalis) praegrefTo renum 
morbo, cum dolore vel molefto gravi- 
tatis fenfu in regione renum, et fine hy- 
pogaftrii tumore, vel ad mingendum 
ftimulo. 

Variat pro varietate caufae ; hinc * * Da&iflimi Cirssotfi Colledlanea egregia de 
ifchuria, Hcet ad leges nofologiae method'u.*e minu9 
conicfta, non prorfus omittenda putavi. 353 QENERA MQRBORUM 

a. NepritUa r a *enym inflammarione, S. fp. i. 

b. Neopbrolitbica, a rer uu> caiculo, S. fp. 2. 
C. Hepbroplttborica, a pleth ra, S, ip. 3. 

d. Lunatica, periodiia, S. <p. 4. 

e. Nepbrofpajlica, lp:lmodic3, S. fp. £. 
L Nepbreimintica, verminoCi, S. fp. 6. 

g. Nephrotbromboides, a faoguiae cong.umato, 

S. fp. 7. 
h. Ncpbropvica, a renum purulentia, S fp. 8. 
i. Nephropblegmaticay pituuof a, fc*' mucofa, S fp. 

9- 

fc. Nephroplegica, paraljtodaea, S. fp. 10. 

1,. Suppieta y ab alia evacuatione fuyoieta, S. fp» 

IX. 3. Ifchuria (ureterka) praegreffo renum 
morbo, cum doloris vel moleftiae fenfu 
in qu-adam urererrs parre, et fine hypoga- 
flrii tumore, vcl ad mingendum ftimulo. 

VuriaS pro. varietate caufae ; hrne 

a. Ureteriti£3, inflammatojia,, S, fp. j.2* 

b. Ureterolitbica calculofa, S. fp. 13. 

C. Uretcrothromboid*}) a fanguinis grumo, S„. fg: 
U, C U L L E N I. 3^ 

d. Urcterophlegmatka, a pituita, S. fp. i£. 

e. Urcteropyica, purulenta, S, fp. 16. 

f. Ureteto/iomatica, ab orificii urcterum infericy 
ris claufura, S. fp. 1 7. 3. Ifchuria (veficdis) cum tumore hypo* 
gaftrii, dolore ad cervicem veficae, 

ec frequenti ad mingendum ftrmu- 
lo. 

Variat pro varietate caufae; hinc 

a. Cyflitica, a veficae i» flammatione, S. fp, 18. 

b. Cyftelithka, a veficae calculo, S. fp. ig. 

c Cyffofpailka t a fphincleris veficae fpafmo, S. fp. 
20. 

d. Cyfiafiblegka, aVeficae paraly-fi, S. fp. 21. 

e. Polyurica, a veftca dillenta lotio diutius cohi- 
bita, S. lp. 22. 

f. Cyftopyka, purulenta, S. fp. 23. 

g. CyHothromboidei) a fanguinh grumo, S. £0. 
24. 

h. Cy/topblegmatica, a muco, S. fp. 2£. 

i, EBopocyfika, a veficae e&opia, S. fp. 2-6. 

k. CyfioproRica, ab inteftino reclo fcybalis, cal- 

culo, flatibus, inflammatinne, abfceflu, haemor- 

feoidibus, turgente, S. fp 27. 36o GENERA MORBORUM 

1. Htfierocvftica, ab utero, S. fp. 28» 

ir. Atretarum, a mcudtui3 ia vagina retentis, 

S. (p. 29. 
n. Farodoxa, S. fp. 30. 

4. Ifchuria (urethralis) cum tumore hy- 
pogaftrii, frequenti ad mingendum fti- 
mulo, et dolore in aliqua parte ure- 
thrae, 

Variat pro varietate caufae ; hinc 

a. Perinaealis, a perinaei tumore, S. fp. 31. 

b. Uretbrolitbica t a calculo urethrae impatto, S. fp. 

c. Uretbropblegmaiica y a mueo urethram infar- 
ciente, S. fp. $$. 

d. UrethrotbromboideSy a fanguinis grumo ure* 
thram opplente, S. fp. 34. 

e. Uretbropyica, a pure urethram obftruente, S. 
fp. 36. 

f. Ut etbrobymeuoJes, a membrana in urethram 
impacla, S. fp. 36. 

g. Uretbretmintica verminofa, S. fp. 37. 

h. Uretbritica, ab urethrae inflammaiiore, S. fp. 

38. 
i. Carunculofa y a morbis ut vocant urethrae, S. 

fp« 59« C U L L E N I. 361 

k. Hydrocetodes, ab urethrae ruptura in fcrotum 

hi uite, S. (p. 40. 
1. Criptofyka % a periis intra corpus retracYione, 

S. fp. 41. 
m. Peridefmica^ a vinculo ftricYiori peni injeclo, 

S. fp. 42. 
n. PbimoJica % a phimofi, S. fp. 42« 
o. Ajpadialis, ab urethrae claulura, S. fp. 44. 

G. CXXIV. DYSURIA. 

Dolorifica et quodammodo impedita urinae 
erhiffio. 

Dyfuria, S. G. 26^. L. £f. V. 164. Sag. G. aij, 
'Stvanguria AuRorum. 

§pecies J funt> 

ii Dyfuria (ardens) cum ardore urinae 
fine morbo veficae evidente; 

Dyfuria primaria, S. fp. $> 
Dyfuria a cantharidibus ingeftis vel applicati;t 

% z 35t GENERA MORBORXJM 

Dyfuria arfura, S. fp. 7. 

Dyfuria neonympharum, S. fp. 14» 3, Dyfuria - (fpafmodka) a fpafmo cx allis 
partibus cum vefica communicato. 

Dyfuria hyflerica, S. fp. t» 
Dyfuria rachialgica, S. fp. n. 
Dyfuria diabetica, S. fp. 17. 
Dyfuria nepTiralgica, S. (p. 5. 

3. Dyfuria (comprejfionis) z vicinis parti- 
bus veficam prementibus. 

Dyfuria gravidarum, S. fp. 13. 
Dyfuria a cyftocele, S. fp. 8. 
Dyfuria ab hyfteroloxia, S. fp. 10. 
Dyfuria atretarum, S. fp. 16. 

^. Dyfuria (plilogijlica) a vicirtis partibus 
inflammatis. 

Dyfuria ab hyfteritide, S. fp. 9. 
Dyfuria haemorrhoidalis, S. fp. 6. 
Pyfuria vencrca, S. fp. 4. 
Dyfuria a caruncula, S, fp. $, C U L L E N h 363 

5. Dyfuria (irritata) cum fignis calculi 
veficalis» 

Dyfuria calculofa, S. fp, 11. 

6. Dyfuria (mucofa) cum excretione muci 

copiofa* 

Glus, L. 200. 

Pyuria mucofa, S. fp. 6. 

Pyuria vilcida, S. fp. £. 

Rarus veficae morbus, Hofm, T. IV. Confulr. 

Med. Centur. II. caf. XCIII. 
CataTrhus veficae Lieutaud. Syn. p. 272. 
Pyuria arthritica, S. fp. 9» 

De dyfuria ab infectis, S. fp. 15* mihi non 
fatis liquet. 

G. CXXV, DYSPERMATISMUS. 

Seminis in a£tu venereo tarda, impedita, et 
ad generationem infufticiens emiffio. 

Dyfpermatifmus, S. G. 260. 
Sterilitas, L. 171. Sag. G. 213» 
Agenefia, V. 283. 3<?4 QENERA MORBORUM 
Species funt, 

i. Dyfpermatifmus (urethralis) a morbis 
urethrae, S. fp. i. 

2o Dyfpermatifmus (nodofus) a nodis cor- 
porum cavemoforum, S. ip. 2. 

3. Dyfpermatifmus (praeputialis) ab an- 
guftiori praeputi,i onficio, 6. fp. 3. 

4. Dyfpermntifmus (mucofus) a muco ure- 
thram infarciente, S. fp. 4, 

5. Dyfpermatifmus (kypertonicus) a validi- 

ori penis ere&ione, S. fp. 5. 

<S. Dyfpermarifmus (epilepticus) ab epilep- 
fia fpafmodica in coitu adyeniente, S. 
fp. 6. 

7, Dyfpermatifmus (apraBodes) a genita- 
liuni ignavia, S. fp. 7. C U L L E N X. 36 * 8. Dyfpermatifmus (refluus) in qua nulla 
fenunis in coitu emiilio, ob refluxum 
ejufdem ex urethra in veficam, S. fp. 9. 

JDe dyfpermatifmo ferofo, S. fp. 8. mihl 
non fatis conftat. G, CXXVI. AMENORRHOEA. 

Menfes tempore q.uo fluere folent, vel folitp 
parciores, vel non omnino fluentes, ci- 
tra graviditatem. Amenorrhoea, V. 130. 
Dyfmenorrhoea, L. 168. Sag. G, 218. Species funr, 

1. Amenorrhnea (emanfionis) in puberibus 
quibus poft fluxus tempus folitum, men- 
fes, non jim prodierinr, et cum fimuj: 
variae affecliones. morbidae adfmto 3 66 GENERA MORBORUM 

2. Amenonhoea (fupprejfwnis) in adultia> 
quibus menfes, quae jam fluere fole- 
bant, fupprefiae funt. 

3. Amenorrhoea (difficilis) in qua menfes 

parcius et cum dolore fluunt* 

Menorrhagia difficilis, S. fp. x. C tJ L L E N f, 367 

O. VI. TUMORES. 

Partis magnitudo au&a fine phlogdfi. 
Tumotes protuberantes, L. CL. X. O. Vi 

G. CXXVII. ANEURISMA. 
Tuuior mollis, pulfans, fupra arteriam. 
Aneurifma, S. G. 32. L. 282. V. 408. Sag. G. 

G. CXXVIII. V A R I X. 

Tumor mollis, non pulfans, fupra venam. 

Varix, S. G. 33. L. 282. V. 407. Sag. G. 36. 

G. CXXIX. ECCHYMOMA. 

Tumor diflfufus, parum eminens, livefcens. $68 GENERA MORBORUM 

Ecchymoma, S. G. 6. V. 451. Sag, G. £. 
Sugillatio, L. 230. G. CXXX. SCHIRRUS. 

Partis, plerumque glandulae, rumor durus, 
non dolens, aegre fuppurans. 

Schirrus, S. G. 14. L. 383. V. 374. Sag. G. 19, 
Boerh. 392. 

G. CXXXI. CANCER. 

Tumor fchirrodeus dolens, in ulcus mali 
moris abiens. 

Cancer, S. G. 20. V. 37^. Boerh. 492. Sag. 
G. 2$. 

G. CXXXII. BUBO. 

[ Glandulae conglobatae tumor fuppurans» 

Eubo, L. 271. 

Bubo, S. G. 16. V. 368. Sag. G. 21. 

Parotis, S. G. 17. V. 370. Sag. G. 22. C U L L E N I. 369 

G. CXXXIII. S A R C O M A. 

Exruberatio mollis, non dolcns. 

Sarcoma, S. G. 23. L. 294. V. 376. Sag. G. 

28. 
Polvpu», V. 377. 
Purrus, V. 427. 

G. CXXXlV. V E R R U C A. 

Extub^ratio durior, fcabra. 

Verrjca, S. G. 2$. L, 277. V. 426. Sag. G. 
30. 

G. CXXXV. C L A V U S. 

Cuticulae craffires dura } lamellata. 

Clavus L. 27S. V. 428. 
Callus fue Tylloma, V. 429. 

G. CXXXVI. L U P I A. 

^xtuberatio iubter cutem mobilis, mollis, 
non dolens. 

Am 370 GENERA MORBORUM 

Lupia, S. G. 37. Sag. G. 40. 
Atheroma, L. 285. 
Encyftis, 420. G. CXXXVII. GANGLION. 

Extuberatio durior, mobilis, tendini infi- 
dens. 

Ganglion, L. 287. V. 379. 

G. CXXXVIII. HYDATIS, 

Veficula cuticularis humore aqueo plena. 

Hydatis, S. G. 34. Sag. G. 38. 
Phly£hena, L. 273. V. 442. 

G. CXXXIX. HYDARTHRUS. 

Articulorum, genu potiflimum, tumor, pa- 
rum primo eminens, cuti concolor, 
dolentiffimus, et mobilitatem imminu- 
ens. 

Hydarihru?, S. G. 38. 
Anglis, a White Swellin*. C U L L E N L 371 
G. CXL. EXOSTOSIS. 

Tumor durus offi infidens.. 

Exoftofis, S. G. 29. L. 290. V. 417. &*£. G. 

34- 
Hyperoftofis, V. 4,181 372 GENERA MORBORUM 

O. VII. ECTOPI M\ 

Pars ex fua fede dimota Cumorem faciens. 

Ertopiae, S. Cl. I. O. VI. Sag. Cl. I. O. VI. 

G. CXLI. H E R N I A. 

Partis mollis ecftopia, cute et aliis intcgu 
mentis adhuc tedta. 

Hernia, L. 291. Gaub* P,ithol. 

G. CXLII. PROLAPSUS. 

Partis mollis edtopia nuda. 

Prolapfus, L. 292. 

Piolapfus et procidentia, Gaub. Pathol. 

* E<51opiarum genera et fpecies, <qum'um ad pa- 
tholrgiam pertinent, opera folertiffimi Cussoni, 
enumerata in primo hujus fynopfis tomo, pag. i^. 
et feq. inveniri, et fummo cum fru&u perlegi pof* 
funt. C U L L E N L 373 

G. CXLIII. L U X A T I O. 

Os ex fua in jun&uris fede dirnotum. 

Luxatio, Gauh. 226. V. 472. 
Exarthrema, S. 60. Sag. G. 67. 
Dultafis, S. 61. Sag. G. 68. 
Luxatura, L. 237. $74. GENERA MORBORUM O. VIII. D I A L Y S E S. Solutio continui vifu tacluve manifefta. 

Plagae, S. Cl. I. O. VII. Sag. Cl. II. 

Vitia dialytica et folutiones continui, L. Cl. XI. 

O. II. 
Exulcerationes, L. Cl. XI. O. III. 
Diffblutiones, V. Cl. X. O. VI. 

G. CXLIV. VULNUS. 

Soluta unio recens, cruenta, partis mollis, a 
corpore duro moto. 

Vulous, S. G. 63. L. 240. V. 465. Sag. G. 78 

Boerh. 14.$. 
Puntf ura, S. G. 64. L. 243. Sag. G. 79. 
Laceratura, L. 242. 
Amputatura, S. G. 70. L. 243. Sag. G. 86. 

G. CXLV. U L C U S. 

Eaftis, mollis folutio purulcnta vel ichorof;u C U L L E N I. 375 UIcus, S. G. 71. L. 249. Sag. G. 89. 

Exulceratio, S. G. 72. Sag. G. 90. 

Sinus, S. G. 73. V. 492. Sag. G q2. 

Filtula, S. G. 74. L. 254. V. 491. Sag. C.gn. 

Boerb. 413. 
Cacoethes, L. 250. V. 48 £. 
Phagedaena, V. 488. 
Noma, L. 251. V. 489. 
Carcinoma, L. 252. V. 487. 
Ozaena, L. 2^3. V. 500. 
Achor, L. 26^ V. 494. 
Crufta Laflca, V 494. 
Therioma, V. 486. 
Sycofis, V. 490. 

G. CXLVI. HERPES. 

Phlyctaenae vel ulcufcula plurima, grcgi- 
lia, ferpentia, dyfepuleta. 

Herpes, S. G. 7. L. 268. V. 443. Sag. G. 11. 

G. CXLVII. T I N E A. 

In cute capillata ad radices capillorum, ul 
cufcula humorem in cruftam albam fri- 

abilem abeuntem, fundentia. 

Tinea, L, 263. V. 497. %• G. 131. 376 GENERA MORBORUM 
G. CXLVIII. P S O R A. 

Puftulae et ulcufcula pruriginofa, conta- 
giofa, manus male habens. 

Pfora, L. 26^. 

Scabies, S. G. 304. V. 444.. Sag. G. 130. 

O. CXLIX. F R A C T U R A. 

Offis partes a cohaefione in magna frag- 
menta vi folutae. 

Faftuca, S. G. 67. L. 235. V. 468. Sag. "»■ 
98. Bocrb. 339. 

G. CL. C A R I E S. 

Ol!is exulceratio. 

Caries, S. G. 77. L. 25$. V. 493. Sag. G. 94. C U L L E N I. 377 

Morbi ab au&ore in fvftemate 
omiffi, Vide Prolegomena. 

Ag1nct;iti<\ L. 

A al^xis, V. 
Alopecia. 
Anrhylops. 

iEgilops. 
AnchyloCs, L. 
Aiuh) lofis, V. 
Angina, S. et L. 
Antipathia. 
B tberia. 
Cirdiogmus; 
Cepha'aea. 
Ceph~la'gia. 
Diftortio. 
Dyiphagia, 

Aglutitio. 

Acatap . fis. 

Oefoph gifmus. 
Dyftocia. 

Parturitio et alii gravidarum et parturienti- 
um morbi, 

Elcofis. 
Eflera. 
Hemicraoia. 

Lcucorrhoea ex vitiolocali. 
B b b 378 GENERA MOREORUM 

Lethiafis in organis uropoeticis et in aliis 
corporis partibus. 

Malis. 

Cocyta, L. 
Melaena. 
Melaficlerus. 

Mtlanchlorus, V. 
Myocoilites. 
Necrofis. 
Odaxifmus. 

Dentitio et alii infantum morbh 

Paralyfis partis fingularis ex vitio mufculo- 
rum. 

Phyfocephalus, 
Pnigma. 

Catarrhus fufFocativus, Auft, 
Pyuria. 
Puoturia. 

Sterilitas utriufque fexus. 

Acyifis, V. 
Stymatofis. 
Tarantifmus. 
Venena. 
Vermes. I N D E X 

CLASSIUM et ORDINUM. 

Numeri Paginas indicant. Adynamiae 


20$ et 331 


Anepithymiae 


331 


Apocenofes 


347 


Cachexiae 


273 


Comata 


190 


Coiitinentes 


76 


Continuae 


74 


Critici 


p. 


DefecYivi 


*°S 


Deformes 


*73 


Deliria 


261 


Dalyfes 


374 


D (I>lutione3 


374 


Dyfaellhefiae 


3°9 


Dyfcinefiae 


335 


Dylorexiae 


3 2 S 


Eflopiae 


37* 


Emaciantes 


273 


E|'i!chefes 


3S 6 


Evacuatorii 


f$7 $82 I N D 


E X 


Exacerbantes 


£4 


Exanthemata 


138 


Exanthcmaticae 


J 39 


Exanthematici 


139 


Exulcerationes 


374 


Febres 


S z 


Fluxus 


347 


Haemorrhagiae 


i6r 


Hydropes 


282 


Hyperaefthefes 


IH 


Ideales 


261 


Impetigines 


298 


Intermittentes 


S3 


Intumefcentiae 


278 


Leipopfychiae 


20£ 


Locales 


308 


Macies 


273 


Marcores 


*73 


Morofirates 


32$ 


Motorii 


217 


Neurofes 


189 


Paranoiae 


261 


fathetici 


3 2 5 


Phlegmafiae 


90 


Phlogidiei 


9' CLASSIUM et ORDINUM. 3B3 Plagae 


508 et 


374- 


Privativi 


309 et 


33* 


Profluvia 
179 


Pyrexiae 
$ l 


Remittentea 
S3 


Sanguifluxu8 
161 


Soporofi 
iqo 


Spafmi 
217 


Tumidofi 
278 


Tumores 
367 


Vefaniae 
260 


Vitia 
308 ELENCHUS GENERUM. Numeri Genera de.u.tant. jfiBORTIO 


1 39 


An-^xa 


4 $rt 


107 


Abortus 


39 


Ano r mia 
98 


Abfctffus 


7 


Anthrax 
7 


Achly9 


9* 


A -tpfia 
45 


Achor 


*45 


A;honta 
110 


Addephagia 


ior 


Aphtha 
3S 


Aaipfia 


108 


Ap ithofa 
35 


Agenefu 109 et 


12$ 


Ap ^geufis 
99 


Ageuftia 


99 


Apoplexia 
42 


Aghruftia 


99 


Apoftema 


*I 


• 94 


Allatri >phagia 


103 


Anhritis 
24 


Am uiofis 


93 


Arthrocace 
7 


Amblyo^ia 93 er 94. 


Arthrodynia 


Pag. 


130 


Amenorrhoea 


126 


Arthropuolis 
H 


Amentia 65 et 67 


Afaphia 
112 


Amnrfia 


65 


Afcites 
79 


Amphemerina 


3 


A'phyxia 
44 


Amputatura 


144 


Afthma 
55 


A-iaratharfis 


40 


A'ecnia 
109 


AnnHlhefia 


100 


Atheroma 
z 3 6 


Anapbrodifia 


109 


Athymia 
66 


Anafarca 


75 


Atonia 
43 


Aneurilma 


127 


Atrophia 
70 


Angina 


10 


Aurigo 
9' 


Anodynia 


rco 

ELENCHUS GENERUM. 385 B Bacchia 


7 


Bulimia 


'lor. 


Battarifmus 


113 


Buimus 


IOI 


Bubo 


132 


Bullofa 

c 


H 


Cacoethc9 


HS 


Cholera 


60 


Cacophonia 


112 


Cholerica 


6t 


Caligo 


92 


Chorea 


S* 


Callus 


135 


Citta 


103; 


Cancer 


i3* 


Clangor 


112 


Capiftrum 


49 


Clavus 


*3S 


Caput oftipum 


»* 


Clunefia 


7 


Carcinoma 


H5 


Cceliaca 


6r 


Cardialgid 


4£ 


Colica 


59 


Carditis 


13 


Coma 


4r 


Caries 


150 


Combuftura 


7 


Caru3 


4* 


Contraftura 


*H 


Catalepfis 


42 


Convulfio 


5° 


Cataphora 


42 


Cophofis 


96 


Cataracta 


9* 


Coryza 


4-3 


Catarrhua 


40 


Crufta la&ea 


145 


Catochus 


43 


Cynanche 


10 


Cephalitis 


9 


Cynorexia 


IOX. 


Chemofis 


8 


Cyfiirrhagia 


39 


Chtorofh 


47 


Cyftkil 


20 C c c 386 ELENCHUS D Daemonia 66 

Daemonomania 66 

Decimana z 

Diabetes 62 

Diaphora 4^ 

Diaphragmitis 1 1 

Diaria 4 

Diarrhoea 61 

Diaftafis 143 

Digitium ii£ 

Diplopia <}£ Diurefis 62 

Duplicana 1 et 2 

Dyfecoea 96 

Dyfenteria 41 

Dyfmenorrhoea izfr 

Dyfopia 94 

Dyfpepfia 4^ 

Dyfperraatifmu3 12$ 

Byfpnoea 56 

Dyfuria 124 E Ecchymoma 
129 


Epiphora 


118 


Eclampfia 
53 


Epiploitis 


14 


Ecfiafia 
42 


Epirtaxis 


3 6 


Elephantia Araburr 


1 87 


Epifthotonos 


48 


Elephantiafis 
87 


Erotomania 


66 


Emphyfema 
7* 


Errana 


2 


Empyema 


Pag. 


"* 


Erratica 


2 


Encauiis 
7 


Eryfipelacea 


26 


Encyftis 
136 


Eryfipelas 


26 et 7 


Enteritis 
16 


Erythema 


7 


Enurefis 
120 


Exarthrema 


H3 


Ephemera 
4 


Exoftofis 


140 


Ephialtes 
68 


Expe&oratio 


40 


Ephidrofis 
117 


Exulceratio 


»44 


Epilepfia 
53 G E 


: n e 


Pv U M. 


3S7 


F 


z Fatulta8 65 
Fradlura 


149 


Fiftula 


H$ 
Framboefia 


89 


Flatulentia 


45 


G 


Furunculus 


7 


Ganglion 


. J 37 
Glua 


124 


Gangraena 


Fag. 9S 
Gonnorrhoea 


121 


Gaftritij 


*5 
Gravido 


40 


Gaflrodynia 


45 
Gutta rofca 


7 


Glaucoma 


92 


H 


." , ' ' rofacea 


7 


Haemalopia 


95 
Hordeolum 


7 


Haematemefis 


39 
Hydarthrus 


»39 


Haematuria 


39 


1 


Hydatis 


138 


Haemoptoe 


37 
Kydrocele 


8r 


Haemoptyfis 


37 
Hydrocephalum 


76 


Haemorrhagia 


36 et 116 
Hydrocephalua 


76 


Haemorrhois 


38 
Hydrometra 


80 


Hedlica 


Pag. 88 
Hydropedefi3 


J17 


Hemiplegia 


43 
Hydrophobia 


64 


Hemitritaea 


1 
Hydrops Scroti 


8r 


Hepatirrhooa 


61 
Hydrorachitis 


77 


Hepatitfa 


17 
Hyirothorax 


78 


Hernia 


141 
Hyperoflofis 


140 


Hsrpes 


146 
Hypnobatafis 


6S 


Hie-anofos 


5^ 
Hypochondriafis 


46 


Hkiopyr 


7 
Hypoiarca 


83 3SS EL-ENCHUS Hyfteria 


63 
Hyfterophyfe 


74 


Hylteritis 


21 


I 


Iflerua 


9i 
Intertrigo 


7 


Ileus 


S9 
Ifchias 


21 


Iliaca 


Idem 
Ifchnophonia 


"3 


Incubus 


68 
Ifchurla 


"3 


Infiammatio 


7 


L 


Laceratura 


144 
Leucorrhoea 


39 


Leipothymia 


44 
Leucorrhois 


38et6r 


Lenta 


6 
Lienteria 


61 


Lepra 


88 
Lumbago 


22 


un '..- Graecorum Idem 
Lupia 


136 


Leptophonia 


112 
Luxatio 


143 


Lethargus 


4* 
Luxatura 


Idem 


Leucophlegmatia 


7 2 


M 


Ma!ac'i3 


103 
Mefenteritis 


H 


I.Iania 


67 
Meteorifmus 


73 


Marafmus 


70 
Metritis 


21 


Jylaiifca 


38 
Metrorrhagia 


39 


Marmaryge 


9* 
Miliafia 


3 1 


Maftodynia 


7 
Miliaris 


Idem 


Ivlediaitint 


11 
Morbilii 


3° 


Melancholia 


66 
Morbillofa 


Idem 


Menorrhagia 


39 
ftlorofi» 


H G E N E R U M. ;8 9 Morta 


34 


Myopia 


94 


Mutitas 


jii 


Myopiafis 


Idem 


Mydriafis 


93 

N 


Myofitis 


22 


Naufea 


45 


Nonana 


2 


Nephritig 


19 


Noftalgia 66 ct 106 


Noma 


HS 

O 


Nymphomania 


™S 


Oblirio 


6* 


Ophthalmites 


$ 


Obftipat'o 


122 


Opifthotonos 


43 


Obftipitas 


n^ 


Orthopncca 


56 


Oclana 


2 


Ofcheocels 


81 


Odontalgia 


*3 


Ofchecphyma 


Idem 


Omentitis 


»4 


Ot.ilgia 


7 


Qneirodynia 


68 


Oxyphonia 


212 


Ophthalrnia 


8 
P 


Ozaena 


HS 


Paedarthrocace 


7 


ParaphrofyjBS 


67 


Palpiratio 


54 


Paraplegia 


43 


Panophobia 


66 


Paraplexia 


Idem 


Papula 


7 


Parorychia 


7 


Paracufis 


2 7 


Parotis 


*3 2 


Paralyfis 


43 


Parulis 


7 


Paraphymofis 


7 


Pemphys^a 


34 


Paraphonia 


112 


Pericardins 


*S 


Paraphrenifis 


ir 


Peripneum<>nla 


11 


faraptucaitis 


Ide.T) 


Peritoaicis 


J4 39° ELENCHUS Pernio 


7 


Pneumatofis 


7* 


Pcrtuffis 


57 


Pneumonia 


1 1 


Peftilentialis 


2 7 


Podagra 


2 + 


Peftis 


Idem 


Podagtica 


Idem 


Petechia 


35 


Polydipfu 


102 


Phagedaena 


HS 


Polypus 


133 


Phantafma 


95 


Polyfarcia 


7 1 


Phymofis 


7 


Porrus 


*33 


Phlegmatia 


75 


Prtfbytia 


9+ 


Phlegmone 


7 


Pro£talgia 


7 


Phlogofis 


Idem 


Proclitis 


Idem 


Phlytfaena 


138 


Profufio 


116 


Phrenifmus 


9 


Prolapfus 


142 


Phrenitis 


9 et 6 


Pfellifmus 


lij 


Phthifis 


Pag. 166 


Pfellotis 


Idem 


Phyfconia 


82 


Pfeudoblepfis 


95 


Phyfometra 


74 


Pfora 


148 


Pica 


103 


Ptyalifmus 


119 


Pituitaria 


61 


Punctura 


144 


Pleuritis 


11 


Purpura 


35 


Pleurodyne 


22 


Puftula 


7 


Plica 


90 


Pyrofis 


58 


Quartana 


2 


Quotidiana 


S 


Quintana 


2 


R 
Rachialgia 


59 


Raphania 


$* 


Rachitia 


83 


Raucedo 40« 112 O E N E R U M. 39 1 Raucitas 


40 


et 112 


Rheumatifoiua 


22 


Rhenophonia 
112 


Rhopalofis 


90 


Rheuma 
40 

s 


Rubeola 


30 


Sarcoma 
133 


Spleniti9 


18 


Satyriafis i 


•°4 


et io£ 


Steatites 


7 1 


Scabies 
148 


Sterilitas 


X2 S 


Scarlatina 
32 


Stornacace 


39 


Scelotyrbe 
5 l 


Strabifmus 


114 


Schirrhus 
1.30 


Struma 


84 


Scorbutus 
86 


Stupiditas 


8* 


Scrophula 
84 


Sudor 


117 


Septana 
2 


SufFufio 


95 


Sextana 
Idem 


Sugillatio 


129 


Siuus 
*4£ 


Surditas 


9 6 


Siriafis 
9 


Syccfis 


H5 


Soda 


45 


et 58 


Syncope 


44 


Somnambulifmus 


68 


Synizefis 


92 


Somnium 
Idetn 


Synocha 


4 


Sphacelifmu3 
9 


Synochu3 Idem 


et 6 


Sphacelus 
95 


Syphilis 


8^ 


Spina Bifida 
77 


Syrigmoa 


97 


Spiuola 
Idem 

T 


Tabes 
69 


Tetanus 


4 3 


Termenthus 
7 


Tetartophya 


2 


Tertiana 
1 


Thcrioma 


MS I 9 z E L E N C H U S, &c. Tlnea 


m 


Tritaeua 


i 


Traulotls 


"3 


Tuffis 


40 


Tremor 


m 


Tylioma 


J 3S 


Trichoma 


9° 


Tympanites 


75 


Trifmus 


49 


Typhomania 


42 


Tritaeophya 


X 


Typhus 
V 


3 


Vaga 


2 


UIcus 


8<) 


Varicella 


2 9 


Volatica 


2J 


Variola 


aS 


Vomica 


Pag. 114 


Variolofa 


Idem 


Vomitus 


4; 


Varix 


ii3 


Uredo 


33 


Varus 


7 


Urticaria 


Idem 


Verruca 


134 


Urticata 


Idem 


Vefania 


66 


VulnuG 


»44 F I N I S. M ed.Ui 

1123 &